PZU: 3,21 mld zł przypisanego zysku netto w 2018 r. Co z dywidendą?

PZU: 3,21 mld zł przypisanego zysku netto w 2018 r. Co z dywidendą?
Materiały prasowe PZU
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 3 213 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 895 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

#PZU odnotował 3 213 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 895 mln zł zysku rok wcześniej @GrupaPZU

„W 2018 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 7 086 mln zł wobec 5 474 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 29,4%). Zysk netto [ogółem] osiągnął poziom 5 368 mln zł i był wyższy o 1 183 mln zł od wyniku z 2017 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3 213 mln zł wobec 2 895 mln zł w 2017 roku (wzrost o 11%)” – czytamy w raporcie.

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto wzrósł o 27,5% względem poprzedniego roku, podkreśliło także PZU. Zdarzenia jednorazowe obejmują: efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P., jednorazowy efekt doszacowania rezerw w ubezpieczeniach majątkowych na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne oraz w okresie porównywalnym wyższy niż średnia z poprzednich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice).

Jakie czynniki ukształtowały zysk z działalności operacyjnej?

„Zysk z działalności operacyjnej kształtowany był w szczególności przez:

• wzrost składki przypisanej brutto SŁOWNIK w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych (efekt wzrostu średniej składki przy spadku liczby ubezpieczeń), zawarcie kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej oraz wyższą sprzedaż w spółkach zagranicznych (głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych);

• wyższą rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych głównie w efekcie wzrostu wyniku portfela ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w związku z niższym poziomem szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi oraz portfela Auto Casco, nieznacznie niwelowaną spadkiem wyniku w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych – efekt doszacowania rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku;

• wyższy wynik na ubezpieczeniach w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, w efekcie poprawy rentowności portfela ubezpieczeń Auto Casco przy wyższej szkodowości portfela ubezpieczeń OC i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej;

• wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w efekcie stale rosnącego portfela ubezpieczeń, poprawy względem ubiegłego roku szkodowości produktów ochronnych oraz zmiany miksu w grupie produktów indywidualnie kontynuowanych z niższym jednostkowym kosztem tworzenia rezerw na przyszłe wypłaty świadczeń;

• lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej w Alior Bank w związku z wysokim poziomem sprzedaży produktów kredytowych wspartym korzystną koniunkturą gospodarczą oraz niskim poziomem stóp procentowych;

• niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na GPW”.

Włączenie do struktury Grupy PZU banku Pekao w czerwcu 2017 r.

PZU zwróciło też uwagę, że na porównywalność wyników rok do roku w sposób istotny wpłynęło włączenie do struktury Grupy PZU banku Pekao w czerwcu 2017 roku. Pekao kontrybuował do wyniku operacyjnego segmentu działalności bankowej kwotą 3 047 mln zł w 2018 roku względem 1 749 mln zł w 2017 roku.

Skłądka przypisana brutto grupy sięgnęła 23 470 mln zł w 2018 r. wobec 22 847 mln zł rok wcześniej.

Wzrost składki przypisanej dotyczył głównie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego (efekt wzrostu średniej składki) oraz wynikał z zawarcia kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej i wyższej sprzedaży w spółkach zagranicznych. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 22 350 mln zł i była o 4,7% wyższa niż w 2017 roku, podano także w raporcie.

Kamień milowy z punktu widzenia realizacji strategii

„2018 rok był bardzo dobrym rokiem dla PZU i kluczowym kamieniem milowym z punktu widzenia realizacji naszej strategii. Pobiliśmy nie tylko własne rekordy wyniku netto i sprzedaży, ale zrealizowaliśmy również wszystkie istotne cele, jakie stawialiśmy sobie na rok 2018. Wartość sprzedanych ubezpieczeń wzrosła o 623 mln zł do rekordowych 23,5 mld zł, a zysk netto Grupy o 1,2 mld zł do 5,4 mld zł. Zysk dla jednostki dominującej wyniósł 3,2 mld zł, co implikuje 22,1 proc. ROE, tj. poziom powyżej ambicji strategicznych na rok 2020. Ten ponadprzeciętny zwrot z kapitału to głównie zasługa stabilnej i lojalnej bazy klientów, wysokiej efektywności operacyjnej, atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty, dzięki którym jesteśmy w stanie utrzymywać wysoką i powtarzalną rentowność podstawowego biznesu ubezpieczeniowego” – skomentował prezes PZU Paweł Surówka.

Wśród kluczowych osiągnięć 2018 r. PZU wymieniło poprawę wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) dla podmiotu dominującego do 22,1%. „To wartość najwyższa od 4 lat i powyżej poziomu założonego w strategii nowePZU do 2020 roku. Wskaźnik ROE poprawił się o 1,1 pkt proc. w porównywaniu do wysokiego poziomu osiągniętego w poprzednim roku” – czytamy w komunikacie.

Poprawa rentowności w segmencie ubezpieczeń 

Ubezpieczyciel zwrócił też uwagę na poprawę rentowności w segmencie ubezpieczeń zarówno po stronie majątkowej w Polsce, gdzie wskaźnik mieszany wyniósł 86,6% (poprawa o 2,7 pkt proc.), jak i życiowej, gdzie marża segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła do 22,1% (o 1,5 pkt proc.). W obu segmentach rentowność jest powyżej ambicji strategicznych i wyróżnia się na tle polskich i europejskich ubezpieczycieli.

Zachowana została dyscyplina kosztowa – wskaźnik kosztów administracyjnych obniżył się o 2,2 pkt proc. r/r do 6,6%, do poziomu bliskiego temu zapisanemu w strategii nowePZU 2020.

„Na uwagę zasługują również poziom i tendencje kształtowania się kosztów administracyjnych w PZU i PZU Życie. W 2018 roku wskaźnik kosztów wyniósł 6,6 proc., co stanowi wynik lepszy o 0,2 p.p. w porównaniu do 2017 roku i jest bardzo bliski poziomu, który wyznaczyliśmy sobie jako strategiczny. Koszty administracyjne na poziomie grupy co prawda wzrosły, ale był to wynik konsolidacji Banku Pekao przez większą część roku niż w 2017. Wyłączając działalność bankową, koszty grupy spadły o blisko 1% rok do roku, co jest dobrym rezultatem zwłaszcza w zestawieniu ze wzrostem skali biznesu (składka przypisana osiągnęła kolejny rekord rosnąc o prawie 3% rok do roku) oraz presją na wynagrodzenia odczuwalną we wszystkich sektorach gospodarki” – skomentował CFO Grupy PZU Tomasz Kulik, także cytowany w komunikacie.

Jeśli chodzi o PZU Zdrowie, wartość przychodów zwiększyła się o 26%, a liczba umów o 53% r/r.

„Bardzo udany czwarty kwartał ze wzrostem składki przypisanej do 6,2 mld zł (5% r/r, powyżej tempa osiąganego w poprzednich kwartałach i powyżej rynku) oraz dwucyfrową dynamiką składki w segmencie majątkowym w Polsce (+10,6% w porównaniu do IV kw. 2017) i za granicą (+13,5% w porównaniu do IV kw. 2017)” – czytamy dalej w komunikacie.

Wyniki za 2018 r. uprawdopodabniają wypłatę stabilnie rosnącej dywidendy

Wyniki Grupy PZU za 2018 r. uprawdopodabniają wypłatę dywidendy, poinformował CFO Grupy PZU Tomasz Kulik. Podtrzymał, że PZU chce realizować obietnicę stabilnie rosnącej dywidendy.

„Poprawie rentowności towarzyszy wysoki poziom bezpieczeństwa mierzonego wskaźnikiem wypłacalności SII; po III kw. wyniósł on 245%. Wskaźnik nie uwzględnia pomniejszenia o przewidywaną dywidendę, której wypłatę uprawdopodabniają dobre wyniki wypracowane w 2018 roku. Chcemy realizować obietnicę stabilnie rosnącej dywidendy złożoną naszym akcjonariuszom” – powiedział Kulik, cytowany w komunikacie.

