Regulacje: Na horyzoncie nowy wymiar bankowości

Regulacje: Na horyzoncie nowy wymiar bankowości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Implementacja dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2) oznacza konieczność głębokich przemian w warstwie organizacyjnej i technologicznej. A także aktualizacji strategii.

Joanna Wośkowska
Ekspert w zakresie nowych technologii.
Od dwóch lat koordynuje działalność Forum
Technologii Bankowych ZBP, zrzeszające ponad 40 dostawców IT.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Banki w Polsce od kilkunastu miesięcy przygotowują się do wejścia w życie unij­nej dyrektywy. Przed całym sektorem stoją poważne wyzwania, wiążące się nie tylko z dostosowaniem do nowej regulacji, ale także z przygotowaniem nowych modeli bizneso­wych. Przy czym, jak wynika z badań Deloitte, niemal 30% banków w Polsce traktuje dyrekty­wę PSD2 jako szansę, a tylko 14% jako zagro­żenie dla swojej działalności. Bez względu na to, jak regulacja wpłynie na działalność poszczegól­nych instytucji, to jej nieuniknioną konsekwen­cją jest ewolucja ku otwartej bankowości.

Osoby trzecie

Niezwykle ważnym, ale także budzącym największe kontrowersje, novum przewidzia­nym przez dyrektywę jest objęcie nadzorem dostawców usług płatniczych, będących osobami trzecimi (tzw. TPP – Third Party Providers). Stanowi to konsekwencję wpro­wadzenia przez dyrektywę nowych usług – inicjacji płat­ności, potwierdzania dostępności środków i dostępu do informacji o rachunku. W związku z przesądzeniem przez regulację o legalności świadczenia usług płatniczych przez podmioty trzecie (dotychczas na rynku europejskim istnia­ły wyraźne rozbieżności bankowych nadzorców co do usług świadczonych przed te podmioty) banki zobowiązane są do udostępniania im otwartego interfejsu programistycz­nego (API). W zakresie płatności internetowych dostawcy będący podmiotami trzecimi to stosunkowe nowe pod­mioty oferujące innowacyjne usługi z zakresu transferów środków. Będą one mogły przejąć relacje, które dotychczas banki spółdzielcze budowały z klientami i de facto stać się dominującymi graczami na rynku płatniczym.

Dla banków zmiany wprowadzone przez dyrektywę oznaczają zwiększenie konkurencji – a to ze względu na po­jawienie się nowych uczestników rynku. Z dru­giej strony, wprowadzona przez europejskiego ustawodawcę zasada neutralności technologicz­nej definicji usług płatniczych umożliwi opra­cowywanie nowych, innowacyjnych rodzajów usług. To nowy wymiar bankowości, z którym przyjdzie się zmierzyć bankom spółdzielczym. Przygotowując nowe strategie, z pewnością na­leży uwzględnić nie tylko obowiązki związane z samą implementacją, ale także perspektywy rozwoju banków.

Tradycja versus digitalizacja

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI