PPP – Prawo i Praktyka

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130515.ppp.04.250x17716 maja 2013 r., na stronie www.ppp.parp.gov.pl, w godzinach 10.00 - 11.30 odbędzie się transmisja internetowa debaty ekspertów partnerstwa publiczno-prywatnego poświęcona uwarunkowaniom realizacji wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych władz publicznych i biznesu.

Debata „PPP – Prawo i Praktyka” organizowana jest w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce.

Ustawa o ppp oraz o koncesji na roboty budowlane i usługi obowiązuje już od ponad 4 lat, na jej podstawie zawarto ponad 40 umów i zainicjowano setki projektów w całej Polsce. W świetle dobrych, jak i złych doświadczeń, pojawiło się wiele kwestii związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów regulujących partnerstwo, w tym również odnoszących się do zakresu regulacji ustawy o ppp i koncesyjnej.

Najważniejsze pytania jakie stawiają sobie przedstawiciele władz publicznych, ich doradcy oraz przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem we wspólnych projektach przy planowaniu tego typu przedsięwzięć to:

  1. Czy ustawowe ppp i koncesja to jedyna droga do wspólnej realizacji przedsięwzięć tego typu?
  2. Czy można cele współpracy publiczno-prywatnej realizować w drodze umów zawieranych jeszcze na zasadach jakie obowiązywały przed uchwaleniem najnowszych regulacji?Kto może zgłaszać projekty do II edycji Konkursu 3P?
  3. Na ile nowe ustawy są „samowymuszalne”, a na ile można swobodnie wybrać inną podstawę prawną współpracy? Jakie konsekwencje wiążą się z wyborem innych rozwiązań składających się na tzw. partnerstwo publiczno-prywatne sensu largo?.

Celem wydarzenia jest zarysowanie zakresu obowiązywania poszczególnych regulacji mających znaczenie dla przedsięwzięć publiczno-prywatnych i określenie dopuszczalności zastosowania poszczególnych ustaw i rozwiązań stosowanych w dotychczasowej praktyce.

W debacie udział zapowiedzieli m.in.:

  • dr Rafał Cieślak – radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz,
  • Maciej Dobieszewski – radca prawny, naczelnik wydziału w MG, ekspert i autor publikacji w obszarze ppp,
  • Grzegorz Lang – radca prawny, ekspert PKPP Lewiatan, ekspert Komisji Europejskiej w Grupie ekspertów ds. zamówień publicznych,
  • Bartosz Korbus – Koordynator projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” ze strony partnera projektu – Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
  • Małgorzata Kuś-Konieczna – koordynatorka projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”,

Debatę poprowadzi Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej.

Celem projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno – prywatne” jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło: PARP