RPP odrzuciła w czerwcu wniosek o podwyżkę stóp procentowych; „w najbliższym czasie” pozostaną stabilne

RPP odrzuciła w czerwcu wniosek o podwyżkę stóp procentowych; „w najbliższym czasie” pozostaną stabilne
Fot. stock.adobe.com/Monster Ztudio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W czerwcu Rada Polityki Pieniężnej odrzuciła wniosek o podwyżkę stopy referencyjnej o 15 pb. - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z 9 czerwca. Większość RPP oceniała, że stopy procentowe pozostaną bez zmian "w najbliższym czasie", podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej użyła sformułowania "w kolejnych miesiącach".

„Niektórzy członkowie RPP byli natomiast zdania, że na obecnym posiedzeniu należy podwyższyć stopę referencyjną  NBP. Oceniali oni, że w horyzoncie czterech kwartałów inflacja będzie utrzymywać się powyżej 3,5 proc. W opinii tych członków Rady podwyżka stopy referencyjnej mogłaby ograniczyć ryzyko wzrostu oczekiwań inflacyjnych oraz nasilenia się presji płacowej i w ten sposób ograniczyć ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie” – napisano w protokole.

Czytaj także: RPP znowu utrzymała stopy procentowe bez zmian, ale podwyżka możliwa jeszcze w tym roku?

„Rada odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy referencyjnej NBP o 15 punktów bazowych” – dodano.

Większość członków Rady oceniała, że jeżeli utrzyma się niepewność dotycząca przebiegu pandemii i – w efekcie – przyszłej koniunktury, a wzrost inflacji powyżej celu będzie wynikał z oddziaływania czynników pozostających poza kontrolą polityki pieniężnej, to wskazane będzie utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie także w najbliższym czasie.

Poprzednio większość RPP spodziewała się stabilizacji stóp proc. „w kolejnych miesiącach”.

Czytaj także: RPP wciąż gołębia mimo jastrzębiej projekcji >>>

Perspektywy inflacji

Według większości RPP w czerwcu zacieśnienie warunków monetarnych w reakcji na kształtowanie się inflacji powyżej celu inflacyjnego, które jest wynikiem wystąpienia negatywnych szoków podażowych i czynników regulacyjnych, nie ograniczyłoby dynamiki cen w 2021 r. natomiast mogłoby zahamować proces odbudowy aktywności gospodarczej po jej silnym spadku w wyniku pandemii.

Część członków Rady oceniała w czerwcu, że pomocne w ocenie trwałości ożywienia koniunktury oraz perspektyw inflacji będą napływające w przyszłości dane i prognozy, w tym lipcowa projekcja.

„W ich opinii, jeśli prognozy wskazywałyby na silny wzrost gospodarczy w kolejnych latach, a jednocześnie inflacja miałaby trwale przekraczać cel inflacyjny NBP na skutek wzrostu popytu oraz utrzymującej się korzystnej sytuacji na rynku pracy, to wraz z ustąpieniem niepewności dotyczącej pandemii możliwe byłoby dostosowanie polityki pieniężnej” – dodano.

Polityka pieniężna NBP

Większość członków Rady była zdania, że na czerwcowym posiedzeniu należy utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie oraz kontynuować pozostałe działania podjęte przez NBP.

„Członkowie ci oceniali, że prowadzona przez NBP polityka pieniężna sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. Zwracali oni uwagę, że utrzymywanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie jest obecnie zasadne ze względu na źródła i oczekiwany przejściowy charakter przekraczania przez inflację celu NBP, a jednocześnie utrzymującą się niepewność dotyczącą trwałości i skali ożywienia gospodarczego” – napisano.

„Członkowie ci podkreślali, że jak wskazano w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021, inflacja – ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe – może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu. Reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne” – dodano. 

Źródło: PAP BIZNES