Pracodawcy o warunkach udzielania przez PARP pomocy finansowanej w ramach PO Inteligentny Rozwój

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lewiatan.01.400x364Rezygnacja ze szczegółowych regulacji na poziomie rozporządzenia pozwoli uniknąć przeregulowania wybranych kwestii i da Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości większe  możliwości działania. Oznacza to większą odpowiedzialność PARP za skuteczne konsultowanie i informowanie o szczegółowych warunkach udzielania pomocy oraz za prawidłowe, zgodne z interesem przedsiębiorców, posługiwanie się ramowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu - uważa Konfederacja Lewiatan.

W latach 2014-2020, w PO Inteligentny Rozwój, PARP będzie odpowiadał za wdrożenie działań:

  • 2.3 Proinnowacyjne Usługi dla przedsiębiorstw
  • 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów INNO_LAB
  • 3.1 Finasowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka: STARTER, BiZNEST, Fundusz Pożyczkowy Innowacji, 4STOCK
  • 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R: Badania na rynek
  • 3.3 Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw: Polskie mosty technologiczne, Go to Brand.PL

Projekt rozporządzenia oceniony przez Konfederację Lewiatan określa ramowe warunki realizacji tych działań.

Pierwszą ważną zmianą w stosunku do przepisów obowiązujących w latach 2007-2013 jest ogólny charakter projektu. W zdecydowanej mierze powtórzono w nim warunki i zasady udzielania wsparcia ustanowione w rozporządzeniach UE, podczas gdy w poprzednim okresie programowania analogiczne rozporządzenie było bardzo szczegółowe. Ta szczegółowość ograniczała możliwość elastycznego reagowania na pojawiające się wraz z kolejnymi konkursami wyzwania. Dodatkowo część przedsiębiorców zgłaszała problemy z nadmiernie restrykcyjną interpretacją poszczególnych przepisów – Agencja preferowała podejście gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo wydatkowych środków, nie wykorzystując tym samym pola manewru na jaki pozawalały regulacje unijne. Niewątpliwie zaś korzyścią z takiego rozwiązania było większa pewność prawna i stabilność warunków udzielania wsparcia oraz obowiązek konsultacji projektu przed jego wejściem życie, gwarantujący przedsiębiorcom – chociażby formalny – udział w konstruowaniu warunków udzielania wsparcia.

Niezależnie jednak od tych korzyści, Konfederacja popiera zmianę podejścia widoczną w projekcie. Uważamy, że rezygnacja ze szczegółowych regulacji na poziomie rozporządzenia pozwoli nam z jednej strony uniknąć przeregulowania wybranych kwestii, a z drugiej, da Agencji  szersze możliwości działania, w ramach wyznaczonych przez przepisy unijne. Takie podejście oznacza również większą odpowiedzialność po stronie PARP, i za skuteczne konsultowanie oraz informowanie o szczegółowych warunkach udzielania, i za prawidłowe, zgodne z interesem przedsiębiorców, posługiwanie się ramowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu.

W opinii do konkretnych zapisów zawartych w projekcie, zwróciliśmy uwagę na niewystarczające uzasadnienie wykluczenia z możliwości uzyskania wsparcia wybranych sektorów gospodarki, w tym np. sektora militarnego.

Podnieśliśmy także problem nadmiernego, wynoszącego 10% wartości wydatków kwalifikowalnych limitu nałożonego na wydatki dotyczące kosztów zakupu nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych oraz nabycia robót i materiałów budowalnych. Zgodnie z przepisami UE taki limit powinien się odnosić wyłącznie do zakupu nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych i nie powinien obejmować robót i materiałów budowalnych. Uważamy że podejście projektodawcy w tym zakresie jest niekorzystane dla przedsiębiorców, planujących realizację projektów B+R, w których konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych i kosztownych prac i robót budowalnych związanych z wymogami technicznymi zakupionego sprzętu czy maszyn. W swojej opinii postulujemy, aby ograniczenie, o którym mowa w projekcie  odnosiło się wyłącznie do kosztów zakupu nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych, zgodnie z ograniczeniem, o którym mowa w art. 69 ust. 3 Rozporządzenia 1303/2014.

Źródło: Konfederacja Lewiatan