Rynek Finansowy: Deja vu?

Rynek Finansowy: Deja vu?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ustawowe zdefiniowanie "małych SKOK" oraz radykalne ograniczenie kompetencji nadzorczych KNF wobec tego rodzaju podmiotów zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Przedstawiciele nadzoru oraz instytucji funkcjonujących na polskim rynku finansowym ostrzegają: proponowane rozwiązanie może doprowadzić do utraty skutecznego nadzoru nad kasami.

Inicjatywa ustawodawcza podjęta przez 88 parlamentarzystów stanowi konsekwencję orzeczenia, wydanego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie ustawy o SKOK 31 lipca 2015 r. Uznał on wówczas, że zawarte w art. 60 ustawy kwestie sprawowania nadzoru nad kasami nie uwzględniają zasady proporcjonalności, nakładając na niewielkie kasy o zasięgu lokalnym analogiczne wymagania nadzorcze, jak to ma miejsce w odniesieniu do największych podmiotów. „Ustawodawca powinien ograniczyć część środków nadzorczych, aby dostosować instrumenty prawne KNF do charakteru i specyfiki systemu SKOK” – czytamy w uzasadnieniu wyroku. Na usunięcie nieprawidłowości TK wyznaczył ustawodawcy maksymalny, 18-miesięczny termin. Okres ten nie został należycie wykorzystany przez parlament; projekt stosownych zmian wpłynął do laski marszałkowskiej dopiero 7 grudnia ub.r., a więc na dwa miesiące przed utratą mocy przez dotychczasowe przepisy.

Nie taka mała kasa

Aby uczynić zadość zaleceniom Trybunału Konstytucyjnego, parlamentarzyści zdecydowali się na sformułowanie definicji małej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Do grupy tej zaliczone byłyby podmioty, w których suma aktywów bilansowych na koniec roku obrotowego nie przekroczyłaby 20 mln zł, a średnioroczna liczba członków w minionym roku obrotowym byłaby mniejsza aniżeli 10 tys. osób. O spełnieniu powyższych warunków przez poszczególne SKOK-i zawiadamiałaby KNF każdorazowo Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Organ ten przejąłby również znaczną część kompetencji nadzorczych od państwowego regulatora. Do obowiązków Kasy Krajowej należałoby m.in. przeprowadzanie w małych kasach kontroli, których wyniki następnie przekazywane byłyby do KNF. Państwowy nadzór wkraczałaby do małych SKOK-ów wówczas, kiedy Kasa Krajowa zaprzestałaby raportowania wyników pokontrolnych lub też w przypadku zidentyfikowania „istotnych nieprawidłowości” w danej kasie (projekt ustawy nie precyzuje, na czym owe „istotne nieprawidłowości” miałyby polegać). „Taki sposób zróżnicowania prawnych środków nadzoru stosowanych przez KNF wobec kas z jednej strony umożliwi identyfikację małych kas jako podmiotów zaufania publicznego (…) oraz zapewni bezpieczeństwo i ochronę, jak również gwarancję depozytów przez BFG, a z drugiej strony ograniczy w znacznym stopniu uciążliwość stosowanych przez Komisję środków” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Z tego punktu widzenia wysoce problematyczna wydaje się propozycja, by mała kasa, która w ciągu roku przekroczy którykolwiek z okreś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK