Podsumowanie badania rynku PPP w Polsce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ppp.250x181Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki badania rynku PPP, jak dotąd największego badania przeprowadzonego w Polsce w tym zakresie. "Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce" to nie tylko opis obecnej sytuacji rynku PPP, ale przede wszystkim ocena potencjału rozwoju takiej formy współpracy między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami.

Klimat dla partnerstwa publiczno-prywatnego jest sprzyjający, a regulacje prawne nie stanowią istotnej bariery dla rozwoju tej formuły w Polsce. Z badania wynika, że około 33 procent instytucji publicznych rozważało realizację przedsięwzięć w formule PPP. Największe zainteresowanie deklarują miasta na prawach powiatu: aż 78 procent jednostek rozważało taką współpracę. Tam też projekty PPP są najczęściej realizowane. Dzieje się tak dzięki świadomej polityce samorządów lokalnych, które celowo wybierają inwestycje, możliwe do realizacji w tej formule.

Z analizy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika także, że wiedza na temat PPP jest znacząco większa w jednostkach publicznych niż wśród podmiotów prywatnych. Tylko 15 procent przedsiębiorców określiło swój poziom wiedzy o PPP jako wysoki. Informacje na temat tej formy współpracy czerpią zwykle z artykułów w prasie ogólnej i z innych mediów. Natomiast przedsiębiorcy, którzy zaangażują się już w projekt dość szybko adaptują się do wymagań państwowych zleceniodawców. Bazując na wynikach z badania PARP, można określić potencjał rozwoju PPP w Polsce jako wysoki.

Raport podsumowujący badania rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce wskazuje także na bariery w upowszechnianiu PPP, m.in.: niechęć społeczna do działań na styku publiczno-prywatnym, hierarchiczna struktura organizacyjna instytucji publicznych nieadekwatna do wymagań specyficznego trybu pracy przy projekcie PPP, negatywne stereotypy i brak zaufania między sektorem publicznym a prywatnym. Poważną przeszkodą jest także brak unormowań prawnych procedury przygotowania i realizacji projektów PPP. Zdaniem autorów publikacji istotne jest zatem podjęcie jak najszybciej działań, które doprowadziłyby do zniwelowania lub zminimalizowania zidentyfikowanych barier.

Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują kilka płaszczyzn, na których powinny zostać wprowadzone zmiany, w celu rozpowszechniania działań PPP w Polsce. Proponuje się opracowanie rządowej, długofalowej polityki stosowania PPP oraz strategii implementacji tej formuły do polskich warunków. Zaleca się także uregulowanie i standaryzację rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem PPP. Inną ważną kwestią jest konieczność wprowadzenia i koordynacji szkoleń na temat zasad działania partnerstwa publiczno-prywatnego, zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

„Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczościoraz na stronie projektu www.ppp.parp.gov.pl w zakładce publikacje – link.