Redaktor Naczelny kwartalnika Kurier Finansowy: Nie bójmy sie kryzysu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2013.k1.foto.003.150xAlarmistyczne prognozy dotyczące spowolnienia gospodarczego, a w konsekwencji spodziewanej recesji nie znajdują potwierdzenia. Spokojnie konsekwentna polityka Rady Polityki Pieniężnej, o czym w tekście prof. Elżbiety Chojny-Duch, nie tylko utrzymała infl ację na poziomie oscylującym wokół celu infl acyjnego, ale stonowała nastroje inwestorów, którzy, jak dowodzi Jan Mazurek, mają dobre perspektywy na rynku forex, ale przecież nie tylko.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Skoro zresztą o perspektywie mowa, to swoisty kontrapunkt stanowią tezy przewodnie tekstów Zbigniewa Wierzbickiego i Dariusza Filara, przy czym obaj autorzy zgodni są w jednym, dotychczasowy model rozwoju gospodarczego wyczerpał swój potencjał i dynamizm, który w obliczu wyzwań współczesności decyduje o konkurencyjności gospodarki.

Innowacje to jej motor napędowy, która to zasada znajduje odniesienie do nowoczesnych instrumentów fi nansowych, również one mogą być przejrzyste i bezpieczne, jak dowodzi tego Norbert Jeziolowicz w opracowaniu dedykowanym polisolokatom. Inspiracje mogą mieć różne źródła, od tych związanych z nowoczesnymi kanałami przekazu, również w wymiarze marketingowym, których zastosowania przynoszą – o tym w tekście autorstwa Jana Krefta – zgoła nieoczekiwane efekty, po te najbardziej tradycyjne, bo wywiedzione ze znawstwem godnym erudyty przez Andrzeja Lazarowicza wprost z „Biblii”.

Tradycja zresztą ma rozmaite odniesienia. Jeśli bowiem giełdę uznać za tradycyjne w wymiarze współczesnych instytucji fi nansowych narzędzie pomnażania kapitału, to niedawny debiut giełdowy P.R.E.S.C.O. jest tego dowodem. Nowoczesne instrumentarium w obrocie gospodarczym wymaga adekwatnego wsparcia prawnego w warstwie regulacyjnej, umownej, wreszcie dobrych praktyk zabezpieczających ewentualne roszczenia i interesy stron. Ci, którzy specjalizują się w świadczeniu usług z tego obszaru robią w efekcie dobry biznes, i to niezależnie od wahań koniunktury. Potwierdzeniem owej konstatacji są doświadczenia partnerów i twórców ogólnopolskiej sieci kancelarii Omega, których sposób na sukces przybliża niżej podpisany. Skoro o wsparciu obrotu mowa, nie bez znaczenia wydają się być plany zmierzające do wdrożenia e-administracji i e-gospodarki, także poprzez zintegrowanie rozproszonych baz danych, które odpowiednio zagregowane przyspieszą system wymiany informacji, czyniąc go efektywnym, przejrzystym, bezpiecznym i w efekcie tanim.

To jednak, ze względu na skalę zadania, poziom nakładów, złożoność procedur i wyzwań natury technologicznej perspektywa kolejnego czterolecia. Przy założeniu, że plany i priorytety (o których w opracowaniu Nowy PESEL – nowe przepisy) słyszymy od lat. Dobre sygnały z Europy, która wreszcie uporała się z budżetem na lata 2014-2020, acz ostatnie słowo w tej mierze należy do Parlamentu Europejskiego, znajdą zapewne potwierdzenie w Katowicach podczas kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Motorem napędowym naszego rozwoju będą wszak inwestycje fi nansowane z udziałem środków unij nych. W ten nurt, słowo nieprzypadkowe, wpisuje się koncepcja wykorzystania wielostronnego potencjału królowej polskich rzek, który ze znawstwem opisują Wiesław Kołodziejski i Jacek Błażejczyk. To tylko niektóre wątki w numerze otwarcia roku 2013, który wbrew przepowiedniom przywołanym na wstępie okazać się może szansą na nową jakość. Twarde dane, przytoczone w comiesięcznym badaniu Pengab, tylko tę tezę potwierdzają.