PZU ocenia, że przy bardzo dobrych wynikach, jakie ubezpieczyciel wypracował w 2018 roku będzie w stanie zaproponować odpowiednio wyższą dywidendę rok do roku z zysku za 2018 rok, poinformował prezes Paweł Surówka.

„PZU jest jedną z najbardziej stabilnych spółek nie tylko w kraju, ale i Europie. W naszej strategii zobowiązaliśmy się, że dywidenda będzie rosła z roku na tok. Przy takich wynikach będziemy w stanie dotrzymać obietnicy i zaproponować odpowiednio wyższą dywidendę niż w ubiegłym roku na walnym zgromadzeniu” – powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

W czerwcu br. akcjonariusze PZU zdecydowali o przeznaczeniu 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję. W czerwcu ub.r. akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję.

PZU: PPK to dla nas produkt strategiczny, liczymy na znaczny udział w rynku

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to dla PZU produkt strategiczny. Ubezpieczyciel chce, aby jego udział w rynku PPK wynosił co najmniej tyle samo, co jego udział rynkowy, wynika ze słów prezesa Pawła Surówki.

„Dla nas jest to produkt strategiczny. Nasz udział w rynku PPK powinien być co najmniej taki, jak w rynku, może nawet wyższy” – powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

Udział rynkowy PZU w ubezpieczeniach majątkowych wynosił 34,8% na koniec 2018 r., zaś cel na 2020 to 38%.

„Myślimy o tym, w jaki sposób zmaksymalizować naszą siłę rażenia, biorąc pod uwagę, że jest to produkt bardzo zróżnicowany – od mniejszych do bardzo dużych firm. Mamy wszelkie argumenty, by wykorzystać różnorodność całej grupy PZU i wszystkie kanały oraz siłę banków, ich dostępu do decydentów w firmach” – powiedział prezes.

Jak poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac, pełną ofertę PPK PZU przedstawi w tym drugim kwartale.

„Pozycja rynkowa będzie pochodną tego, jak atrakcyjny będzie nasz program. Pod koniec tego roku będziemy mogli więcej powiedzieć. Zobaczymy, jak w praktyce ten program zadziała. Myślę, że pełną ofertę i propozycję przedstawimy w II kwartale” – powiedział Pałac podczas konferencji.

Prezes PZU: realizacja strategii do 2020 pozostaje niezwykle ambitnym planem

PZU nie będzie dokonywać aktualizacji celów strategicznych do 2020 roku, ponieważ uważa je za bardzo ambitne, poinformował prezes Paweł Surówka.

„Bardziej już myślimy o strategii w kontekście roku 2025. Podtrzymujemy, że realizacja celów na 2020 r. pozostaje niesłychanie ambitnym planem. Mamy niesłychanie trudne rynki finansowe, wynik inwestycyjny jest rzeczą niełatwą. Głosowanie w Wielkiej Brytanii też ma wpływ na rynki. Mamy też, oczywiście, konkurencję na rynku rodzimym. Wszystkie te elementy staramy się nadrabiać jeszcze większą dyscypliną kosztową. wymyślaniem lepszych produktów” – powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

Wśród kluczowych osiągnięć 2018 r. PZU wymieniło poprawę wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) dla podmiotu dominującego do 22,1%.

„22% zwrotu z kapitału na rynku regulowanym to jest absolutnie świetny wynik. Podnoszenie ambicji byłoby nierozsądne” – podkreślił Surówka.

„Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020” zakłada m.in. zwiększenie wskaźnika zwrotu na kapitale własnym (ROE) grupy do ponad 22% w 2020 r. Wskaźnik wypłacalności Solvency II w 2020 r. ma wynieść ponad 200%. Strategia zakłada także zwiększenie udziałów Grupy PZU w ubezpieczeniach majątkowych odpowiednio do 38%, a w ubezpieczeniach na życie – osiągnięcie 11% udziałów.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Źródło: ISBnews