PGE chce pozyskać ponad 3 mld złotych z emisji akcji

PGE chce pozyskać ponad 3 mld złotych z emisji akcji
Źródło: PGE
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd PGE podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji. Grupa chce pozyskać od inwestorów ponad 3 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie, cytowanym przez PAP Biznes.

„Uchwała przewiduje zaproponowanie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.

Intencją Zarządu Emitenta jest pozyskanie od inwestorów w ramach procesu podwyższenia kapitału kwoty przekraczającej 3 mld złotych.

Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie inwestycji PGE w trzech obszarach: rozwój odnawialnych źródeł energii; dekarbonizacja poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych; rozwój dystrybucji.”, czytamy w informacji.

Oferta dla największych akcjonariuszy

„Zależy nam na intensyfikacji realizacji ambitnych celów transformacyjnych, które wyznaczyliśmy w strategii Grupy PGE. Wymaga to dodatkowych środków na rozwój. Nasz cel to pozyskanie około 3,2 mld zł. Pozyskany kapitał przeznaczymy na rozwój kapitałochłonnych projektów inwestycyjnych, jak kablowanie sieci dystrybucyjnej, nowe projekty fotowoltaiczne, akwizycje lądowych farm wiatrowych i farm słonecznych oraz niskoemisyjne źródła gazowe. Chcielibyśmy, żeby w ofercie przede wszystkim wzięli udział nasi dotychczasowi najwięksi inwestorzy” – poinformował w komunikacie prasowym prezes Wojciech Dąbrowski.

Dodatkowe środki możliwe do uzyskania z planowanej emisji akcji mają umożliwić PGE dostosowanie się do „zmian regulacyjnych oraz zmieniającego się otoczenia rynkowego”.

Projekt uchwały na NWZ zakłada obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru.

„Uwzględniając, że aktualny kurs akcji PGE jest poniżej wartości nominalnej, a zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych nie można obejmować akcji poniżej wartości nominalnej, proponuje się połączenie podwyższenia kapitału zakładowego PGE w drodze emisji akcji nowej serii z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji” – podała spółka w uzasadnieniu projektu uchwały na NWZ.

Pierwszeństwo w przydziale akcji

Proponowana uchwała przewiduje, że obecni akcjonariusze, którzy spełnią określone w uchwale kryteria i na koniec dnia rejestracji na Walne Zgromadzenie będą posiadać więcej niż 0,10 proc. akcji w kapitale zakładowym, będą mogli skorzystać z prawa pierwszeństwa przydziału.

Cena emisyjna akcji serii E zostanie określona przez zarząd, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PGE zostało zwołane na 7 marca.

We wtorek na zamknięciu sesji jedna akcja PGE kosztowała na GPW 8,13 zł.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%.

Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów.

Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews