Raport BIG: Wskaźnik BIG najniższy od 2,5 roku!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raport.big.glowka.02.2012.250x68W ciągu ostatnich czterech miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej spadł o 6,15 pkt. i wynosi obecnie 5,36 pkt. Jest to najniższy poziom wskaźnika BIG od 2,5 roku. Spadek składników cząstkowych odnotowano we wszystkich badanych segmentach, czyli wśród dostawców usług masowych i finansowych oraz wśród przedsiębiorców. Ankietowane firmy są jednak umiarkowanie optymistycznie w ocenie perspektyw rozwoju sytuacji w 2012 roku, ponad połowa zamierza inwestować w rozwój produkcji i usług, a 28% oczekuje poprawy swojej sytuacji finansowej - wynika z najnowszej 17. edycji raportu BIG przygotowanego przez BIG InfoMonitor.

Najnowsza edycja raportu BIG nie przynosi zbyt optymistycznych danych. Główny wskaźnik poziomu bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej spadł o 6,15 pkt. i wynosi obecnie 5,36 pkt. To najniższy poziom od 2,5 roku, kiedy firmy zmagały się z pierwszą falą kryzysu. Poprzednie badania pokazywały dużą stabilność sytuacji i odporność na kryzys. Wyniki tego badania, wbrew pozorom, nie muszą przeczyć tej tezie. W pierwszych miesiącach 2011 roku odnotowano identyczny spadek, w kolejnych kwartałach wskaźnik wrócił do stabilnego poziomu. Trudno w tej chwili jednoznacznie wyrokować, czy tak będzie i tym razem. Odpowiedź na pytanie czy obecny spadek wskaźnika BIG jest tylko sezonowym wahnięciem czy początkiem trendu spadkowego, będzie znana dopiero po kolejnym badaniu.

120222.tabela.big.450x

Co może być niepokojące, spadek dotyczył wszystkich wskaźników cząstkowych. Zazwyczaj do tej pory przynajmniej jedna z badanych grup wyłamywała się, tym razem obniżenie ocen poziomu bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej dotyczyło wszystkich.

Największa zmiana w ciągu ostatnich czterech miesięcy nastąpiła wśród przedsiębiorców – spadek wskaźnika BIG o 10 pkt. (z 15,3 pkt. do 5,3 pkt.). W kolejnych dwóch badanych grupach ocena sytuacji również pogorszyła się – wśród przedstawicieli dostawców usług finansowych spadek o 3,9 pkt. (z 9,4 pkt. do 5,5 pkt.), natomiast wśród przedstawicieli usług masowych spadek ten wyniósł 5,1 pkt. (z 10,5 pkt. do 5,4 pkt.).

hildebrand.mariusz.01.150x„O zmianach wskaźnika BIG w poszczególnych segmentach decydowały różne czynniki. Większość badanych w segmencie przedsiębiorców spodziewa się w przyszłości wzrostu zaległych zobowiązań i to zarówno od klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Z drugiej strony badani pozytywnie oceniali zdolność do bieżącego i terminowego płacenia należności przez klientów indywidualnych.”

Mariusz Hildebrand
Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

 

 

 

Wśród dostawców usług masowych oraz dostawców usług finansowych pogorszenie odczuć związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej związane jest przede wszystkim ze wzrostem liczby przeterminowanych wierzytelności wśród klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz z pesymistycznym przewidywaniem dalszego wzrostu tego typu wierzytelności. Wśród czynników pozytywnych wpływających na omawiany wskaźnik warto wymienić niski poziom przeterminowanych należności od klientów indywidualnych (dostawcy usług finansowych) oraz niski poziom przeterminowanych należności od klientów korporacyjnych (dostawcy usług masowych).

W najnowszej edycji raportu BIG autorzy rozszerzyli liczbę badanych branży. Nowymi ankietowanymi grupami są przedstawiciele branży turystycznej, budowlanej i e-commerce. Niestety również Ci respondenci zaobserwowali, że nieterminowe płatności są coraz częstszym problemem. Aż 58% ankietowanych firm uważa, że zjawisko nieterminowego regulowania należności wśród firm z ich branży występuje często. W ciągu czterech miesięcy grupa negatywnie oceniających sytuację powiększyła się o 2 pkt. proc., a w ciągu ostatnich 10 miesięcy już o 9 pkt. proc. Tendencja ta wskazuje na systematyczne pogorszenie się opinii w tym obszarze.

Wzrostowi częstotliwości występowania zatorów płatniczych towarzyszy również spadek oceny zdolności kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Aczkolwiek nadal pozytywnie tą zdolność ocenia 61% badanych, niestety cztery miesiące temu było ich o 5 pkt. proc. więcej. Zaledwie 38% badanych firm otrzymuje więcej niż 76% płatności w terminie. Z kolei aż 36% respondentów na czas otrzymuje mniej niż połowę należności. Największe problemy odnotowano w branży budowlanej, w której połowa firm otrzymuje na czas mniej niż 50% płatności.

hildebrand.mariusz.01.150x„Wyraźnie obserwujemy, że nieterminowe regulowanie całości bądź części zobowiązań, staje się coraz bardziej powszechne. Patrząc przez pryzmat badanych małych i średnich firm, mówimy o istotnych kwotach zaległości. Blisko jedna trzecia firm (32%) ocenia, że suma przeterminowanych należności z jakimi zalegają na ich rzecz kontrahenci przekracza 100 tysięcy złotych. Wydaje się, że konieczne jest poświęcenie większej uwagi ocenie wiarygodności partnerów biznesowych przed rozpoczęciem współpracy, aby takich problemów unikać. Z drugiej strony ważne jest też budowanie własnej wiarygodności, aby wyróżnić się na tle tych niesolidnych płatników.”

Mariusz Hildebrand
Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

Mimo tak pesymistycznych ocen sytuacji obecnej, badane firmy widzą umiarkowanie dobre perspektywy na ten rok. Wśród badanych firm 28% spodziewa się poprawy swojej sytuacji finansowej w 2012 roku. Przeciwnego zdania jest 24%, a najwięcej 46% ocenia, że sytuacja nie ulegnie zmianie. Najbardziej optymistycznie perspektywy bieżącego roku oceniają przedstawiciele branży e-commerce.

Trudna sytuacja nie ogranicza planów rozwojowych i inwestycyjnych. Jedna trzecia badanych firm planuje zwiększyć wydatki na wynagrodzenia w bieżącym roku. Tylko 4% ankietowanych planuje obniżki pensji.

Najbardziej hojni dla swoich pracowników planują być dostawcy usług finansowych i przedsiębiorcy. Około 45% z nich planuje podwyżki. Obniżki wynagrodzeń planuje aż 10% przedstawicieli branży budowlanej i 8% branży turystycznej. Ponad połowa firm (52%) planuje zwiększenie wydatków na rozwój produkcji/usług. Najwięcej w tych dziedzinach zamierzają inwestować dostawcy usług finansowych i przedsiębiorcy, czyli te same grupy najczęściej planują podnieść wynagrodzenia.

Pełna wersja Raportu BIG jest dostępna w dziale Raporty na www.cigi.pl