Pekabex dzieli się zyskiem z akcjonariuszami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Walne Zgromadzenie Pekabeksu zdecydowało o przeznaczeniu 2 mln zł z zysku netto za 2014 r. na dywidendę. Dzień dywidendy ustalono na 10 sierpnia br. Do otrzymania dywidendy uprawnieni będą zatem także posiadacze nowych akcji, oferowanych w ramach oferty publicznej.

11 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu części zysku wypracowanego w 2014 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zgodnie z rekomendacją Zarządu, wysokość dywidendy ustalono na 2 mln zł (wobec 1,5 mln zł dywidendy za 2013 r.). Skonsolidowany zysk netto Grupy Pekabex za 2014 r. wyniósł blisko 16 mln zł.

Do otrzymania dywidendy uprawnieni będą również akcjonariusze posiadający nowe akcje, oferowane w ramach trwającej obecnie oferty publicznej. Dzień dywidendy ustalono na 10 sierpnia, a dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2015 r.

Jak wskazano w prospekcie emisyjnym Spółki, wypłata dywidendy uzależniona jest od uzyskania zgody od jednego z kredytodawców – DnB Bank. Zgodnie z aneksem do umowy kredytowej z DnB Bank, ograniczenia w zakresie wypłaty przez Spółkę dywidendy ustanowione umową kredytową przestaną obowiązywać z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na GPW. Tym samym, zgoda DnB Bank na wypłatę dywidendy nie będzie wymagana.

W ostatnich latach, mimo realizacji znaczącego programu inwestycyjnego i dynamicznego rozwoju, który wiązał się z rosnącym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, Pekabex wypłacał dywidendę, a jej wartość wrastała rok do roku. Intencją Zarządu jest dalsze regularne wypłacanie dywidendy w kolejnych latach.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, Zarząd Pekabeksu docelowo zamierza rekomendować przeznaczanie na dywidendę co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto, przy czym jednocześnie celem Grupy Pekabex jest utrzymywanie zadłużenia netto w przedziale 1x – 2x EBITDA. Wysokość dywidendy będzie każdorazowo dostosowywana do bieżących potrzeb oraz planów rozwoju. Jednakże niezależnie od poziomu zadłużenia i planowanych inwestycji, Zarząd będzie podejmował starania, by wypłacać dywidendę na poziomie co najmniej 15% zysku netto.

150617.pekabex

Krzysztof Woch