Santander Bank Polska: 495,45 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. Akcja kredytowa wzrosła

Santander Bank Polska: 495,45 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. Akcja kredytowa wzrosła
Źródło: Santander Bank Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Santander Bank Polska odnotował 495,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 559,91 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

W okresie 9 pierwszych miesięcy 2018 r. Grupa @SantanderBankPL odnotowała wyraźny wzrost dochodów z działalności podstawowej #SantanderBankPolska #Santander

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 422,22 mln zł wobec 1 340,97 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 515,65 mln zł wobec 526,91 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 177,4 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 152,67 mld zł na koniec 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 1 569,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 664,06 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 516,03 mln zł wobec 1 466,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Wzrost dochodów z działalności podstawowej

W okresie 9 pierwszych miesięcy 2018 r. Grupa Santander Bank Polska odnotowała wyraźny wzrost dochodów z działalności podstawowej, w tym wyniku z tytułu odsetek o 8% r/r do 4 208,3 mln zł i wyniku z tytułu prowizji o 4,2% r/r do 1 560,5 mln zł, podano w raporcie.

„Niemniej zysk przed opodatkowaniem grupy był niższy od ubiegłorocznego o 4,6% i wyniósł 2 381,5 mln zł, odzwierciedlając wpływ inicjatyw rozwojowych oraz presji otoczenia, z uwzględnieniem wymogów regulacyjnych. Ilustrują to m.in. następujące zmiany w rachunku zysków i strat:

* Wzrost kosztów pracowniczych i działania o 10,5% r/r w związku z realizacją projektu przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A., rebrandingu oraz pozostałych projektów rozwojowych i transformacyjnych.

* Zwiększone odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych (52,0% r/r) ze względu na słabszy niż w okresie porównywalnym pozytywny wpływ sprzedaży wymagalnych wierzytelności oraz dynamikę wzrostu portfela należności kredytowych.

* Wyższa o 5,3% r/r kwota podatku od instytucji finansowych wskutek organicznego wzrostu bazy aktywów podlegających opodatkowaniu.

* Ruchy na rezerwach na sprawy sporne istotnie zwiększyły pozostałe dochody (+21,0% r/r) i pozostałe koszty operacyjne (+72,8% r/r). Łączna wartość netto rozwiązań, zawiązań i przychodów z tytułu rezerw na sprawy sporne w obu analizowanych okresach była ujemna i wyniosła odpowiednio 39,9 mln zł za trzy kwartały 2018 r. oraz 1,4 mln zł za trzy kwartały 2017 r., co oznacza wzrost obciążenia z tego tytułu wyniku brutto bieżącego okresu o 38,5 mln zł r/r” – czytamy w raporcie.

Po serii systematycznych wzrostów, utrzymujących się od początku 2017 r., kwartalna marża odsetkowa netto (zannualizowana w ujęciu kwartalnym) uległa zawężeniu w II i III kwartale b.r. odpowiednio o 18 pb kw/kw i 19 bp kw/kw do poziomu 3,61%.

„Powodem zmiany jest szybsze tempo wzrostu kosztów finansowania aktywów w związku z przyspieszoną akwizycją depozytów terminowych i środków oszczędnościowych oraz wzmożoną aktywnością grupy w zakresie emisji własnych papierów wartościowych w ramach przygotowań do przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. W tym samym czasie przychody odsetkowe systematycznie wzrastały pod wpływem powiększającego się portfela kredytowego (kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, kredytów gospodarczych) oraz portfela inwestycyjnych papierów dłużnych” – tłumaczy bank.

W ciągu trzech kwartałów 2018 r. obciążenie rachunku zysków i strat Grupy Santander Bank Polska z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosło 725,8 mln zł wobec 477,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odpisy Grupy SCB S.A. wyniosły 214,9 mln zł wobec 68,9 mln zł rok wcześniej, podano także.

„W okresie 9 pierwszych miesięcy 2018 r. Santander Bank Polska S.A. sprzedał niepracujący portfel wymagalnych wierzytelności o wartości 841,9 mln zł wobec 780,3 mln zł w analogicznym okresie 2017 r. (w tym kapitał kredytowy o wartości odpowiednio 762,0 mln zł i 711,5 mln zł). Wpływ tych transakcji na wynik finansowy brutto bieżącego okresu był dodatni i wyniósł 8,4 mln zł, natomiast rok wcześniej zamknął się kwotą 153,4 mln zł” – napisano także w raporcie.

Po 9 pierwszych miesiącach 2018 r. całkowite koszty Grupy Santander Bank Polska S.A. osiągnęły poziom 2 803,6 mln zł i były wyższe o 12% r/r za sprawą wszystkich kluczowych składowych. Największy wpływ na bazę kosztową miały strategiczne projekty rozwojowe i transformacyjne (w tym przejęcie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A., rebranding, rozbudowa infrastruktury IT, wymogi otoczenia konkurencyjnego i regulacyjnego oraz rezerwy na zobowiązana sporne), podano dalej.

„Wyłączając dwa flagowe projekty Santander Bank Polska, tj. rebranding (39,9 mln zł) i przejęcie Deutsche Bank Polska S.A. (71,7 mln zł), koszty ogółem grupy wzrosły o 7,6% r/r” – podkreślono.

Wskaźnik koszty/ dochody grupy wyniósł 45,2% w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 43,5% rok wcześniej. ROE wyniosło odpowiednio 11% wobec 11,7%, a ROA – odpowiednio: 1,3% wobec 1,4%. Współczynnik kapitału Tier I ukształtował się na poziomie 15,51% wobec 15,92% rok wcześniej.

Zgodnie ze strategią dystrybucji biznesu detalicznego w III kwartale 2018 r. Santander Bank Polska S.A. uruchomił 4 kolejne oddziały w nowym innowacyjnym formacie. Jednocześnie otworzono 3 kolejne strefy Santander w galeriach handlowych tzw. „wyspy akwizycyjne”, przekształcono 11 kolejnych oddziałów w placówki partnerskie i kontynuowano racjonalizację oddziałów, podano też w materiale.

W III kwartale 2018 r. liczba oddziałów (lokalizacji) spadła o 20 do 520, a liczba placówek partnerskich zwiększyła się o 7 do 120.

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 9,3% r/r

Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK wyniosły 121 785,4 mln zł na koniec III kw. 2018 r. i zwiększyły się o 9,3% r/r. Wskaźnik kredytów niepracujących osiągnął wartość 5,5%, co oznacza spadek o 0,5 pkt proc. w ujęciu rocznym, podał bank.

„Na dzień 30 września 2018 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 121 785,4 mln zł i w porównaniu z końcem poprzedniego roku wzrosły o 8,1%. Portfel obejmuje należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy w wysokości 1 475,4 mln zł, w tym zreklasyfikowany z dniem 31 marca 2018 r. portfel kart kredytowych” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 7,3%, osiągając wartość 62 054,3 mln zł. Największą ich składową były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które w skali 9 miesięcy wzrosły o 7,3% do kwoty 40 008,2 mln zł, w tym portfel Santander Bank Polska S.A przyrósł o 8,4%, a portfel SCB S.A. zmniejszył się o 3,2%. Na drugiej pozycji pod względem wartości plasują się kredyty gotówkowe, które zwiększyły się o 10,1% do poziomu 14 367,7 mln zł, podano także.

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 52 037,5 mln zł i były wyższe o 8,4% w stosunku do końca 2017 r. głównie za sprawą akcji kredytowej adresowanej do MŚP i klientów korporacyjnych. Należności z tytułu leasingu finansowego, obejmujące portfel Santander Leasing S.A., Santander Consumer Multirent sp. z o.o. i PSA Finance Polska sp. z o.o. wyniosły 7 680,3 mln zł i zwiększyły się o 12,1% pod wpływem dobrego tempa sprzedaży zarówno w segmencie maszyn i urządzeń, jak i pojazdów. Oferowane przez spółkę Santander Leasing S.A. pożyczki na maszyny i pojazdy dla firm, które na koniec września 2018 r. wyniosły 2 320 mln zł (wobec 2 027,7 mln zł na koniec grudnia 2017 r.), zaprezentowane zostały poza portfelem leasingowym jako należności od podmiotów gospodarczych, wymieniono także.

„Na dzień 30 września 2018 r. niepracujące (zakwalifikowane do koszyka 3) należności od klientów stanowiły 5,5% portfela brutto grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. wobec 5,8% 9 miesięcy wcześniej oraz 6,0% 12 miesięcy wcześniej. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 63,6% na dzień 30 września 2018 r. wobec 63,1% na 31 grudnia 2017 r. i 62,8% na 30 września 2017 r. Od 30 czerwca 2018 r. kalkulacja wskaźników jakości należności kredytowych nie uwzględnia należności wycenianych do wartości godziwej” – czytamy dalej.

W ciągu 9 pierwszych miesięcy 2018 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 11,8% i na koniec września wyniosły 124 629,2 mln zł, w tym udział zobowiązań Grupy SCB S.A. (po uwzględnieniu transakcji wzajemnych) wyniósł 8 562,5 mln zł (8 148,6 mln zł na koniec grudnia 2017 r.) i zwiększył się o 5,1% r/r, poinformował też bank.

„Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych osiągnęła wartość 72 689,8 mln zł i w ciągu 9 miesięcy br. zwiększyła się o 11,9% w wyniku silnego napływu środków na lokaty terminowe (+25,9%) i przyrostu sald na rachunkach bieżących (+4,6%). W 2018 r. zintensyfikowano działania akwizycyjne zorientowane na pozyskanie nowych środków w związku z przygotowaniami do planowanego przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. Wsparły je m.in. oferty promocyjne konta oszczędnościowego (w tym Konta Max Oszczędnościowego i Konta Systematycznego w ramach oferty Konta Jakie Chcę), mechanizmy nagradzające aktywność klientów wyższym oprocentowaniem oraz elastyczna oferta cenowa” – napisano dalej w raporcie.

W I-III kw. 2018 r. marża odsetkowa netto wyniosła 3,79% wobec 3,81% rok wcześniej.

 

Santander Bank Polska podtrzymuje politykę dywidendową

Santander Bank Polska podtrzymuje politykę dywidendową i będzie zmierzać do jej maksymalizacji, zadeklarował prezes Michał Gajewski.

„Podtrzymujemy naszą politykę dywidendową, będziemy płacili i będziemy ją maksymalizować, mamy część zysku zatrzymanego. Pozostaje kwestia jej wysokości, ale kończy się rok i dyskusja z KNF dopiero się odbędzie” – powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

W kwietniu br. Prezes zapowiadał, że bank będzie dążył do maksymalizacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Jak wówczas informował, po zakończeniu połączenia z Deutsche Bankiem Polska, bank będzie miał 1,5 mld zł niepodzielonego zysku z lat 2016 i 2017

Santander Bank Polska ( d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews