Pieniądze z Norwegii popłyną szerokim strumień

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

monety.03.250x533,51 mln euro przyznane Polsce przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię na lata 2004-2009 pozwoliło Polsce zrealizować ponad 1400 projektów. W ramach drugiej edycji na lata 2009-2014 Polska otrzymała 578,1 mln euro. 17 kwietnia 2012 r. w Oslo zawarto umowę dotyczącą pierwszego programu, dla samorządów wdrażanego przez stronę polską w ramach II edycji. Udział w spotkaniu wzięła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz minister spraw zagranicznych Norwegii Jonas Gahr Stoere.

Podpisana 17 kwietnia 2012 r. przez stronę polską i norweską umowa dotyczy programu w zakresie lokalnych i regionalnych inicjatyw na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej. Dofinansowanie dla programu z Mechanizmów Finansowych opiewa na ponad 9,5 mln euro. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Program będzie realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Polsce, we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Na uwagę zasługuje fakt, iż partnerem w projekcie będzie analogiczna instytucja norweska – Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Oprócz wspomnianego wyżej programu, nowa edycja Mechanizmów Finansowych przewiduje wsparcie dla następujących dziedzin:

  1. Największe środki zostaną przeznaczone na wsparcie rozwoju i stosowania technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS). Na ten obszar zostanie skierowanych 137 mln euro.
  2. Na drugim miejscu pod względem wartości środków znalazła się ochrona środowiska, na którą przeznaczono 110 mln euro, z czego 75 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
  3. Na konserwację i rewitalizację dziedzictwa kulturowego przeznaczono 60 mln euro. Oprócz tego, 10 mln euro zostanie skierowane na działania „miękkie” dotyczące promocji kultury i sztuki oraz różnorodności kulturowej oraz umocnienia dialogu międzykulturowego.
  4. Wsparcie obszaru zdrowia będzie miało na celu dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Na ten obszar przeznaczono 70 mln euro.
  5. Na wsparcie polsko-norweskiej współpracy badawczej przeznaczono blisko 37 mln euro. Badania mają dotyczyć ochrony środowiska i zmian klimatycznych, ochrony zdrowia i nauk społecznych, z uwzględnieniem tematyki migracji.
  6. Kontynuowany będzie też Fundusz Stypendialny (10 mln euro).
  7. Nowością w stosunku do zakresu wsparcia w ramach poprzedniej edycji Mechanizmów Finansowych będzie program dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie o wartości 3 mln euro.
  8. Na wsparcie obszaru Schengen przeznaczono 10 mln euro.
  9. Na wymiar sprawiedliwości skierowano 14 mln euro. Nowością będzie m.in. wsparcie Służby Więziennej.
  10. Kontynuowany będzie również Fundusz dla Organizacji Pozarządowych o wartości 37 mln euro.

Kolejne 3 umowy mają zostać podpisane podczas wizyty pary królewskiej w Polsce planowanej na maj tego roku. Będą one dotyczyć programów w zakresie: różnorodności kulturowej, badań i stypendiów.

REZULTATY WDRAŻANIA PIERWSZEJ EDYCJI MECHANIZMÓW: NORWESKIEGO ORAZ EOG 2004 – 2009

OCHRONA ŚRODOWISKA (124,45 mln euro) – najwięcej projektów dotyczyło termomodernizacji (ok. 300 ocieplonych szkół, przedszkoli, szpitali, urzędów itp.) i inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ponad 57 tys. mieszkańców zyskało możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej). Nie zabrakło też inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Przeprowadzono szereg kampanii ekologicznych. W celu wzmocnieniu monitoringu środowiska zakupiono też aparaturę, opracowano mapy planistyczne itp.

OPIEKA ZDROWOTNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM (58,82 mln euro) – czyli zdrowotne programy profilaktyczne, promocja prozdrowotnego stylu życia i strefy rekreacji dziecięcej. Efektem wdrażania są m.in. 43 wsparte szpitale, 146 programów profilaktycznych, ponad 13 tys. sztuk zakupionego sprzętu medycznego i pozamedycznego, 113 stref rekreacji dziecięcej. Łącznie z projektów w ramach priorytetu skorzystało w różnym stopniu 320 tys. dorosłych oraz ponad 408 tys. dzieci.

KULTURA (ok. 98 mln euro) – efektem realizacji tego obszaru jest m.in. 100 odrestaurowanych obiektów zabytkowych. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazły się obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jak np. Stare Miasto w Warszawie. Działania inwestycyjne uzupełniły projekty miękkie, tworzone w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej. Fundusz umożliwił polsko-norweską współpracę w dziedzinie kultury. Zorganizowano blisko 730 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło ponad pół miliona uczestników.

WZMOCNIENIE OBSZARU SCHENGEN (ponad 112 mln euro) – 10 nowopowstałych/ zmodernizowanych budynków, ponad 36 tys. sztuk zakupionego sprzętu transportowego i specjalistycznego, wspomagającego pracę Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej itp.
NAUKA I EDUKACJA (blisko 56 mln euro) – rozwój działalności badawczej (eksperymentalnej lub teoretycznej). Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych zakładał prowadzenie wspólnych, polsko-norweskich badań. Z kolei Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy dał możliwość wyjazdów zagranicznych oraz m.in. rozwój oferty edukacyjnej na polskich uczelniach. W rezultacie, zorganizowano 222 konferencje naukowe i wydano 670 publikacji naukowych. Ponad 1800 pracowników naukowych, doktorantów i studentów skorzystało z badań czy wzięło udział w programie/wymianie naukowej. Ponad 1100 studentów i pracowników szkół wyższych skorzystało zaś ze stypendiów w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie,

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH (ponad 27 mln euro) – wzmocniło przede wszystkim potencjał samorządów – 43 tys. przeszkolonych osób, 140 utworzonych baz danych, systemów informatycznych, portali i serwisów internetowych, 50 utworzonych platform e-learningowych.

POLITYKA REGIONALNA I DZIAŁANIA TRANSGRANICZNE (ponad 14 mln euro) – przedsięwzięcia zakładające rozwój kraju na poziomie regionalnym poprzez rozwój turystyki, transfer wiedzy pomiędzy regionami, czy zacieśnianie współpracy transgranicznej. Rezultatem jest ponad 280 wydarzeń promocyjnych, 45 utworzonych narzędzi internetowych, 340 współpracujących partnerów zagranicznych z 13 krajów.

WSPARCIE DLA WDRAŻANIA DOROBKU PRAWNEGO UE (2,47 mln euro) – ponad 1100 przeszkolonych osób, 61 opracowanych ekspertyz, 2 utworzone bazy danych.

Dodatkowo, w ramach Mechanizmów ważne miejsce zajmował FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (37 mln euro), który wsparł ponad 600 organizacji z trzeciego sektora. Dofinansowano projekty zarówno dużych organizacji, jak również małych oraz tych, które niedawno powstały i dzięki Funduszowi mogły rozwinąć swoją działalność. Fundusz był więc wkładem w rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjatyw organizacji trzeciego sektora w Polsce na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Największe wsparcie w ramach pierwszej perspektywy otrzymały projekty w ramach priorytetu Wdrażanie przepisów z Schengen – ponad 112 milionów euro, priorytetu inwestycyjnego Ochrona środowiska – ponad 91 milionów euro, a także priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego – blisko 88 milionów euro.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego