PKO Bank Polski: 1,2 mld zł zysku netto w IV kw. 2021 roku; jest rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy

PKO Bank Polski: 1,2 mld zł zysku netto w IV kw. 2021 roku; jest rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy
Fot. PAP / Radek Pietruszka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 1.203 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 4.575 mln zł straty - podał PKO BP w czwartek. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.175 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 1.133 mln zł do 1.222 mln zł.

W całym 2021 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 4,87 mld zł, podczas gdy w 2020 roku bank miał 2,56 mld zł straty. Strata ta wynikała z ujęcia w wynikach za IV kwartał 2020 roku kosztów ugód z klientami kredytów walutowych. W porównaniu do 2019 roku zysk netto grupy PKO BP wzrósł o 21 proc.

Wskaźnik ROE jest na poziomie 12,1 proc.

Grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego w pełni wykorzystała dobrą koniunkturę gospodarczą w Polsce.

„W 2021 roku wypracowała blisko 5 mld zł zysku netto, a jej aktywa wzrosły do 418 mld zł. Jesteśmy pierwszym w historii Polski bankiem, którego suma bilansowa przekroczyła 100 miliardów USD, a zysk 1,2 miliarda USD” – powiedziała cytowana w komunikacie prezes PKO BP Iwona Duda.

W porównaniu do III kwartału 2021 roku zysk netto banku w IV kwartale 2021 roku spadł o 4 proc.

Saldo rezerw w czwartym kwartale 2021 roku wyniosło 528 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 9 proc. niższych odpisów na poziomie 486 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 409 mln zł do 561 mln zł. odpisy spadły 47 proc. rdr i wzrosły 49 proc. kdk.

Kwartale koszty ryzyka wzrosły do 0,68 proc. z 0,59 proc. w III kwartale.

W 2021 roku bank nie poniósł kosztów ryzyka prawnego.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w ostatnim kwartale 2021 roku wyniósł 2.669 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.647 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.616 – 2.680 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 1 proc. rdr i 7 proc. kdk.

Kwartalna marża odsetkowa

Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 2,82 proc. z 2,67 proc. w III kwartale. Marża odsetkowa w 2021 roku obniżyła się do 2,7 proc.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 1.195 mln zł i był 2,9 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 1.161 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.140 mln zł do 1.189 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 17 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Łączny wynik na działalności biznesowej w 2021 roku wyniósł 15,2 mld zł i był o 3,9 proc. wyższy niż rok wcześniej głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu prowizji i opłat oraz pozostałego, przy spadku wyniku z tytułu odsetek.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne banku w ostatnim kwartale 2021 roku wyniosły 1.582 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (1.579 mln zł). Koszty wzrosły o 12 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) dla grupy wyniósł w 2021 roku 40,6 proc., a koszty ryzyka wynoszą 0,55 proc. czyli są poniżej poziomu założonego w obowiązującej strategii.

PKO BP zakładał, że wskaźnik kosztów do dochodów w 2022 r. spadnie do około 41 proc., a koszt ryzyka w 2022 r. mieścić się ma w przedziale 0,60-0,75 proc.

Sprzedaż kredytów

W IV kwartale 2021 roku sprzedaż kredytów mieszkaniowych spadła do 4,3 mld zł z 5 mld zł w III kwartale. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych spadła w tym okresie do 3,8 mld zł z 4,1 mld zł.

Program ugód z frankowiczami

PKO BP poinformował w czwartek, że jego kredytobiorcy złożyli prawie 23 tys. wniosków o mediację umów kredytów frankowych. PKO BP podał, że 11 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie, a proces przeprowadzany jest głównie przez kanały zdalne (85 proc.).

Czytaj także: Klienci PKO BP złożyli prawie 23 tys. wniosków o mediację umów kredytów frankowych >>>

Program ugód dla kredytobiorców frankowych ruszył w PKO BP w październiku 2021 roku.

PKO BP poinformował, że pod koniec grudnia przeciwko niemu toczyło się 12.349 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 3,9 mld zł. W samym IV kwartale przybyło 1.534 postępowań czyli o 17 proc. mniej niż w III kwartale.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,2 proc.

PKO BP rekomenduje przeznaczenie 49,77% zysku za 2021 na dywidendę

Zarząd PKO Banku Polskiego zarekomendował przeznaczenie kwoty 2 287,5 mln zł, tj. 49,77% zysku netto za 2021 r. na dywidendę, podał bank. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO BP niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 r. w wysokości większej niż 50%. Oznacza to wypłatę w wysokości 1,83 zł na akcję.

„Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że 23 lutego 2022 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w którym KNF zaleca bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez:

1. niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości większej niż 50%;

2. niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2021 rok, podano także.

„Zarząd banku postanowił, iż w granicach swoich kompetencji będzie realizował zalecenie KNF i przedłoży zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku rekomendację podziału zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 4 596 336 372 zł, uwzględniając przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 2 287 500 000 zł (49,77% zysku netto). Pozostałą część zysku w kwocie 2 308 836 372 zł zarząd banku proponuje pozostawić niepodzieloną” – czytamy dalej w komunikacie.

„2 287,5 mln zł, 1,83 zł na akcję. Stopa dywidendy 4,23%” – czytamy w prezentacji.

Dodatkowo zarząd rekomenduje, aby niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 5 500 000 000 zł pozostał nadal zyskiem niepodzielonym, podano także w komunikacie.

Wpływ podwyżek stóp procentowych na wynik odsetkowy

PKO Bank Polski szacuje, że wpływ dotychczasowych czterech podwyżek stóp procentowych przez bank centralny na wynik odsetkowy grupy sięgnie w tym roku ok. 2,5-3,1 mld zł, podał bank.

„Szacunkowy wpływ dotychczasowych decyzji RPP skutkujący wzrostem stopy referencyjnej o 265 bps i wzrostem stóp rynkowych na wynik odsetkowy w 2022 r. mieści się w zakresie ok. 2,5-3,1 mld zł” – czytamy w prezentacji wynikowej.

PKO BP zakłada na 2022 r. kontynuację wzrostu zysku netto i efektywności kosztowej

PKO Bank Polski zakłada na 2022 r. kontynuację wzrostu zysku netto, dalszą poprawę dochodowości i efektywności kosztowej, podał bank. PKO BP przewiduje w br. wzrost wyniku odsetkowego i prowizyjnego, a także dochodów ogółem, przy spadku kosztów operacyjnych i kosztu ryzyka.

„2022 – główne czynniki wpływające na wyniki Banku: […] Kontynuacja wzrostu zysku netto, dalsza poprawa dochodowości i efektywności kosztowej” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Wynik odsetkowy ma wzrosnąć, „silnie wsparty wzrostem wolumenu kredytowego oraz podwyżkami stóp procentowych”.

„Wynik prowizyjny wsparty dalszym wzrostem skali działania oraz aktywności klientów w warunkach wysokiego tempa wzrostu gospodarki” – czytamy dalej.

Dochody ogółem mają rosnąć, wsparte wynikiem z działalności podstawowej, efektem wysokiej bazy 2021 w pozostałych dochodach.

Koszty operacyjne mają spadać, pozostając pod wpływem presji inflacyjnej, inwestycji oraz wzrostu kosztów regulacyjnych.

W przypadku kosztu ryzyka bank zakłada: „umiarkowany wpływ wzrostu stóp procentowych w zakładanym scenariuszu, kontynuacja normalizacji kosztów ryzyka do poziomów określonych w strategii banku”.

„Kompozycja wyników w IV kw. PKO BP dobra”

Analitycy wskazują na dobrą kompozycję wyników i na optymistyczniejsze założenia banku odnośnie wpływu podwyżek stóp na wynik odsetkowy. Zwracają uwagę na niepewność związaną z aktywami grupy na Ukrainie.

MICHAŁ KONARSKI, BM MBANKU:

„Kompozycja wyników jest bardzo solidna – jest wzrost marży odsetkowej, dobry wzrost wyniku prowizyjnego. Wyniki dobre, sezonowo koszty ryzyka były podwyższone, ale NPL spada.

Bank oczekuje, że wynik odsetkowy w 2022 roku wzrośnie o około 2,5-3,1 mld zł. Jeśli porównać to do poprzedniego szacunku banku, to widać, że wzrosła wrażliwość banku na wzrost stóp procentowych. PKO BP jest więc bardziej optymistyczny jeśli chodzi o wzrost wyniku odsetkowego, niż zakładał to wcześniej.

Dodatkowo bank zakłada, że koszt ryzyka wzrośnie, ale będzie w granicach określonych w strategii. To pozytywna informacja i w związku z tym spodziewam się, że konsensus oczekiwań na wyniki banku powinien wzrosnąć.

Trzeba pamiętać, że PKO BP ma też aktywa na Ukrainie, ma Kredobank. Kontrybucja tego banku do wyniku grupy w poprzednich latach nie była duża, wynosiła niskie kilka procent. W obecnej sytuacji pytanie, co będzie dalej z tymi aktywami.

Zaproponowany przez zarząd współczynnik wypłaty dywidendy jest na poziomie oczekiwanym przez rynek. Kwotę ponad 2 mld zł zarząd proponuje pozostawić niepodzieloną więc pula środków do ewentualnej wypłaty dywidendy z zysków rośnie do blisko 8 mld zł”.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews