PKO Bank Hipoteczny: stabilny wzrost wyników w pierwszej połowie 2022 r. i wysoka jakość portfela kredytowego

PKO Bank Hipoteczny: stabilny wzrost wyników w pierwszej połowie 2022 r. i wysoka jakość portfela kredytowego
Źródło: PKO BH
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk PKO Banku Hipotecznego przed opodatkowaniem w pierwszej połowie 2022 roku wyniósł 76,5 mln zł, a zysk netto osiągnął 50,8 mln zł.

Pierwsza połowa 2022 roku to w działalności PKO Banku Hipotecznego kolejny okres realizacji stabilnych wyników finansowych, pomimo zawirowań geopolitycznych, związanych z agresją Rosji na Ukrainę i utrzymującej się pandemii Covid-19. Zysk banku przed opodatkowaniem wyniósł 76,7 mln zł, tj. o 20,6 mln zł więcej niż przed rokiem, natomiast zysk netto zrealizowany w tym okresie to 50,8 mln zł, co stanowi wzrost o 16,9 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.  

Wynik z tytuł odsetek

Choć portfel kredytowy sukcesywnie zmniejszał się w wyniku przyspieszonej amortyzacji, to wynik z tytuł odsetek wzrósł, głównie z powodu wzrostu stóp procentowych, o 1,6% w porównaniu z pierwszą połową 2021 roku i osiągnął wartość 155,2 mln zł. Pomimo dotworzenia 2 mln zł rezerw na kredytobiorców pochodzących z Rosji, Białorusi i Ukrainy, wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe wyniósł 0,2 mln zł przychodu, wobec 1,5 mln zł straty rok wcześniej, co wynikało głównie z poprawy sytuacji płynnościowej klientów objętych rezerwami w związku z pandemią Covid-19.

Rentowność banku na stabilnym poziomie

Tym samym rentowność banku utrzymuje się na stabilnym poziomie, pomimo konieczności poniesienia kosztów regulacyjnych sięgających 30,9 mln zł oraz kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych w wysokości 37,0 mln zł.

Czytaj także: PKO BP: 422 mln zł zysku netto w II kw. 2022 r. >>>

Suma aktywów na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 22,5 mld zł, a jej kluczową pozycję po stronie aktywów stanowiły hipoteczne kredyty mieszkaniowe o wartości 20,8 mld zł. PKO Bank Hipoteczny pozyskuje kredyty do swojego portfela dzięki strategicznej współpracy z PKO Bankiem Polskim, w tym w drodze sprzedaży kredytów mieszkaniowych w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego. W pierwszej połowie 2022 roku PKO Bank Hipoteczny udzielił kredytów hipotecznych o wartości 121 mln zł, nie realizując nabycia wierzytelności od PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Hipoteczny zrealizował w mijającym półroczu satysfakcjonujące wyniki finansowe. Utrzymujemy dobrą rentowność portfela kredytów hipotecznych zachowując jego wysoką jakość.

„Nieustannie poprawiamy również efektywność funkcjonowania i usprawniamy realizowane w banku procesy, w tym, korzystając ze strategicznej współpracy z PKO Bankiem Polskim wdrażamy rozwiązania wspierające naszych klientów” – mówi Katarzyna Surdy, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Hipoteczne listy zastawne

Wartość pozostających w obrocie na koniec czerwca 2022 roku wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny hipotecznych listów zastawnych, wyniosła 9,9 mld zł. Stanowiła ona ok. 50,4 proc. łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipotecznych listów zastawnych. To klasyfikuje PKO Bank Hipoteczny jako największego w Polsce emitenta hipotecznych listów zastawnych.

Z końcem czerwca 2022 roku bank przeprowadził subskrypcję zielonych hipotecznych listów zastawnych w EUR serii 8 o wartości nominalnej 500 mln EUR, dla których dzień emisji ustalony został na 4 lipca 2022 roku. Była to pierwsza w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej emisja zagraniczna zielonych hipotecznych listów zastawnych zabezpieczonych wyłącznie na wysokiej jakości złotowych kredytach mieszkaniowych.

 Naszym strategicznym celem pozostaje niezmiennie zapewnienie Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego gotowości do emisji listów zastawnych, w tym w formacie zielonym.

’Zapewniając możliwości emisyjne zielonych listów zastawnych potwierdzamy znaczenie zrównoważonego rozwoju w działalności naszego banku i Grupy. W czerwcu 2022 roku opublikowaliśmy zaktualizowaną metodologię zarówno wyboru zielonych aktywów jak i zasad emisji zielonych listów zastawnych.  Aktualizacja polegała przede wszystkim na weryfikacji czy przyjęte przez bank kryteria określania aktywów jako zielone, są spójne ze standardem wyznaczonym przez Climate Bond Initiative dla nieruchomości mieszkalnych w Polsce oraz czy zasady te spełniają wymogi określone przez ICMA Green Bond Principles. Szczególnie dumni jesteśmy z faktu, że w lipcu 2022 roku jako pierwszy emitent z Polski przeprowadziliśmy benchmarkową emisję zielonych listów zastawnych w Euro.” – podkreśla Katarzyna Surdy.  

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Podstawę emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie. Wysokie bezpieczeństwo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego odzwierciedla rating Aa1 nadany przez agencję ratingową Moody’s Investors Service w grudniu 2020 roku. Jest to najwyższy rating, jaki mogą uzyskać polskie papiery dłużne.

Dostosowywania się banku do istotnych zmian w otoczeniu prawno-regulacyjnym

Pierwsza połowa 2022 roku stała także pod znakiem dostosowywania się banku do istotnych zmian w otoczeniu prawno-regulacyjnym, związanych z nowelizacją ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz w związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. W tej ostatniej kwestii bank oszacował wpływ wakacji kredytowych na 644 mln zł, przy założeniu, że 63% klientów skorzysta z zawieszenia spłat, a kwota korekty została ujęta księgach w lipcu 2022 roku.

„Choć rzeczywisty wpływ rozwiązań w zakresie „wakacji kredytowych” jest jeszcze nieznany, i zależeć będzie między innymi od liczby klientów, którzy skorzystają z tych rozwiązań, to już teraz w tym kontekście warto podkreślić, że sytuacja kapitałowa i płynnościowa banku pozostaje bezpieczna” – dodaje Jakub Niesłuchowski, Członek Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego wykonujący czynności Członka Zarządu.     

Źródło: PKO Bank Hipoteczny / PKO BH