Ranking funduszy inwestycyjnych. Podsumowanie 2012 i prognozy na 2013 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analizy.04.250x179Rok 2012 był pod wieloma względami bardzo dobry dla inwestorów lokujących środki w fundusze inwestycyjne. Szczególnie zaskakujące  były wyniki funduszy akcyjnych.

Mediana, czyli wartość środkowa stóp zwrotu, z funduszy akcji polskich wyniosła 20,25%,  natomiast akcji małych i średnich spółek 17,7%. Niewiele gorzej radziły sobie fundusze mieszane krajowe (16,2%) i stabilnego wzrostu (14,1%).

Świetne wyniki funduszy akcyjnych, które zapewne wprowadziły w zdumienie nie jednego optymistę,  były pochodną wzrostów wypracowanych  na większości giełd na świecie. W Polsce indeks WIG20 wzrósł o blisko 20% a WIG o 26%, tym samym odrabiając większość strat z roku 2011.

Krajowe akcyjne z sukcesem

Wśród funduszy akcji polskich do najlepszych należały Copernicus Akcji Dywidendowych (31,7%) oraz Quercus Agresywny (28,2%). Natomiast fundusz Idea Akcji udowodnił, że w tak sprzyjających warunkach rynkowych można również stracić…. i to aż 41,3%. Był to jedyny fundusz w tej grupie który nie zarobił.  Z kolei w gronie funduszy akcji małych i średnich spółek na wyróżnienie zasługują PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (26,4%) oraz Investor Top 25 Małych Spółek FIO (24,9%).

Trzeba również wspomnieć o funduszu Quercus lev, który ze względu na swoją politykę inwestycyjną (fundusz indeksowy, odwzorowujący zmiany wartości indeksu WIG20lev) nie został sklasyfikowany w żadnej z wyżej wymienionych grup, natomiast zanotował rewelacyjny wynik +45%.

Zagraniczne akcyjne słabiej

Trochę gorzej radziły sobie zagraniczne fundusze akcyjne wyceniane w złotych oraz walucie, gdzie mediany stóp zwrotu wynosiły odpowiednio 10,8% oraz 15,9%. Chociaż i w tych grupach można było znaleźć prawdziwe „perełki”. Należały do nich niewątpliwie Arka BZ WBK Akcji Tureckich wyceniany w walucie euro (62,0%) i złotówkach (49,5%) oraz Investor Turcja (46,2%).

Hossa w obligacjach

Niemniej jednak największym hitem inwestycyjnym zeszłego roku okazały się fundusze dłużne krajowe, w które Polacy chętnie inwestowali na fali hossy trwającej na rynku obligacji. Przeciętna stopa zwrotu wyniosła 10,55%, a najlepszym funduszom w tej grupie udało się wypracować stopy zwrotu znacznie wyższe np. UniObligacje Aktywny (20,2 %),KBC Delta SFIO (16,1%) czy też PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (15,8%).  Wyniki imponowały i były jednymi z najwyższych od blisko 10 lat, aczkolwiek zdarzyły się również trzy fundusze o ujemnej stopie zwrotu. Wśród nich najwięcej stracił Idea Premium SFIO (-21,5%),  szczególnie przez nietrafione decyzje inwestycyjne w obligacje korporacyjne DSS i PBG  oraz Idea Obligacji (- 6,5%) i UniWIBID (-3,8%).

Stabilne i wyrównane stopy zwrotu przynosiły w 2012 roku fundusze pieniężne i gotówkowe. Przeciętna stopa zwrotu wyniosła 5,4% a funduszem, który zanotował najlepszy wynik był Amplico Pieniężny (9,3%).

130108.zestawienie.stop.zwrotu.594x333

2013 – rokiem MŚP i funduszy akcyjnych

W obecnym roku, biorąc pod uwagę rekordowo niskie poziomy rentowności polskich obligacji (dziesięciolatki osiągnęły poziom blisko 3,7% a pięciolatki 3,2%), zbliżający się dołek w gospodarce i dalsze planowane obniżki stóp procentowanych, nie należy oczekiwać powtórzenia tak dobrych wyników funduszy dłużnych.

Rok 2013 jawi się za to optymistycznie dla rynku akcji, a co za tym idzie dla rynku funduszy akcyjnych. Mogą oczywiście pojawiać się drobne perturbacje. Szczególnie I kwartał może dostarczyć trochę adrenaliny, jednakże nie powinno to mieć większego wpływu na ogólny rynkowy optymizm i trend wzrostowy.

W opinii wielu analityków i zarządzających obecny rok będzie przede wszystkim należeć do segmentu małych i średnich spółek. Według przewidywań urosną one o około 20-25% więcej niż indeks najbardziej płynnych spółek warszawskiej giełdy.  Z kolei w przypadku indeksu WIG szacowany jest wzrost  od 10 do nawet 20% (wśród największym optymistów). Trzeba również zauważyć, że już niedługo, a szczególnie po kolejnych obniżkach stóp procentowych, osoby trzymające pieniądze na lokatach bankowych zaczną szukać alternatyw do nisko oprocentowanych depozytów. Natomiast fundusze (zwłaszcza akcyjne) będą kusić historycznymi wysokimi stopami zwrotu. W związku z tym potencjał napływu środków do funduszy będzie duży.

Piotr Nowak
Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych
Expander Advisors