Sądy będą wykreślać firmy z KRS

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.pioro.01.400x300Do końca czerwca przedsiębiorcy mają czas na to, by dopełnić wszelkich zaległych obowiązków rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Według Bisnode Polska – wywiadowni gospodarczej w chwili obecnej w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych jest 385 000 firm, z czego według szacunków aktywnych jest 290 000 podmiotów.     Tym samym z rejestru może zostać wykreślonych nawet 95 000 firm.

Nowelizacja, która obowiązuje od początku roku, pozwala sądom rejestrowym na możliwość wykreślenia   z Krajowego Rejestru Sądowego firm, które np. nie składają sprawozdań finansowych lub nie aktualizują swoich danych.

W tym przypadku za podmiot nieaktywny uznaje się taki, wobec którego w ostatnich dwóch latach nie odnotowano jakiegokolwiek wpisu. Nie aktualizował danych rejestrowych, nie składał sprawozdań finansowych.

W przypadku niewykonania obowiązków rejestrowych, a więc niezłożenia wniosku o zmianę wpisu czy braku złożenia wymaganych dokumentów (np. sprawozdania finansowego), sąd rejestrowy będzie mógł z urzędu wszcząć procedurę rozwiązania i wykreślenia podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Procedura wykreślenie z rejestru może być wszczęta bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Żeby uniknąć wykreślenia, należy wykonać zaległe obowiązki rejestrowe do 1 lipca 2015 roku.

Bisnode Polska informuje, że w 2014 roku, ponad 161 tys. firm złożyło sprawozdania finansowe firmy z danymi za 2013 rok, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to spadek o 1,4 tys., a w porównaniu do 2012 roku spadek o 7,2 tys.

150210.sady.500x

Źródło: Bisnode Polska 

Dlaczego warto publikować dane finansowe?

Publikacja danych finansowych:

  • zwiększa wiarygodność i przejrzystość prowadzonej działalności,
  • umożliwia ocenę ryzyka współpracy z podmiotem dla firm ubezpieczających transakcje kredytowe, co wpływa pośrednio na brak konieczność udostępniania kosztownych zabezpieczeń majątkowych dla dostawcy (koncept jest taki, jeśli firma ubezpieczeniowa nie ma czego ocenić, wówczas dostawca nie ma ochrony ubezpieczeniowej – wartość limitu wynosi zero, co wpływa na to ze dostawca zaczyna się dopominać u klienta o inne zabezpieczenia, np. weksle, hipoteki, gwarancje bankowe) – w tym wypadku firma publikująca dane, ułatwia sobie prowadzenia biznesu i obniża koszty działalności
  • umożliwia szybką ocenę kredytową dla banków i analizę wstępną klientów, tj. przygotowanie rekomendacji kredytu krótkoterminowego, co przyśpiesza podjęcie decyzji kredytowej i zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku dostarczanie części dokumentów
  • pozwala na monitoring sytuacji kredytowej przedsiębiorcy przez firmy leasingowe, faktoringowe (wiele z nich ma obowiązek to wykonywać cyklicznie), brak publikacji powoduje, konieczność dostarczania tych danych bezpośrednio nawet do kilku firm na raz.

Tomasz Starzyk
Bisnode Polska