Rynek finansowy: Utrzymanie stabilności systemu finansowego kluczem do zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Rynek finansowy: Utrzymanie stabilności systemu finansowego kluczem do zrównoważonego wzrostu gospodarczego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Znaczenie stabilności systemu finansowego dla funkcjonowania całej gospodarki jest bezdyskusyjne, co wyraźnie uwidocznił ostatni globalny kryzys finansowy. Dlatego też działania na rzecz stabilności finansowej znalazły się wśród ustawowych celów NBP, a bank centralny wraz z innymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego sprawuje nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym w ramach Komitetu Stabilności Finansowej.

image

Adam Glapiński
prof. dr hab. nauk ekonomicznych,
prezes Narodowego Banku Polskiego

Z powyższych zadań udaje się wywiązywać z powodzeniem, ponieważ polski system finansowy funkcjonuje stabilnie i jest jednym z najsolidniejszych w Europie.

W Polsce główną rolę w systemie finansowym odgrywają banki i to ich działania i kondycja warunkują stabilność finansową. Akcja kredytowa rozwija się w tempie zgodnym z długoterminowym trendem i zbliżonym do nominalnego tempa wzrostu PKB, dzięki czemu nie kreuje nierównowag w gospodarce i systemie finansowym, jak również nie stanowi bariery dla wzrostu gospodarczego. Dzięki korzystnej sytuacji gospodarczej poprawiają się wskaźniki dotyczące jakości portfela kredytowego, a pozycja płynnościowa i kapitałowa sektora bankowego również jest bardzo dobra, co potwierdzają tzw. stress-testy przeprowadzane i publikowane przez NBP w cyklicznym Raporcie o stabilności systemu finansowego.

Nie oznacza to jednak, że przed bankami i innymi krajowymi instytucjami finansowymi nie stoją ważne wyzwania. Choć zyskowność banków jest nadal wyższa niż średnio w UE, to w ostatnich latach istotnie spadła. A konieczność dostosowań do nowych reguł rachunkowych (tzw. MSSF9) i wymogów ostrożnościowych, takich jak MREL, w krótkim okresie będzie generować dodatkowe koszty.

W ślad za rekomendacją Komitetu Stabilności Finansowej wprowadzone zostały nowe regulacje zwiększające obciążenia banków związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych, w szczególności wyższe wymogi kapitałowe. Trwają też prace nad zmianą ustawy o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Te inicjatywy regulacyjne mają na celu stworzenie ekonomicznych bodźców dla banków do stopniowej redukcji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych na drodze dobrowolnych porozumień z kredytobiorcami. Banki powinny zintensyfikować działania w tym zakresie. W średnim okresie przyczynić się to powinno do redukcji ryzyka związanego z tym portfelem kredytowym i zmniejszenia obciążeń dla banków.

Podsumowując, bardzo dobra sytuacja gospodarcza i jej korzystne perspektywy wraz ze zdrowymi instytucjami finansowymi pozwalają oceniać, że wewnętrzne zagrożenia dla stabilności finansowej są ograniczone. Za główne potencjalne źródło ryzyka należy natomiast uznać możliwość wystąpienia znacznych zaburzeń w gospodarce globalnej. Sami nie jesteśmy w stanie skutecznie zapobiec takiemu rozwojowi wypadków, ale powinniśmy zapewnić odpowiednią odporność systemu finansowego. Dlatego też konieczne jest m.in. utrzymanie obecnych wysokich buforów kapitałowych banków.