Prawo: Obowiązki banków i SKOK-ów w związku z rachunkami nieaktywnymi

Prawo: Obowiązki banków i SKOK-ów w związku z rachunkami nieaktywnymi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sektor bankowy poddawany jest ustawicznym modyfikacjom. Zmiany dotyczą nie tylko typowych dla gospodarki wolnorynkowej obszarów konkurencyjnych, takich jak: doskonalenie oferty produktowej i usługowej, wdrażanie nowych produktów bankowych zgodnych z oczekiwaniami rynku i potrzebami konsumentów. Nowelizacja przepisów z obszaru Prawa bankowego, która weszła w życie 1 lipca 2016 r. dotyczy prawno- organizacyjnego obszaru relacji: bank - posiadacz rachunku bankowego, bank - osoba (osoby) dysponująca tytułem prawnym do środków zgromadzonych na rachunku bankowym posiadacza (spadkobiercy).

Jędrzej Brand

Podstawą prawną zmian są nowelizacje ustaw mających zastosowanie do podmiotów bankowych. Nowelizacja obejmuje swym zakresem ustawę Prawo bankowe (dalej UPB), ustawę o SKOK (dalej USKOK) i ustawę o ewidencji ludności (dalej UEL). Celem tej nowelizacji jest uregulowanie problematyki tzw. rachunków nieaktywnych (zwanych też potocznie rachunkami uśpionymi) i stworzenie warunków dla:

 1. umożliwienia posiadaczowi rachunku, w chwili zawierania umowy rachunku bankowego, podjęcia decyzji w przedmiocie wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
 2. zniwelowania utrudnień związanych z dostępem spadkobierców i zapisobiorców zmarłych posiadaczy rachunków bankowych do informacji o tych rachunkach;
 3. nałożenia na banki obowiązków weryfikacyjnych w związku z prowadzonymi przez nie rachunkami, co do których ich posiadacze nie wykazują aktywności (brak dyspozycji na rachunku przez okres wskazany w UPB).

Na gruncie dotychczas obowiązujących rozwiązań ustawowych banki nie są zobowiązane do ustalania braku aktywności na rachunku, przyczyn braku aktywności na nim, a także do poszukiwania spadkobierców posiadacza w razie, gdy brak aktywności wynikał z jego zgonu.

Zmiany UPB, które weszły w życie z dniem 1 lipca br., w zasadniczym stopniu są ukierunkowane na zobowiązanie banku do:

 • działań weryfikacyjnych wobec rachunków bankowych nieaktywnych (m.in. uśpionych), czyli takich, co do których posiadacze nie wydali dyspozycji przez okres wskazany w odpowiednich przepisach nowelizujących UPB;
 • działań informacyjnych na rzecz posiadacza rachunku, który nie wydał co do niego dyspozycji przez okres wskazany w UPB, w celu poinformowania go o skutkach braku dyspozycji;
 • działań informacyjnych wobec klienta banku o możliwości dokonania dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci.

Jędrzej Brand

Pracownik Zespołu SWI od 13 lat, obecnie
dyrektor ds. Systemów Wymiany Informacji,
odpowiedzialny za bieżącą współpracą
z uczestnikami systemów bazodanowych, których
administratorem jest Związek Banków Polskich
oraz pozyskiwanie nowych klientów z sektora
banków komercyjnych i spółdzielczych oraz ich
spółek zależnych, a także SKOK-ów.

Udostępnienie bazy PESEL dla celów weryfikacyjnych

W związku z powyższą nowelizacją Związek Banków Polskich – odpowiednio wcześniej – podjął działania zmierzające do zapewnienia bankom dostępu do bazy PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) za pośrednictwem Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Takie rozwiązanie umożliwi efektywną i prawidłową realizację nałożonego na banki obowiązku wystąpienia w określonym terminie do ministra cyfryzacji o udostępnienie danych zawartych w rejestrze PESEL w zakresie umożliwiającym ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE zapewni udostępnienie wnioskowanych danych za pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze weryfikacji, co dokona się stosownie do regulacji zawartej w odpowiednim przepisie Ustawy o ewidencji ludności (dalej UEL).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI