Rozszerzenie autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła autoryzację izby rozliczeniowej KDPW_CCP o nowe klasy instrumentów oraz zakres przyjmowanych zabezpieczeń. W wyniku decyzji KNF poszerzył się zakres świadczonych przez KDPW_CCP usług o możliwość rozliczania instrumentów w obrocie zorganizowanym (rynek giełdowy i ASO) oraz OTC (rynek międzybankowy) nominowanych w euro oraz instrumentów dłużnych z rynku OTC nominowanych w złotówkach. Dzięki rozszerzeniu autoryzacji izby możliwe będzie także wnoszenie zabezpieczeń w formie środków pieniężnych w euro oraz obligacji nominowanych w tej walucie.

Decyzja KNF, poprzedzona pozytywną opinią Kolegium Autoryzacyjnego, pozwoli KDPW_CCP na rozliczanie nowych instrumentów:

  • pochodnych stopy procentowej w obrocie niezorganizowanym nominowanych w euro (FRA, IRS, OIS, Basis Swap),
  • dłużnych i udziałowych w obrocie zorganizowanym nominowanych w euro,
  • dłużnych w obrocie niezorganizowanym nominowanych w złotówkach.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych