Przychody Intela za pierwszy kwartał wyniosły 12,6 mld USD

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

intel.250x169Firma Intel Corporation ogłosiła 17 kwietnia wyniki pierwszego kwartału - przychody wyniosły 12,6 mld USD, zysk operacyjny 2,5 mld USD, zysk netto 2,0 mld USD natomiast zysk na akcję (EPS) równy jest 0,40 USD. Spółka wygenerowała około 4,3 mld USD przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, wypłaciła dywidendy w wysokości 1,1 mld USD i odkupiła 25 milionów swoich akcji zwykłych za 533 mln USD.

„W pierwszym kwartale Intel wypracował dobre wyniki w niezbyt sprzyjających warunkach rynkowych. Jestem podekscytowany tym, co czeka naszą firmę” – powiedział Paul Otellini, prezes i dyrektor generalny firmy Intel. „Rozpoczęliśmy dostawy kolejnej generacji procesorów do komputerów PC, przedstawiliśmy nową rodzinę produktów do mikroserwerów, a w tym kwartale zaoferujemy nowe procesory do tabletów i smartfonów. Wspólnie z klientami pracujemy nad innowacyjnymi produktami, działającymi w oparciu o różne systemy operacyjne. Przejście w tym roku na technologię 14nm znacząco podniesie wartość, jaką oferuje architektura i proces technologiczny Intela dla klientów i rynku.”

Najważniejsze informacje finansowe i trendy w działach biznesowych za pierwszy kwartał

 • Przychody grupy PC Client wyniosły 8,0 mld USD, spadek o 6,6% względem poprzedzającego kwartału i o 6,0 procent w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej.
 • Przychody grupy Data Center wyniosły 2,6 mld USD, spadek o 6,9% względem poprzedzającego kwartału i wzrost o 7,5 procent w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej.
 • Przychody grupy oferującej pozostałe rozwiązania z segmentu Intel Architecture sięgnęły 1,0 mld USD, spadek o 3,9% względem poprzedzającego kwartału i o 9,0 procent w stosunku rocznym.
 • Marża brutto wyniosła 56%, o 2 punkty procentowe mniej niż kwartał wcześniej i  8 punktów procentowych mniej niż w tym samym kwartale rok wcześniej.
 • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia wyniosły 4,5 mld USD, zgodnie z oczekiwaniami spółki, które zakładały 4,6 mld USD.
 • Stopa podatkowa wyniosła 16 procent.

Perspektywy biznesowe

Perspektywy biznesowe firmy Intel nie obejmują potencjalnych konsekwencji jakichkolwiek fuzji, przejęć, zbycia aktywów bądź innych kombinacji biznesowych, które mogą zostać przeprowadzone po 16 kwietnia.

Drugi kwartał 2013 r.

 • Przychody: 12,9 mld USD, plus/minus 500 mln USD.
 • Marża brutto: 58%, plus/minus kilka punktów procentowych.
 • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia: ok. 4,7 mld USD.
 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami: ok. 70 mln USD.
 • Wpływ inwestycji kapitałowych, odsetek i innych: mniej więcej zero.
 • Amortyzacja: ok. 1,7 mld USD.

Cały rok 2013

 • Przychody: jednocyfrowy wzrost w dolnym przedziale tego zakresu, bez zmian względem wcześniejszych oczekiwań.
 • Marża brutto: 60%, plus/minus kilka punktów procentowych, bez zmian względem wcześniejszych oczekiwań.
 • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia: 18,9 mld USD, plus/minus 200 mln USD, bez zmian względem wcześniejszych oczekiwań.
 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami: ok. 300 mln USD, bez zmian względem wcześniejszych oczekiwań.
 • Amortyzacja: 6,8 mld USD, plus/minus 100 mln USD, bez zmian względem wcześniejszych oczekiwań.
 • Stopa podatkowa: ok. 27 procent za każdy z pozostających do końca roku kwartałów.
 • Inwestycje w skali całego roku: 12,0 mld USD, plus/minus 500 mln USD, o 1,0 mld USD mniej niż wcześniej zakładano.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyników i perspektyw spółki Intel, prosimy o zapoznanie się z komentarzem CFO, dostępnym pod adresem: www.intc.com/results.cfm.

Status perspektyw biznesowych

Perspektywy biznesowe Intela są publikowane na stronie intc.com i mogą być powtarzane podczas publicznych i prywatnych spotkań z inwestorami i innymi podmiotami. Perspektywy biznesowe obowiązują aż do końca dnia roboczego 14 czerwca, o ile nie zostaną wcześniej zaktualizowane; wyjątkiem są perspektywy biznesowe dotyczące umorzenia wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami, wpływu inwestycji kapitałowych, odsetek i innych, a także stopy podatkowej, które pozostają w mocy tylko do końca dnia roboczego 23 kwietnia.  Okres ciszy w Intelu rozpocznie się po zakończeniu dnia roboczego 14 czerwca i potrwa do opublikowania informacji o wynikach firmy za drugi kwartał, co zaplanowano na 17 czerwca 2013 r.  Podczas okresu ciszy, wszelkie perspektywy biznesowe i inne stwierdzenia wybiegające w przyszłość, zawarte w informacjach prasowych spółki oraz w dokumentach składanych do Komisji Papierów Wartościowych (SEC) powinny być traktowane jako historyczne, mówiące wyłącznie o okresie przed okresem ciszy, nie podlegające aktualizacji przez spółkę.

Czynniki ryzyka

Powyższe oświadczenia oraz wszelkie inne stwierdzenia w tym dokumencie odnoszące się do planów i oczekiwań względem pierwszego kwartału, roku i przyszłości mają charakter oświadczeń wybiegających w przyszłość, które obarczone są szeregiem czynników ryzyka i niepewności. Słowa takie jak „przewiduje”, „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „sądzi”, „dąży do”, „szacuje”, „może”, „będzie”, „powinna” oraz ich odmiany wskazują na oświadczenia wybiegające w przyszłość. Stwierdzenia odnoszące się do lub bazujące na prognozach, niepewnych zdarzeniach lub założeniach także są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość. Na rzeczywiste wyniki firmy Intel wpływać może wiele czynników, a wszelkie odchylenia od aktualnych oczekiwań firmy Intel ich względem mogą spowodować, że rzeczywiste rezultaty będą odbiegać znacząco od tego, co stwierdzono w oświadczeniach wybiegających w przyszłość. Intel aktualnie uznaje, że przedstawione poniżej czynniki mogą przyczynić się do powstania znaczących różnic między rzeczywistymi wynikami a oczekiwaniami spółki.

 • Faktyczny popyt może być inny od prognozowanego przez spółkę ze względu na czynniki takie jak zmiany warunków biznesowych i gospodarczych, w tym ograniczenia dostaw i inne zakłócenia dotykające klientów; akceptację klientów dla produktów Intela i konkurentów; zmiany we wzorcach zamówień składanych przez klientów, w tym wycofywanie zamówień; a także zmiany w poziomie zapasów magazynowych u klientów. Poczucie niepewności co do globalnej gospodarki i warunków finansowych stwarza ryzyko, że konsumenci i przedsiębiorstwa będą odkładać zakupy, jako reakcja na negatywne zdarzenia finansowe. Może to wpłynąć negatywnie na popyt na produkty i powiązane kwestie.
 • Intel działa w niezwykle konkurencyjnych branżach charakteryzujących się wysokim poziomem kosztów stałych lub trudnych do zmniejszenia w krótkiej perspektywie, a jednocześnie dużą zmiennością popytu na produkty, który trudno prognozować. Przychody oraz wyrażona w procentach marża brutto są uzależnione od: czasu wprowadzania nowych produktów przez firmę Intel oraz od popytu i akceptacji rynkowej dla produktów Intela; działań podejmowanych przez konkurentów Intela, w tym ich ofert i premier produktowych, programów marketingowych i presji cenowej, a także odpowiedzi firmy Intel na takie działania; zdolności firmy Intel do szybkiego reagowania na rozwój technologiczny i wprowadzania do swoich produktów nowych rozwiązań.
 • Procent marży brutto może różnić się znacząco względem oczekiwań w związku z następującymi czynnikami: wykorzystanie mocy produkcyjnych; różnice w wycenie zapasów, w tym różnice wynikające z czasu zakwalifikowania produktów do sprzedaży; zmiana przychodów; miks produktowy i ceny; czas i realizacja uruchomienia produkcji oraz związane z tym koszty; koszty rozruchowe; nadmierne lub przestarzałe zapasy; zmiana kosztów jednostkowych; usterki lub zakłócenia w dostawie materiałów lub zasobów; jakość/wydajność wytwarzania produktów; trwała utrata wartości aktywów o długim czasie eksploatacji, w tym aktywów produkcyjnych, montażowych/testowych i wartości niematerialnych oraz prawnych.
 • Szacowana stopa podatkowa jest obliczana na podstawie aktualnych przepisów podatkowych i oczekiwanego obecnie zysku. Wpływ na wysokość stopy podatkowej może mieć jurysdykcja, do której zostaną przypisane i gdzie zostaną opodatkowane zyski; zmiany w szacowanym poziomie wsparcia, ulg i odliczeń; rozwiązanie kwestii wynikających z kontroli podatkowych prowadzonych przez różne władze podatkowe, włączając w to płatność odsetek i kar; zdolność do uzyskania odroczonego podatku dochodowego.
 • Zyski lub straty z tytułu papierów wartościowych i odsetek oraz inne mogą się różnić od oczekiwanych w zależności od zysków lub strat uzyskanych podczas sprzedaży lub wymiany papierów wartościowych; kosztów trwałej utraty wartości związanych z inwestycjami dłużnymi i kapitałowymi; stóp odsetkowych; sald gotówkowych; zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych.  Większa część salda naszego portfela papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu jest skoncentrowana w ASML Holding N.V. Spadek wartości może skutkować odpisami, co wpłynie na zyski lub straty z tytułu papierów wartościowych.
 • Wpływ na wyniki firmy Intel mogą mieć niekorzystne warunki gospodarcze, społeczne, polityczne lub fizyczne/infrastrukturalne w krajach, w których działa Intel, jego klienci lub dostawcy, włączając w to konflikty militarne i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa, katastrofy naturalne, zakłócenia w działaniu infrastruktury, problemy zdrowotne oraz wahania kursów walut.
 • Koszty, zwłaszcza niektóre koszty marketingu i wynagrodzenia, a także koszty restrukturyzacji i trwałej utraty wartości aktywów, uzależnione są od popytu na produkty Intela, poziomu przychodów i zysków.
 • Wpływ na wyniki Intela może mieć czas zakończenia transakcji przejęć i zbycia majątku.
 • Obecny dyrektor generalny Intela zamierza przejść na emeryturę w maju 2013 r., zaś Zarząd pracuje nad wybraniem jego następcy.  Proces sukcesji i przekazywania zarządzania może mieć bezpośredni, jak również pośredni wpływ na firmę i jej działalność operacyjną.  Firma dołoży starań, aby w ramach procesu mianowania nowego CEO utrzymać obecny zespół kierowniczy (którego niektórzy członkowie są rozważani jako kandydaci na stanowisko CEO), a także zadbać o to, by pracownicy byli skoncentrowani na realizacji strategicznych celów i założeń firmy.
 • Na wynikach firmy Intel mogą odbić się niekorzystne także usterki i błędy produktowe (odchylenia od opublikowanych danych technicznych) oraz kwestie sądowe i regulacyjne związane z własnością intelektualną, akcjonariatem, klientami, postępowaniami antymonopolowymi i innymi zagadnieniami, takimi jak kwestie sądowe i regulacyjne opisane w raportach składanych przez firmę Intel do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).  Niekorzystny wyrok mógłby oznaczać konieczność wypłaty odszkodowania, nakładać zakaz produkcji bądź sprzedaży jednego lub większej liczby produktów, wykluczać określone praktyki biznesowe, co miałoby wpływ na nasza zdolność do projektowania produktów, bądź wymagać innego zadośćuczynienia, np. obowiązkowego licencjonowania własności intelektualnej.

Szczegółowe omówienie tych i innych czynników mogących mieć wpływ na wyniki Intela znaleźć można w dokumentach składanych przez firmę Intel do SEC, w tym w najnowszych raportach w formularzach 10-Q i 10-K.

Intela zamierza poinformować o wynikach drugiego kwartału 17 czerwca 2013 r. Natychmiast po przedstawieniu sprawozdania finansowego, spółka zamierza opublikować komentarz przygotowany przez Stacy J. Smith, wiceprezes, dyrektor finansową i dyrektor ds. strategii korporacyjnej. Dostępny on będzie na stronie www.intc.com/results.cfm.  Publiczny webcast z konferencji telefonicznej poświęconej wynikom pojawi się o 14:00 czasu PDT  na stronie www.intc.com.