Precyzyjne reagowanie na zapotrzebowanie rynku pozwala utrzymać stabilny poziom przychodów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

inwestycje.pln.01.250xGrupa Kapitałowa EGB Investments w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 r. wypracowała zysk netto na poziomie 3,5 mln zł przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 44 mln zł. Spółki z Grupy Kapitałowej konsekwentnie umocniły swoją wiarygodność poprzez terminowe wykupy kolejnych serii obligacji.

EGB Finanse sp. z o.o. (podmiot zależny w Grupie Kapitałowej) odnotowała dynamiczny rozwój linii biznesowej polegającej na wykupie drobnych należności niewymagalnych.

Stabilny poziom przychodów i zysków

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 r. Grupa Kapitałowa EGB Investments wypracowała łącznie 3,5 miliona zł zysku netto oraz 44 mln zł przychodów ze sprzedaży, a w samym trzecim kwartale zysk netto i przychody ze sprzedaży na poziomie odpowiednio 1,23 mln zł i 14,5 mln zł. Wzrost wskaźników EBIT i EBITDA w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy ubiegłego roku, potwierdza efektywność operacyjną spółek z Grupy Kapitałowej. „Szczególny nacisk kładziemy na utrzymanie wysokiego poziomu rentowności naszych linii biznesowych. W tym celu w ostatnim kwartale zintensyfikowaliśmy m.in. działania spółki dominującej w zakresie transakcji sekurytyzacyjnych, zwiększając tym samym potencjał przychodowy w tym obszarze.” – tłumaczy Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments S.A. – „Dzięki rosnącej specjalizacji spółek z Grupy Kapitałowej i zwrotowi EGB Finanse (spółki zależnej) w kierunku mikro i małych przedsiębiorstw, utrzymujemy silną i stabilną pozycję na rynku, precyzyjnie trafiając w jego oczekiwania” – podsumowuje Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A.

W trzecim kwartale br. spółki z Grupy Kapitałowej terminowo wykupiły kolejne serie emitowanych przez siebie obligacji, ugruntowując tym samym wiarygodność w oczach inwestorów i potwierdzając atrakcyjną perspektywę inwestycji dokonywanych przez obligatariuszy w papiery dłużne zarówno EGB Investments S.A., jak też EGB Finanse sp. z o.o.

Wzrost portfela wierzytelności i potencjału przychodowego

W trzecim kwartale 2013 r. EGB Investments S.A. przyjęła do obsługi portfel wierzytelności sekurytyzowanych o wartości 332 mln zł, zwiększając tym samym udział w przychodach tej linii biznesowej. Jednocześnie konsekwentnie pracowała nad umacnianiem swojej roli jako uczestnika rynku sekurytyzacji, zarówno z punktu widzenia serwisera wierzytelności sekurytyzowanych, jak też posiadacza certyfikatów inwestycyjnych w funduszach sekurytyzacyjnych. Jednocześnie EGB Finanse sp. z o.o. odnotowała zauważalny wzrost zainteresowania ze strony mikro i małych przedsiębiorców możliwością sprzedaży należności wynikających z faktur przed datą wymagalności, co przełożyło się na dwukrotny wzrost (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego) wartości portfela tego typu wierzytelności nabytych przez spółkę.

„Efektem obserwacji oczekiwań firm z sektora MMP w zakresie dostępu do bieżącego finansowania, jest stworzona przez nas atrakcyjna alternatywa dla usług faktoringowych, często niedostępnych dla tego typu przedsiębiorców” – tłumaczy Krzysztof Matela. – „Z punktu widzenia mikrofirmy działającej w branży, w której standardem są rozliczenia z kontrahentami na długie terminy płatności (30 dni i dłużej), dostęp do gotówki już w chwilę po wystawieniu faktury to realna szansa – a często nawet warunek – jego dalszego rozwoju i istnienia. Sprzedaż należności przed datą wymagalności pozwala jej bowiem na przyspieszenie obrotu pieniądza i realizację kolejnych zleceń.”

W trzech kwartałach br. EGB Finanse sp. z o.o. skutecznie realizowała strategię dotarcia do nowych grup docelowych, pozyskując m.in. znaczącą liczbę klientów z branży TSL. Spółka zamierza konsekwentnie budować swoją przewagę konkurencyjną rozwijając ofertę dla sektora mikro i małych firm, o obrotach nie przekraczających 500 tys. zł rocznie.

Dostosowanie się do sytuacji rynkowej

Rynek windykacji jest jednym z wielu segmentów, które dotykają skutki spowolnienia gospodarczego. Istotne jest więc szybkie reagowanie na zachodzące zmiany i elastyczne dostosowywanie się do obecnej sytuacji. Grupa Kapitałowa EGB Investments od kilku kwartałów konsekwentnie koncentruje się na optymalizacji wewnętrznych procedur i kosztów działalności podstawowej, a także zwiększaniu efektywności pracy. Jednocześnie podejmowane są działania mające na celu zapewnienie jak najbardziej przewidywalnych przychodów w przyszłości, między innymi poprzez zakup nowych wierzytelności, jak też poddawanie wcześniej zakupionych, wysoce specjalistycznym procesom dochodzenia należności.

Źródło: EGB Investments S.A.