Rynek finansowy: Toksyczne innowacje?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jeszcze do niedawna Alan Greenspan, poprzedni szef FED, przekonywał, że innowacje finansowe zmieniły całkowicie funkcjonowanie współcze-snych rynków finansowych, profile ryzyka i zarządzanie nim, czyniąc przez to rynki te bardziej efektywnymi i przewidywalnymi. Dziś wiemy, że głęboko się mylił.

Jacek Kulawik

Sam zresztą się do tego przyznał. Chociaż – według Elliota Aronsona, wybitnego amerykańskiego psychologa społecznego – niezbyt szczerze, gdyż osobistą odpowiedzialność zrzucił na błędy rynków finansowych, o których żadnemu ekonomiście nawet się nie śniło. Pomimo to stosowane obecnie innowacje finansowe wręcz wymieniane są jako jedna z głównych przyczyn wielkiego krachu z 2008 r. Czy słusznie?

Usytuowanie problemu [alebankmodule origin="platnosci" par1="p" par2="p" par3="class" par4="art" par5="normalny" par6="Innowacje" par7="finansowe" par8="to" par9="w" par10="og" par11="lnym" par12="uj" par13="ciu" par14="nowe" par15="us" par16="ugi" par17="produkty" par18="zmodernizowane" par19="operacje" par20="wiadczenia" par21="us" par22="ug" par23="ju" par24="oferowanych" par25="albo" par26="nowe" par27="sposoby" par28="zarz" par29="dzania" par30="instytucjami" par31="finansowymi" par32="Na" par33="innowacje" par34="te" par35="mo" par36="na" par37="patrze" par38="z" par39="r" par40="nych" par41="punkt" par42="w" par43="widzenia" par44="Tu" par45="skoncentrujemy" par46="si" par47="tylko" par48="na" par49="ich" par50="zwi" par51="zkach" par52="ze" par53="stabilno" par54="ci" par55="system" par56="w" par57="finansowych" par58="oraz" par59="mo" par60="liwo" par61="ci" par62="spowodowania" par63="przez" par64="nie" par65="wybuchu" par66="kryzys" par67="w" par68="systemowych" par69="p" par70="table" par71="class" par72="art" par73="ramka" par74="style" par75="border" par76="1px" par77="solid" par78="e4d07f" par79="background-color" par80="f6edcc" par81="width" par82="307px" par83="height" par84="205px" par85="border" par86="1" par87="cellspacing" par88="1" par89="cellpadding" par90="5" par91="frame" par92="border" par93="rules" par94="all" par95="align" par96="right" par97="tbody" par98="tr" par99="td" par100="p" par101="class" par102="art" par103="ramka" par104="Nowa" par105="wiatowa" par106="waluta" par107="p" par108="p" par109="class" par110="art" par111="ramka" par112="Prawdziwym" par113="ciosem" par114="dla" par115="pseudoinnowacji" par116="finansowych" par117="by" par118="by" par119="powr" par120="t" par121="do" par122="czego" par123="na" par124="kszta" par125="t" par126="pieni" par127="dza" par128="opartego" par129="na" par130="z" par131="ocie" par132="kruszcu" par133="albo" par134="sztywnych" par135="kurs" par136="w" par137="walutowych" par138="czy" par139="wprowadzenie" par140="pieni" par141="dza" par142="wiatowego" par143="Propozycje" par144="takie" par145="nie" par146="s" par147="jak" par148="aberracj" par149="umys" par150="ow" par151="je" par152="li" par153="zwa" par154="ymy" par155="i" par156="ostatnio" par157="m" par158="wi" par159="o" par160="tym" par161="m" par162="in" par163="R" par164="Mundell" par165="a" par166="wi" par167="c" par168="jeden" par169="z" par170="tw" par171="rc" par172="w" par173="teorii" par174="optymalnych" par175="obszar" par176="w" par177="walutowych" par178="na" par179="kt" par180="rej" par181="to" par182="opiera" par183="si" par184="konstrukcja" par185="strefy" par186="euro" par187="Mo" par188="e" par189="zatem" par190="do" par191="yjemy" par192="czas" par193="w" par194="e" par195="zamiast" par196="dolara" par197="euro" par198="jena" par199="juana" par200="itd" par201="u" par202="ywa" par203="b" par204="dziemy" par205="jakiego" par206="globala" par207="uniwersala" par208="czy" par209="jeszcze" par210="innego" par211="pieni" par212="dza" par213="wiatowego" par214="p" par215="td" par216="tr" par217="tbody" par218="table" par219="p" par220="class" par221="art" par222="normalny" par223="Trwaj" par224="cy" par225="do" par226="lata" par227="2007" par228="r" par229="d" par230="ugi" par231="okres" par232="dobrej" par233="koniunktury" par234="w" par235="gospodarce" par236="wiatowej" par237="niezbyt" par238="zaprz" par239="ta" par240="g" par241="owy" par242="badaczy" par243="i" par244="finansist" par245="w" par246="martwieniem" par247="si" par248="tym" par249="jak" par250="funkcjonowa" par251="b" par252="d" par253="rynki" par254="finansowe" par255="gdy" par256="sytuacja" par257="makroeko-nomiczna" par258="pogorszy" par259="si" par260="To" par261="samo" par262="dotyczy" par263="o" par264="innowacji" par265="finansowych" par266="Jednak" par267="ju" par268="wtedy" par269="pojawia" par270="y" par271="si" par272="pierwsze" par273="prace" par274="w" par275="kt" par276="rych" par277="uczulano" par278="na" par279="zagro" par280="enia" par281="kryzysem" par282="systemowym" par283="zwi" par284="zane" par285="np" par286="z" par287="cyklami" par288="boom" par289="w" par290="i" par291="za" par292="ama" par293="si" par294="poda" par295="y" par296="kredytu" par297="i" par298="zbytnim" par299="wysublimowaniem" par300="produkt" par301="w" par302="finansowych" par303="Ten" par304="ostatni" par305="czynnik" par306="przez" par307="niekt" par308="rych" par309="by" par310="jednak" par311="e" par312="traktowany" par313="jako" par314="element" par315="umacniaj" par316="cy" par317="stabilno" par318="finansow" par319="i" par320="obni" par321="aj" par322="cy" par323="prawdopodobie" par324="stwo" par325="wyst" par326="pienia" par327="kryzysu" par328="systemowego" par329="Nie" par330="wolno" par331="lekcewa" par332="y" par333="te" par334="roli" par335="innowacji" par336="jako" par337="instrumentu" par338="budowy" par339="przewagi" par340="konkurencyjnej" par341="Innowacje" par342="finansowe" par343="mog" par344="si" par345="przyczyni" par346="do" par347="pog" par348="bienia" par349="kryzysu" par350="kiedy" par351="si" par352="ju" par353="pojawi" par354="Jak" par355="wida" par356="analizowano" par357="je" par358="ju" par359="wtedy" par360="w" par361="dwu" par362="aspektach" par363="prawdopodobie" par364="stwa" par365="wybuchu" par366="kryzysu" par367="finansowego" par368="i" par369="dokuczliwo" par370="ci" par371="jego" par372="nast" par373="pstw" par374="p" par375="p" par376="class" par377="art" par378="normalny" par379="Kontrowersje" par380="istniej" par381="tak" par382="e" par383="w" par384="fazie" par385="modelowania" par386="kryzys" par387="w" par388="systemowych" par389="oraz" par390="ich" par391="efekt" par392="w" par393="zewn" par394="trznych" par395="Jedni" par396="badacze" par397="utrzymuj" par398="e" par399="przyczyny" par400="kryzys" par401="w" par402="powinny" par403="by" par404="upatrywane" par405="w" par406="tarciach" par407="na" par408="rynkach" par409="kredytowych" par410="problemach" par411="egzekwowania" par412="kontrakt" par413="w" par414="i" par415="koordynowania" par416="zachowa" par417="oraz" par418="motywacji" par419="uczestnik" par420="w" par421="rynk" par422="w" par423="W" par424="szerszym" par425="za" par426="planie" par427="modele" par428="konstruowane" par429="w" par430="tej" par431="konwencji" par432="dowodz" par433="e" par434="do" par435="kryzysu" par436="mo" par437="e" par438="doprowadzi" par439="polityka" par440="bilansowa" par441="w" par442="sektorze" par443="finansowym" par444="np" par445="wycena" par446="wed" par447="ug" par448="warto" par449="ci" par450="godziwej" par451="i" par452="realnej" par453="gospodarce" par454="oraz" par455="rozw" par456="j" par457="finansowy" par458="Druga" par459="klasa" par460="dotychczasowych" par461="modeli" par462="odwo" par463="uj" par464="ca" par465="si" par466="do" par467="r" par468="nych" par469="stan" par470="w" par471="otoczenia" par472="natury" par473="w" par474="kontraktach" par475="finansowych" par476="dowodzi" par477="wr" par478="cz" par479="e" par480="projekty" par481="inwestycyjne" par482="nie" par483="musz" par484="by" par485="porzucane" par486="a" par487="w" par488="lad" par489="za" par490="tym" par491="kryzysy" par492="finansowe" par493="nigdy" par494="nie" par495="musz" par496="wyst" par497="pi" par498="Oba" par499="uj" par500="cia" par501="s" par502="zbyt" par503="jednostronne" par504="co" par505="do" par506="okre" par507="lenia" par508="przyczyn" par509="kryzys" par510="w" par511="systemowych" par512="a" par513="drugie" par514="k" par515="ci" par516="si" par517="po" par518="prostu" par519="z" par520="faktami" par521="em-pirycznymi" par522="kryzysy" par523="wybucha" par524="y" par525="i" par526="wszystko" par527="na" par528="to" par529="wskazuje" par530="e" par531="nadal" par532="b" par533="d" par534="nas" par535="dotyka" par536="Nawet" par537="pomimo" par538="podejmowanych" par539="pr" par540="b" par541="stworzenia" par542="wiatowego" par543="systemu" par544="ich" par545="wczesnego" par546="wykrywania" par547="oraz" par548="przeciwdzia" par549="ania" par550="nim" par551="p" par552="p" par553="class" par554="art" par555="normalny" par556="Kilku" par557="badaczy" par558="m" par559="in" par560="Holmstrom" par561="Tirole" par562="i" par563="Quadrini" par564="przedstawi" par565="o" par566="modele" par567="pr" par568="buj" par569="ce" par570="przerzuci" par571="most" par572="mi" par573="dzy" par574="dwoma" par575="tymi" par576="skrajnymi" par577="koncepcjami" par578="Jest" par579="to" par580="uzasadnione" par581="gdy" par582="wsp" par583="czesne" par584="sektory" par585="finansowe" par586="w" par587="coraz" par588="wi" par589="kszym" par590="stopniu" par591="obejmuj" par592="fundusze" par593="hadgingowe" par594="i" par595="private" par596="equity" par597="oraz" par598="niebanki" par599="a" par600="wi" par601="c" par602="og" par603="lnie" par604="instytucje" ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI