Prawo i Legislacja: Lekarstwo na bankowy kryzys?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.04.foto.55.a.150xUstawa z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wprowadziła uregulowania, które w bliskiej przyszłości będą miały wpływ na rozwój rynku sprzedaży wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych.

Małgorzata A. Drozdowska

Wielu klientów banków odczuwa już problemy ze spłatą swoich należności. Inni zaczną je mieć w najbliższej przyszłości. Banki – z uwagi na konieczność ograniczenia kosztów funkcjonowania, utrzymywania zysków na w miarę stabilnym poziomie oraz osiągania prawidłowego poziomu adekwatności kapitałowej – będą dążyły do zintensyfikowania działań związanych z niespłaconymi należnościami poprzez ich sprzedaż lub outsourcing zarządzania tymi wierzytelnościami przez wyspecjalizowane firmy windykacyjne. Specjaliści z branży windykacyjnej szacują nawet, że w 2009 r. podaż wierzytelności bankowych oferowanych do sprzedaży może się zwiększyć o ok. 25-50 proc. w stosunku do roku 2008.

Siedem ogólnopolskich firm windykacyjnych przyjęło do odzyskania (w ramach zleceń oraz zakupu) w 2008 r. wierzytelności o wartości 9,4 mld zł. Rok wcześniej kwota należności, które miały odzyskać, wyniosła 5,9 mld zł. Z duża dozą prawdopodobieństwa przyczyn tego zjawiska można upatrywać we wzroście niespłacanych należności, powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów w ostatnich dwóch latach, gdy banki w wysokim stopniu zliberalizowały warunki udzielania kredytów (tzw. kredyty na dowód osobisty). W IV kwartale 2008 r. dług powiększył się o 3 mld 558 mln zł, czyli o 6 proc. w odniesieniu do III kwartału 2008 r. Niespłacane w terminie należności osób prywatnych i firm na koniec 2008 r. wynoszą 62 mld 735 mln zł. O ile w III kwartale rosło zadłużenie konsumentów, a malały długi firm, to w IV kwartale także wśród przedsiębiorców zaczął narastać problem z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań.

Kiedy rezerwa jest kosztem?

Zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 26 CIT rezerwy celowe utworzone w bankach na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Do uprawdopodobnienia wierzytelności zgodnie z art. 16 ust. 2b CIT wystarczy m.in. że:

 • wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
 • albo

 • miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku, albo
 • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

Nadal najwięcej zaległości jest wobec banków – ten dług urósł już z 28,49 do 31,5 mld zł i przekroczył 50 proc. całego zadłużenia w bankach. Na kolejnych pozycjach wierzycieli znajdują się: Skarbu Państwa (20,35 mld zł), gminy (8,70 mld zł) oraz spółdzielnie mieszkaniowe (1,85 mld zł).

Nie będzie trzeba zgody

Jednym z głównych czynników wzrostu podaży wierzytelności bankowych na rynku będzie likwidacja zgody dłużnika na przelew wierzytelności na fundusz sekurytyzacyjny. Uchylenie art. 326 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz uchylenie art. 92c w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) było wyczekiwaną przez banki i fundusze zmianą obu ustaw.

Dotychczasowe uregulowania istotnie ograniczały możliwość zbycia wierzytelności bankowych na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. Bez zgody dłużnika można było sprzedać wierzytelności na rzecz funduszu tylko wtedy, gdy wierzytelność wynikała z umowy o charakterze kredytowym, zawartej z klientem banku przed 1 lipca 2004 r. Należało jednak wezwać dłużnika banku do zapłaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Do wezwania bank obowiązany był dołączyć informację, że w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z obowiązków w nim określonych, jak również po bezskutecznym upływie terminu, wierzytelność banku zostanie przelana na fundusz sekurytyzacyjny, któremu będzie przysługiwać uprawnienie do prowadzenia egzekucji na podstawie sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności.

Dla wierzytelności powstałych po 1 lipca 2004 r. wymagana była pisemna zgoda dłużnika będącego stroną czynności dokonanej z bankiem, jak również jego zgoda z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI