Pengab: nieznaczna korekta indeksu w grudniu. Bankowcy pozytywnie ocenili mijający rok

Pengab: nieznaczna korekta indeksu w grudniu. Bankowcy pozytywnie ocenili mijający rok
Fot. stock.adobe.com/alswart
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 2,4 pkt m/m do 26,5 pkt w grudniu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 21,8 pkt.

Grudniowy pomiar Monitora Bankowego przyniósł nieznaczną korektę indeksu #Pengab. Obniżył on swoją wartość o 2,4 pp. do poziomu 26,5 pkt. #MonitorBankowy #ZBP

„Grudniowy pomiar Monitora Bankowego przyniósł nieznaczną korektę indeksu Pengab. Obniżył on swoją wartość o 2.4 pkt do poziomu 26,5 pkt. Warto podkreślić, że w minionym roku główny indeks badania charakteryzował się dużą stabilnością, wahając się w przedziale od 22 pkt. do 36 pkt. Na grudniowy wynik istotny wpływ miała ocena prognoz. Wskaźnik prognoz obniżył swoją wartość o 6 pkt. Inne indeksy prognostycznie w grudniowym pomiarze zanotowały spadki swojej wartości. Wskaźnik prognoz gospodarki kraju zmalał o 6 pkt. prognozy przedsiębiorstw i gospodarstw domowych o 3 pkt. W przedziale 12 miesięcznym indeksy te zanotowały zdecydowanie bardziej istotne spadki odpowiednio o 12 pkt. (indeks gospodarki kraju) 14 pkt. (przedsiębiorstw) i 19 pkt. (gospodarstw domowych). Podsumowując, ponad połowę badanych bankowców (55%) ostanie 12 miesięcy uznało jako dobre lub bardzo dobre, ponad jedna trzecia (38%) oceniła mijający rok jako przeciętny” – powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Wskaźnik ocen wzrósł o 1,1 pkt m/m do 27,1 pkt, zaś wskaźnik prognoz obniżył się o 6 pkt do 25,8 pkt.

Penagb - grudzień 2018 r.

Źródło: ZBP

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych w górę

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 5 pkt, a r/r o 4 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 4 pkt. a r/r jest wyższe o 3 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m spadło o 10 pkt., a w przypadku kredytów mieszkaniowych jest niższe o 9 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen m/m pozostało bez zmian, podobniej jak saldo prognoz które nie zmieniło się m/m, podano w raporcie.

„Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 10 pkt., a r/r spadek o 7 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 1 pkt, a r/r jest wyższe o 12 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz m/m wzrosło o 11 pkt., a saldo prognoz depozytów terminowych jest wyższe m/m o 10 pkt.” – czytamy dalej.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m obniżył się o 4 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 5 pkt, a r/r jest wyższy o 1 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m spadł o 3 pkt., r/r jest wyższy o 10 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m jest niższy o 13 pkt., a kredytów obrotowych m/m jest niższy o 6 pkt., podano także.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 10 pkt., m/m spadł o 5 pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego spadła m/m o 6 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m spadek o 13 pkt. indeksu ocen depozytów bieżących oraz wzrost o 9 pkt. indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących m/m spadł o 1 pkt., a dla depozytów terminowych m/m jest niższy o 6 pkt.

Spadek indeksu prognostycznego dla kredytów mieszkaniowych

„W grudniu odnotowano spadek m/m: o 2 pkt. indeksu prognostycznego dla kredytów mieszkaniowych, o 12 pkt. dla kredytów konsumpcyjnych, o 11 pkt. dla lokat terminowych osób indywidualnych, o 5 pkt. kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw, o 2 pkt. kredytów obrotowych, o 12 pkt. lokat terminowych przedsiębiorstw” – napisano w raporcie.

W grudniu prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m obniżyła się o 14 pkt, a r/r jest niższa o 31 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m obniżyła się o 12 pkt., a r/r jest niższa o 36 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m obniżyła się o 19 pkt., a r/r jest niższa o 35 pkt., czytamy także.

Ponad połowa bankowców pozytywnie ocenia 2018 rok

Ponad połowa bankowców (55%) ocenia mijający rok jako dobry lub bardzo dobry, zaś zdaniem 8% był od niedobry lub bardzo niedobry, wynika również z badania zrealizowanego przez Kantar TNS na zlecenie Związku Banków Polskich.

„Rok 2018 został oceniony jako dobry lub bardzo dobry przez ponad połowę badanych (55%), ponad jedna trzecia (38%) oceniła mijający rok jako przeciętny, natomiast zdaniem 8% mijający rok okazał się niedobry lub bardzo niedobry. W stosunku do roku 2017 wzrósł odsetek osób, oceniających mijający rok jako bardzo dobry i dobry dla bankowości, przy jednoczesnym wzroście odsetka ocen negatywnych” – czytamy w raporcie.

Co piąty badany (19%) uważa rok 2018 za gorszy w porównaniu do roku 2017 dla bankowości w Polsce. Trzech na dziesięciu (36%) jest zdania, że mijający rok był lepszy w porównaniu z poprzednim. Dla 44% badanych mijający rok jest taki sam, jak ubiegły.

Za największe stymulanty rozwoju bankowości w obecnym roku bankowcy uznali tempo wzrostu gospodarczego (62%, wzrost o 6 pkt proc. r/r) oraz tempo wzrostu dochodów ludności (58%, wzrost o 4 pkt proc. r/r).

„Utrzymało się znaczenie niskiej stopy bezrobocia, spadło znaczenie poziomu centralnych stóp procentowych. Czynnikami, które najgorzej przysłużyły się kondycji banków w mijającym roku były: obciążenia podatkowe sektora bankowego (53%, r/r spadek o 6 pkt proc), nieufność wobec banków (41%, r/r wzrost o 5 pkt proc.), poziom należności zagrożonych (27%). Wyraźnie spadło znaczenie problemu kredytów walutowych z 36% do 21%” – czytamy także.

Przy ocenie głównych źródeł zysku banków w 2018 roku, 30% jako główne źródło wskazuje wzrost przychodów z opłat i prowizji, 30% wskazuje wzrost przychodów odsetkowych, a 39% redukcję kosztów.

„68%, (wzrost o 18 pkt proc.) jest zdania, że zyski banków generowało zwiększenie sprzedaży produktów dotychczasowym klientom. Spadło znaczenie zmian cen usług bankowych (17%, spadek o 10 pkt proc.). Obniżyło się także znaczenie liczby nowo pozyskanych klientów – 16% (spadek o 6 pkt proc.) badanych upatruje w tym źródła przychodów” – czytamy również.

Jak podkreślił Marcin Idzik z Kantar TNS, w porównaniu do poprzedniego roku obecny 2018 okazał się bardzo podobny z perspektywy oceny uwarunkowań sytuacji w sektorze.

„Głównym źródłem wzrostu przychodów była sprzedaż nowych produktów obecnym klientom. Główny, lecz mniejszy niż w minionym roku wpływ na zyski banków miała redukcja kosztów, wzrosło znaczenie przychodów z tytułu opłat i prowizji. Wśród czynników pozytywnie wpływających na sytuację w sektorze znalazły się wzrost gospodarczy, dochody ludności, stopa bezrobocia oraz poziom centralnych stóp procentowych. Głównymi negatywnymi czynnikami były obciążeniowa podatkowe, nieufność wobec banków, poziom należności zagrożonych” – powiedział Idzik, cytowany w komunikacie.

Z badania wynika również, że większość bankowców uważa, iż zarówno wśród klientów indywidualnych (68%), jak i korporacyjnych (74%) opinia o bankach jest taka sama, jak rok temu. Wzrósł jednak odsetek badanych uważających, że opinia klientów indywidualnych (18%, wzrost o 9 pkt proc.) jest gorsza w porównaniu z minionym rokiem. W przypadku klientów korporacyjnych odsetek ocen negatywnych jest większy niż przed rokiem o 3 pkt proc.

Sondaż został przeprowadzony 5-19 grudnia br. W badaniu wzięło udział 120 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ZBP/ISBnews