Orange Insights: bliska współpraca biznesu z IT zwiększa efektywność

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W zdecydowanej większości dużych firm i korporacji działających w Polsce panuje przekonanie, że działy IT powinny blisko współpracować z biznesem, bo  taka współpraca pozwala na zwiększenie jego efektywności; -  połowa szefów IT w badanych firmach raportuje bezpośrednio do prezesa, a pozostali do dyrektora finansowego; co czwarty z nich pełni również funkcję w zarządzie firmy - oto najważniejsze wnioski raportu dotyczącego outsourcingu IT przygotowanego w ramach cyklu Orange Insights.

W piątym raporcie z cyklu Orange Insights, zrealizowanym przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska, zbadano postawy i zależności między osobami decyzyjnymi w podejściu do tematu informatyzacji i jej roli w biznesie w dużych firmach, zatrudniających ponad 250 pracowników, działających w Polsce.

Najważniejsze wnioski
Wyniki raportu Orange Insights pokazują, że zdecydowana większość (86 proc.) dużych firm i korporacji twierdzi, że dział IT powinien blisko współpracować z biznesem, co w efekcie pozwala na zwiększenie jego efektywności (84 proc.).

W raporcie zbadano również podejście prezesów oraz dyrektorów IT do informatyzacji. Zarówno prezesi, jak i szefowie IT są zgodni co do faktu, że informatyzacja pozwala poprawić efektywność ich  biznesu (81 proc., 87 proc.). Obie grupy podobnie wysoko (odpowiednio 85 proc. i 81 proc.) oceniają wpływ informatyzacji na budowanie przewagi konkurencyjnej.

Decyzyjność
Połowa szefów IT w badanych firmach raportuje bezpośrednio do prezesa, natomiast co piąty (21 proc.) do dyrektora finansowego. Co czwarty z nich (26 proc.) pełni również funkcję w zarządzie. Tymczasem, za inicjowanie pomysłów związanych z wdrażaniem systemów informatycznych najczęściej odpowiedzialny jest zarząd (54 proc.), dopiero za nim dział IT (50 proc.).

– Często głównymi osobami decyzyjnymi w temacie informatyzacji są prezesi firm lub kolektywnie cały zarząd. Jednak osoby posiadające w tej dziedzinie teoretycznie największą wiedzę, czyli dyrektorzy IT wciąż nie mają tutaj decydującego zdania. Oczywiście, dyrektorzy IT w niektórych firmach należą do zarządu, jednak często nie mają oni dostępu do konkretnych wiadomości oraz wiedzy co do możliwości finansowych firmy i jej budżetu. Dlatego coraz częściej zauważamy rosnącą aktywność i rolę dyrektorów finansowych w procesie decyzyjnym odnośnie informatyzacji biznesu. Posiadają oni precyzyjną wiedzę o potrzebach i możliwościach firmy, korzystają często z rozwiązań IT, a co najważniejsze, mają bezpośredni kontakt zarówno z prezesami jak i dyrektorami IT. Potrafią zatem zrozumieć argumenty każdej ze stron i odpowiednio je wyważyć dla dobra firmy – powiedział Dariusz Jędrzejczyk dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych i Korporacyjnych Orange Polska.

150713.Orange-Insights -infografika

Różne podejścia do roli IT w biznesie
Raport Orange Insights skupia się głównie na analizowaniu postaw prezesów oraz dyrektorów IT. W efekcie pozwoliło to wskazać najważniejsze różnice, ale i też punkty wspólne w postrzeganiu roli informatyzacji w biznesie. Wyniki raportu pokazują, że prezesi skupiają się przede wszystkim na kosztach i idącymi za tym wymiernymi korzyściami dla konkretnych obszarów w firmach jak finanse, czy marketing. Natomiast dyrektorom IT bardziej zależy na wdrażaniu stabilnych, integrujących rozwiązań, które przełożą się na określone działanie całego systemu. Jednak większa część obu badanych grup zgodnie twierdzi, że IT nie jest drogim rozwiązaniem.

Konkurencyjność
Zdaniem prezesów, którzy wzięli udział w badaniu, jakość produktów, doświadczona kadra i model biznesowy to trzy najważniejsze obszary budowania przewagi konkurencyjnej (odpowiednio 52, 51 i 45 proc.). Szefowie IT również są przekonani, że najważniejsza jest jakość (42 proc.), ale na drugim miejscu wymieniają efektywność operacyjną (35 proc.).

Obszary biznesu
Obydwie grupy różnie oceniają efektywność informatyzacji poszczególnych obszarów biznesu. Prezesi częściej niż szefowie IT twierdzą, że ich organizacje dobrze radzą sobie z informatyzacją w finansach (79 proc.) i marketingu (63 proc.). Natomiast szefowie IT wyżej niż prezesi oceniają efektywność informatyzacji w zarządzaniu operacyjnym (77 proc.), produkcji (60 proc.), HR (63 proc.) oraz w zakresie rozwoju oferty produktowej (64 proc.).

Trendy
Jako główny trend w informatyzacji przedsiębiorstw, prezesi najczęściej wskazują wdrażanie systemów ERP (31 proc.). Natomiast szefowie IT częściej wymieniają rozwój systemów integrujących sprzedaż, produkcję i logistykę (27 proc.).

Z kolei szefowie IT częściej niż prezesi twierdzą, że dział informatyki powinien ściśle współpracować z biznesem (odpowiednio 91 i 78 proc.).

Finansowanie
Jako najważniejszy sposób finansowania, szefowie IT wskazują własne środki (91 proc.), prezesi mniej zgadzają się z tym stwierdzeniem (76 proc.), częściej podkreślając, że ważne są również środki unijne (24 proc.).

Outsourcing usług
Prezesi, częściej niż dyrektorzy IT  twierdzą, że outsourcing wpływa na poprawę efektywności biznesu (adekwatnie 58 proc. i 45 proc.). Dodatkowo częściej uważają, że wzrosła rola outsourcingu w informatyzacji przedsiębiorstw (68 proc. do 56 proc.).

Główna zaleta outsourcingu dla prezesów to optymalizacja kosztów (57 proc.). Dla szefów IT ważniejsze zalety to dostęp do specjalistów (68 proc.), wiedzy (63 proc.) i możliwości szybszego przeprowadzenia wdrożeń (63 proc.).

– Najważniejszym problemem w informatyzacji polskich firm jest konflikt interesów. Prezesi firm ze względu na funkcję zarządzania przedsiębiorstwem muszą przede wszystkim zwracać uwagę na cele, które biznes musi osiągnąć oraz na środki finansowe jakie może na to przeznaczyć. Podobnie jest z dyrektorami finansowymi. Z kolei dyrektorzy IT ze względu na swoją specjalizację i merytoryczną wiedzę w temacie informatyzacji skupiają się na konkretnych, jednostkowych problemach, które nie są koniecznie priorytetowe dla firmy, ale które na pewno poprawiłyby jej funkcjonowanie. Dlatego warto usprawniać wewnętrzny dialog informatyczny między wszystkimi grupami decyzyjnymi w firmie. Przełoży się to na lepsze wykorzystanie IT w biznesie, a w efekcie na lepszą sytuację przedsiębiorstwa – podsumował Dariusz Jędrzejczyk.

Na temat badania
Orange Insights to cykl raportów przygotowanych na podstawie badań jakościowych oraz ilościowych przeprowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Badanie zrealizowane zostało metodą CATI / CAWI – składało się łącznie z 310 ankiet. W celu uzyskania reprezentatywności danych wyniki zostały przeważone według struktury branż uwzględniającej podział działalności gospodarczych realizowanych przez podmioty gospodarcze – tj. Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wywiady były przeprowadzone z osobami decyzyjnymi w korporacjach, zatrudniających ponad 250 pracowników, w zakresie inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i technologie teleinformatyczne  (prezesi, właściciele) oraz dyrektorami IT. W badaniu wzięło udział 68 prezesów i 142 dyrektorów i kierowników IT.

Wojciech Jabczyński
Rzecznik Orange Polska