Rozczarowujące dane o produkcji przemysłowej

Rozczarowujące dane o produkcji przemysłowej
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 2,8% r/r wobec 5,0% w sierpniu, co było poniżej konsensusu rynkowego (4,3%) i naszej prognozy (4,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 0,7% m/m. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy sierpniem a wrześniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2017 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem).

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy sierpniem a wrześniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych #produkcja #przemysł #GUS

Pogorszenie koniunktury za granicą i bariery podażowe ograniczyły wzrost produkcji

Znaczący spadek dynamiki produkcji we wrześniu jest niespodzianką zważywszy na efekty niskiej ubiegłorocznej bazy w działach „wytwarzanie i zaopatrywanie  w energię elektryczną, gaz, wodę” oraz „górnictwo i kopalnictwo”, które oddziaływały w kierunku zwiększenia rocznego tempa wzrostu produkcji pomiędzy sierpniem i wrześniem. Struktura wrześniowej produkcji wskazuje, że jedną z dwóch głównych przyczyn jej rozczarowującego wyniku było pogorszenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro i w Niemczech, związane ze spowolnieniem w światowym handlu. Wskazuje na to wyraźne (i silniejsze niż wynikałoby to z efektów kalendarzowych) wyhamowanie wzrostu produkcji w niektórych działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży („pozostały sprzęt transportowy” (4,3% r/r we wrześniu wobec 30,5% w sierpniu), „maszyny i urządzenia” (7,9% wobec 17,7%) oraz „urządzenia elektryczne” (7,2% wobec 16,6%)). Drugą przyczyną słabszych danych o produkcji jest w naszej ocenie narastająca bariera w postaci braku wykwalifikowanych pracowników, na co wskazują wyniki badań koniunktury oraz wczorajsze dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br.

Utrzymuje się wysoka dynamika inwestycji publicznych

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się we wrześniu do 16,4% r/r wobec 20,0% w sierpniu. Podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej spadek dynamiki produkcji budowlano-montażowej był silniejszy niż wynikałoby to z oddziaływania efektów statystycznych. Fakt ten wiążemy w znacznym stopniu ze wspomnianymi wyżej ograniczeniami podażowymi.

Czytaj także: Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu tylko o 2,8 proc. w górę >>>

Struktura danych o produkcji budowlano-montażowej nadal sygnalizuje szybki wzrost publicznych nakładów na infrastrukturę, wspierany przez silny wzrost inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (we wrześniu wzrost produkcji w dziale „obiekty inżynierii lądowej i wodnej” wyniósł 23,1% r/r wobec 30,5% w sierpniu). Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą szczyt dla dynamiki publicznych inwestycji infrastrukturalnych nastąpił w I kw. br. Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej odnotowano również w dziale „wznoszenie budynków” (18,6% r/r we wrześniu wobec 14,6% w sierpniu), co sygnalizuje utrzymującą się wysoką aktywność w budownictwie mieszkaniowym.

Dalsze spowolnienie wzrostu PKB w III kw.

W III kw. średnia dynamika produkcji przemysłowej zmniejszyła się do 5,9% r/r wobec 7,0% w II kw., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej obniżyła się do 18,3% wobec 21,5%. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. br. (4,4% r/r wobec 5,1% w II kw.).

Opublikowane dzisiaj dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.