PKO Bank Hipoteczny: 94,9 mln zł zysku netto i wysoka jakość portfela kredytowego w 2021 roku

PKO Bank Hipoteczny: 94,9 mln zł zysku netto i wysoka jakość portfela kredytowego w 2021 roku
Źródło: PKO BH
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2021 roku zysk PKO Banku Hipotecznego przed opodatkowaniem wyniósł 141,7 mln zł, a zysk netto osiągnął 94,9 mln zł. Portfel kredytowy PKO Banku Hipotecznego na koniec grudnia 2021 roku osiągnął wartość ponad 22,8 mld zł, zachowując bardzo wysoką jakość pod względem ryzyka kredytowego.

Rok 2021 to w działalności PKO Banku Hipotecznego kolejny okres realizacji stabilnych wyników finansowych. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 141,7 mln zł, tj. o 14,9 mln zł więcej niż przed rokiem, natomiast zysk netto zrealizowany w 2021 roku to 94,9 mln zł, co stanowi wzrost o 13,3 mln zł w porównaniu z 2020 rokiem.

Wynik z tytuł odsetek osiągnięty w tym okresie wyniósł 304,1 mln zł, co stanowi spadek o prawie 8% wynikający głównie z amortyzacji portfela kredytowego. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe wyniósł zaledwie 3,2 mln zł, wobec 35,7 mln zł rok wcześniej, co wynikało głównie z poprawy prognoz głównych wskaźników makroekonomicznych.

Rentowność banku na stabilnym poziomie

Pomimo konieczności poniesienia kosztów regulacyjnych sięgających 24,8 mln zł oraz kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych w wysokości 83,8 mln zł, rentowność banku utrzymuje się na stabilnym poziomie.

PKO Bank Hipoteczny zrealizował w mijającym roku satysfakcjonujące wyniki finansowe. Utrzymujemy wysoką rentowność portfela kredytów hipotecznych przy bardzo niskim poziomie kosztów ryzyka.

– Jednocześnie nieustannie troszczymy się o poprawę efektywności funkcjonowania i usprawniamy realizowane w banku procesy. Wspólnie z PKO Bankiem Polskim wdrażamy również rozwiązania wspierające naszych klientów, miedzy innymi związane z dalszym rozwojem zdalnych procesów obsługi – mówi Daniel Goska, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Czytaj także: Daniel Goska prezesem PKO Banku Hipotecznego, jest zgoda KNF >>>

Suma aktywów na koniec 2021 r. wyniosła 25,6 mld zł

Suma aktywów na koniec 2021 r. wyniosła 25,6 mld zł, a jej kluczową pozycję po stronie aktywów stanowiły hipoteczne kredyty mieszkaniowe o wartości 22,8 mld zł. PKO Bank Hipoteczny pozyskuje kredyty do swojego portfela dzięki strategicznej współpracy z PKO Bankiem Polskim, w tym w drodze sprzedaży kredytów mieszkaniowych w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego. W 2021 roku PKO Bank Hipoteczny udzielił kredytów hipotecznych o wartości 364 mln zł oraz nabył wierzytelności od PKO Banku Polskiego o wartości 158 mln zł.

Na koniec 2021 roku saldo obligacji niezabezpieczonych wyniosło 3,7 mld zł. Wartość pozostających w obrocie na koniec grudnia 2021 roku wyemitowanych przez bank hipotecznych listów zastawnych, wyniosła 13,1 mld zł. Stanowiła ona ok. 57 proc. łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipotecznych listów zastawnych. To klasyfikuje  PKO Bank Hipoteczny jako największego w Polsce emitenta hipotecznych listów zastawnych.

Kredyty ze stałym oprocentowaniem

Z końcem pierwszej połowy 2021 roku bank wdrożył do oferty możliwość zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego ze zmiennego na stałe w okresie 5 lat dla całego portfela kredytów, dostosowując się tym samym do przepisów znowelizowanej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego.

– Strategicznym celem naszego banku jest zapewnienie Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego gotowości do emisji listów zastawnych, w tym w formacie zielonym. Zapewniając możliwości emisyjne zielonych listów zastawnych wpisujemy się w światowe trendy w zakresie ESG i potwierdzamy znaczenie zrównoważonego rozwoju w działalności naszego banku. W 2021 r. jako pierwszy bank z Polski dołączyliśmy do międzynarodowej inicjatywy Energy Efficient Mortgage Label. Jest to kolejna nasza inicjatywa, która ta ma na celu wsparcie unijnego Zielonego Ładu, neutralności klimatycznej oraz dostosowanie portfela produktów kredytowych do zmian regulacyjnych takich jak nowa Taksonomia UE – podkreśla Prezes Goska.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Podstawę emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie. Wysokie bezpieczeństwo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego odzwierciedla rating Aa1 nadany przez agencję ratingową Moody’s Investors Service w grudniu 2020 roku. Jest to najwyższy rating, jaki mogą uzyskać polskie papiery dłużne.

Źródło: PKO Bank Hipoteczny / PKO BH