Santander Bank Polska: 151,8 mln zł zysku netto w I kw.

Santander Bank Polska: 151,8 mln zł zysku netto w I kw.
Źródło: Santander Bank Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2021 roku spadł do 151,8 mln zł z 170,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 23 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 123,2 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za pierwszy kwartał, wahały się od 92 mln zł do 186,5 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 363,1 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 371,7 mln zł w przedziale oczekiwań od 363 mln zł do 384 mln zł. Odpisy spadły 22 proc. rdr i 21 proc. kdk.

Koszty ryzyka kredytowego wynoszą 1,14 proc., podczas gdy w IV kwartale były na poziomie 1,21 proc.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 1.377 mln zł i okazał się 3 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.416,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.395-1.445 mln zł). Wynik ten spadł 16 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto za I kwartał 2021 roku wyniosła 2,56 proc., podczas gdy w IV kwartale była na poziomie 2,66 proc. Bank podał, że spadki dynamiki wyniku odsetkowego oraz spadek marży związane były z obniżkami stóp procentowych oraz efektami pandemii COVID-19 po stronie kredytowej.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 611,3 mln zł i był 8 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 563,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 546 mln zł do 575 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 14 proc. rdr i 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że zanotował dobre wyniki w prowizjach maklerskich dzięki wysokiej zmienności na rynkach kapitałowych (+60 proc. rdr i 8 proc. kdk) i kredytowych wskutek obsługi transakcji finansowania projektów konsorcjalnych oraz z tytułu kart debetowych związany ze wzrostem liczebności tych kart i wyższych obrotów transakcji bezgotówkowych.

Zysk na sprzedaży obligacji skarbowych

Zysk na sprzedaży obligacji skarbowych w I kwartale 2021 roku wyniósł 28 mln zł (wobec 52 mln zł w 2020 roku).

Bank podał, że w I kwartale 2021 roku rezerwa na zobowiązania sporne i inne aktywa wyniosła 142 mln zł, rezerwa portfelowa na ryzyko prawne 79 mln zł, a korekty przychodów odsetkowych dotyczącej zwrotów części opłat z tytułu kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem wyniosły 29 mln zł.

Koszty banku

Koszty banku w I kwartale 2021 roku wyniosły 1.019,8 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (1.038,2 mln zł). Koszty spadły 13 proc. rdr i wzrosły 3 proc. kdk.

Czytaj także: Santander Bank Polska: składka na fundusz restrukturyzacji BFG to 135,08 mln zł >>>

Koszty regulacyjne wyniosły w I kwartale 192 mln zł (295 mln zł w I kwartale 2020 roku). W linii pozostałych kosztów operacyjnych bank utworzył rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowym portfelem kredytów hipotecznych w kwocie 193 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów grupy jest na poziomie 59,6 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 56,3 proc.

Portfel kredytów

Portfel kredytów brutto na koniec I kwartału wynosił 149,5 mld zł, co oznacza spadek 2 proc. rdr. Depozyty są na poziomie 179,5 mld zł, czyli wzrosły 14 proc. rdr. Wzrost depozytów firm wyniósł 28 proc. rdr i 8 proc. kdk., a detalicznych o 5 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Bank podał, że jego portfel kredytowy w I kwartale był pod wpływem niższego popytu na kredyt oraz rządowych programów pomocowych oferowanych klientom.

Czytaj także: Santander Bank Polska: rezerwy na ryzyko dotyczące kredytów walutowych wyniosą 194,6 mln zł w I kw. >>>

Sprzedaż kredytów hipotecznych w I kwartale wyniosła 1,4 mld zł, a kredytów gotówkowych 1,6 mld zł. Sprzedaży kredytów hipotecznych Santander Bank Polska wzrosła o 9 proc. kdk, a gotówkowych o 16 proc. kdk.

Wskaźnik TCR wynosi 20,89 proc.

Santander Bank Polska liczy na wzrost wyniku odsetkowego

Santander Bank Polska liczy na wzrost wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach – poinformował prezes banku Michał Gajewski.

„Nadal liczymy na poprawę wyniku z odsetkowego w kolejnych kwartałach” – powiedział Gajewski.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 1.377 mln zł, czyli spadł 16 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto za I kwartał 2021 roku wyniosła 2,56 proc., podczas gdy w IV kwartale była na poziomie 2,66 proc. Bank podał, że spadki dynamiki wyniku odsetkowego oraz spadek marży związane były z obniżkami stóp procentowych oraz efektami pandemii COVID-19 po stronie kredytowej.

Santander Bank Polska nie jest zainteresowany akwizycjami, chce rosnąć organicznie

Santander Bank Polska nie jest zainteresowany akwizycjami, nie zamierza kupić segmentu detalicznego Banku Handlowego, chce rosnąć organicznie – poinformował także Michał Gajewski.

„Nie, nie jesteśmy zainteresowani. Nasz model biznesowy polegał na fuzjach i przejęciach, ale uważam, że ten model się wyczerpał, chcemy rosnąć organicznie” – powiedział Gajewski, pytany, czy bank będzie zainteresowany zakupem aktywów Banku Handlowego.

Santander Bank Polska liczy, że KNF zgodzi się na wypłatę dywidendy

Santander Bank Polska chce wypłacać akcjonariuszom dywidendę i liczy na pozytywną decyzję KNF w tej sprawie – poinformował Michał Gajewski.

„Nasza polityka dywidendowa się nie zmienia: chcemy płacić dywidendę akcjonariuszom. Ograniczenia są przede wszystkim regulacyjne i im się musimy podporządkowywać” – powiedział Gajewski.

„Zależymy od decyzji KNF, mamy nadzieję, że będzie ona pozytywna, biorąc pod uwagę nasze ogromne nadwyżki kapitałowe” – dodał.

Według wcześniejszych informacji ZWZ banku zdecydowało o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy. Na kapitał dywidendowy zostało przeznaczone 369,2 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego w swoim stanowisku w sprawie polityki dywidendowej na rok 2021 uznała za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r.

Santander Bank Polska liczy na większe ożywienie w kredytach

Santander Bank Polska obserwuje rosnącą sprzedaż kredytów i transakcyjność klientów; liczy na dalsze, większe ożywienie po stronie kredytowej – poinformował prezes banku Michał Gajewski.

„Patrzymy z optymizmem na kolejne miesiące. Zakładamy, że trzecia fala opada i program szczepień będzie przyspieszał. Klienci coraz częściej wracają do rozmów dotyczących nowego finansowania i dlatego liczymy, że nastąpi większe ożywienie w kredytowaniu” – powiedział Gajewski.

Ocenił, że według prognoz banku, w sektorze kredyty powinny w 2021 roku wzrosnąć o 3,6 proc.

„Widzimy rosnące zainteresowanie klientów międzynarodowych, w tym funduszy PE w inwestowanie w polskie firmy. Z jednej strony jest to wynikiem ogromnego sukcesu debiutu Allegro, który zachęcił kolejne podmioty do szukania kapitału na giełdzie. Spodziewamy się, mamy w pipeline, kilka ciekawych debiutów w tym roku” – powiedział Gajewski.

Portfel kredytów brutto na koniec I kwartału wynosił 149,5 mld zł, co oznacza spadek 2 proc. rdr. Bank podał, że jego portfel kredytowy w I kwartale był pod wpływem niższego popytu na kredyt oraz rządowych programów pomocowych oferowanych klientom.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w I kwartale wyniosła 1,4 mld zł, a kredytów gotówkowych 1,6 mld zł. Sprzedaży kredytów hipotecznych Santander Bank Polska wzrosła o 9 proc. kdk, a gotówkowych o 16 proc. kdk.

Źródło: PAP BIZNES