Parlament Europejski przyjął Dyrektywę w sprawie dystrybucji ubezpieczeń

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kpf.04.400x267Parlament Europejski, w dniu 20 stycznia 2016 roku, przyjął ostatecznie nową dyrektywę w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Insurance Distribution Directive - IDD), co oznacza zakończenie ponad trzyletniego procesu legislacyjnego tego bardzo istotnego dla całego rynku finansowego aktu prawnego. Regulacja wprowadza nowe podejście do kwestii dystrybucji ubezpieczeń.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych od samego początku, czyli od publikacji projektu dyrektywy w lipcu 2012 roku, brała czynny udział w procesie legislacyjnym tej regulacji. Efekty zaangażowania merytorycznego KPF, w tym wypracowywanych wraz z Członkami KPF opinii, stanowisk i rekomendacji, podobnie jak to miało w przypadku innych europejskich organizacji siostrzanych KPF, za pośrednictwem EUROFINAS, stawały się ważnym elementem procesu legislacyjnego. – Aktywny udział ekspertów EUROFINAS umożliwiał prezentowanie solidnych argumentów merytorycznych w wielu bardzo trudnych, a jednocześnie niezwykle istotnych, także z punktu widzenia praktyki biznesowych kwestiach – zaznaczył Mecenas Marcin Czugan, Przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS, który zarazem był członkiem specjalnego Zespołu roboczego EUROFINAS, konsultującego na bieżąco zapisy projektu Dyrektywy.

W efekcie dobrze prowadzonego proces konsultacyjnego, ustawodawca unijny podjął decyzję o zmianie pierwotnego podejścia w kilku ważnych obszarach, równoważąc interesy konsumentów i przedsiębiorców. Bardzo intensywny charakter pracy nad tą regulacją dobrze oddaje fakt, iż Dyrektywa IDD, pierwotnie zwana dyrektywą IMD 2 (Dyrektywą w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego), z czasem zmieniła nazwę tak, by lepiej oddawać zawartość merytoryczną regulacji – obejmuje ona wszelkie kanały dystrybucji ubezpieczeń.

Dyrektywa poddaje pod nadzór odpowiednich władz nadzorczych pośredników ubezpieczeniowych (stworzony zostanie oddzielny rejestr pośredników, dyrektywa zawiera również warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego). Dyrektywa wprowadza także nową kategorię pośrednika ubezpieczeniowego, który dystrybuuje ubezpieczenia jako dodatkową działalność (kryteria zakwalifikowania do takiej grupy są dość surowo zakreślone), który podlega lżejszemu reżimowi regulacyjnemu. Ponadto Dyrektywa wyznacza minimalne wymagania wiedzy i kompetencji dla ubezpieczycieli, pośredników ubezpieczeniowych (minimum 15 godzin szkoleń rocznie). Warto zauważyć, że  dyrektywa IDD obejmuje również tzw. porównywarki ubezpieczeniowe (zalicza tą działalność jako działalność ubezpieczeniową), które będą podlegać przepisom dyrektywy.

Dyrektywa wyznacza minimalną harmonizację, co oznacza, że Państwa członkowskie mogą stworzyć przepisy dalej idące, aniżeli zapisy dyrektywy. Nie mogą być jednak one sprzeczne z przepisami i celami dyrektywy.

Dyrektywa zostanie przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE, a wejdzie w życie po upływie 20 dni od dnia ogłoszenia. Państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na implementację, liczone od dnia jej wejścia w życie.

Źródło: KPF