Podłączenie prądu do domu (przyłączenie działki do sieci energetycznej)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

plany.budowa.01.250x167Przyłączenie działki do sieci energetycznej wiąże się z licznymi formalnościami i może potrwać nawet kilka miesięcy. Początkiem procedury jest wystąpienie do firmy zarządzającej siecią energetyczną z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia. Ich otrzymanie jest konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.

O możliwości podłączenia danego medium decyduje właściciel sieci na podstawie konkretnych warunków technicznych i ekonomicznych takiego przyłączenia. Problem może pojawić się w przypadku działek położonych w dużym oddaleniu od istniejących linii zasilających. Poprowadzenie kilkukilometrowego odcinka przyłącza może być trudne i nieopłacalna dla dostawcy. Jednak zgodnie z prawem, gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, działki określone jako budowlana powinny mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do mediów, w tym do sieci elektroenergetycznej. W rzeczywistości oznacza to najczęściej, że sieci przebiegają w ulicy i właściciel działki sam musi ponieść koszty oraz załatwić formalności związane z doprowadzeniem mediów do działki.

Warunki przyłączenia

Warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej określają m.in. możliwości podłączenia, zakres koniecznych prac oraz szacunkowy koszt wykonania przyłączenia.

Podłączenie energii elektrycznej reguluje prawo energetyczne. Zgodnie z nim, na podstawie zawartej umowy z dostawcą prądu, inwestor uiszcza opłatę przyłączeniową, a zakład energetyczny wykonuje przyłącze do granicy działki zakończone skrzynką ZK. Inwestor natomiast samodzielnie wykonuje przyłącze do postawionych budynków czyli Wewnętrzną Linię Zasilającą (WLZ). Nim jednak dojdzie do  uzyskania bezpośredniego przyłączenia działki do sieci energetycznej konieczne jest uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Są one niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę, do wniosku o jego wydanie trzeba bowiem dołączyć oświadczenia dostawców poszczególnych mediów poświadczające plany ich przyłączenia. Ustalenie sposobu dostarczania mediów musi również znaleźć się w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Wniosek o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci należy złożyć w oddziale przedsiębiorstwa zarządzającego siecią energetyczną w danym rejonie.

Warunki przyłączenia określają:

 • czy można podłączyć dane medium
 • zakres oraz sposób wykonania rozbudowy sieci
 • wymagane parametry techniczne przyłącza
 • planowany koszt.

Zakład energetyczny wydaje warunki przyłączenia na podstawie złożonego wniosku. Wraz z  warunkami przyłączenia wnioskodawca otrzymuje projekt umowy przyłączeniowej, która określa m.in. szacunkowy koszt przyłączenia oraz czas realizacji przyłącza. Techniczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obowiązują przez 2 lata od momentu ich wydania.

Co powinien zawierać wniosek

Zakłady energetyczne mają przygotowane formularze, które po wypełnieniu należy złożyć wraz z załącznikami w formie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej. We wniosku należy podać swoje osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres oraz dane kontaktowe) i należy określić:

 • nr działki, do której media mają być przyłączone
 • charakter obiektu, który ma być przyłączony do sieci (np. budynek mieszkalny, mieszkanie, garaż, altana, plac budowy)
 • wielkość mocy urządzeń, które będą używane w przyłączanym obiekcie
 • zapotrzebowanie na moc przyłączeniową
 • przewidywany termin rozpoczęcia dostaw energii

Załącznikami do wniosku są najczęściej:

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np., akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy, darowizny lub użyczenia)
 • plan zabudowy, który pozwala określić usytuowanie budynków, czyli mapa do celów projektowych obejmująca działkę wraz z sąsiednimi obiektami z uwzględnieniem istniejącej sieci.

Jeśli prąd ma zostać podłączony najpierw na budowę a potem do przyszłego domu trzeba koniecznie zaznaczyć we wniosku oba te cele, w innym przypadku całą procedurę przyłączania trzeba będzie powtórzyć. W niektórych zakładach energetycznych oba cele można zaznaczyć na jednym wniosku, w innych konieczne będzie złożenie dwóch oddzielnych wniosków – jeden dla budowy, drugi dla domu.

Przyłączenie do sieci energetycznej

Po obustronnym podpisaniu umowy zakład energetyczny rozpoczyna pace przyłączeniowe. Czas przyłączenia sieci energetycznej może wynieść od kilkunastu tygodni nawet do kilkunastu miesięcy.

Po podpisaniu umowy przyłączeniowej i uiszczeniu opłaty (lub jej części) zakład rozpoczyna budowę przyłącza elektrycznego. Czas realizacji umowy o przyłączenie jest zależny od wielu czynników i wynosi od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy (najczęściej przyłączenie energetyczne na czas budowy trwa ok. 30-60 dni, na okres stały – ponad 6 miesięcy). Natomiast koszt przyłącza energetycznego do 200 m to ok. 2000 zł.

Przyłączenie następuje po wykonaniu przez każdą ze stron swoich obowiązków, w tym:

 • realizacji prac budowlano-montażowych
 • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie
 • wniesieniu opłaty za przyłączenie,
 • zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru.

Uruchomienie przyłącza następuje natomiast po:

 • zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
 • zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego, czyli licznika.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zadaniem właściciela nieruchomości jest przygotowanie zgodnie z warunkami przyłączenia miejsca do zainstalowania przez zakład energetyczny szafki z licznikiem i złączem. Właściciel we własnym zakresie zleca również wykonanie instalacji wewnętrznej w powstałych budynkach. Po zakończeniu robót przeprowadzane są odbiory techniczne instalacji i przyłącza. Wtedy dopiero podpisywana jest z umowa sprzedaży energii elektrycznej, montowany jest licznik i można korzystać z energii elektrycznej. W momencie podpisania umowy trzeba jeszcze zdecydować się na taryfę, zgodnie z którą obliczany będzie koszt zużycia energii. Do wyboru jest taryfa jednodniowa (G11) i dwustrefowa (G12). W pierwszej przez całą dobę obowiązuje taka sama stawka za 1 kWh, w drugiej stawka zależy od pory dnia.

Z mediami czy bez

Formalności związane z przyłączeniem do sieci energetycznej trzeba zazwyczaj powtórzyć w stosunku do pozostałych mediów: sieci wodno-kanalizacyjnej i gazu. Jest to jednak procedura żmudna, ale niezbędna, by rozpocząć budowę, kiedy zakupiona działka nie ma uzbrojenia. Nie bez powodu działki bez mediów są tańsze niż uzbrojone, jeśli nie zamierza się budować od zaraz rozrachunku opłaci się samodzielne doprowadzenie do niej mediów. W innym wypadku przy zakupie działki najlepszym rozwiązaniem jest, gdy właściciel ma podpisaną z zakładem energetycznym umowę o przyłączeniu, co pozwala na szybsze rozpoczęcie planowanych na działce inwestycji.

Bartosz Antos
Dyrektor ds. nieruchomości
SaveInvest Sp. z o.o.