Opłata reklamowa? kto i w jakich okolicznościach musi ją uiścić? Część pierwsza

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jakim opłatom, zgodnie z nowym prawem, podlegać będą tablice i urządzenia reklamowe? Kto i w jakich okolicznościach zobowiązany jest do uiszczenia opłaty reklamowej? W jaki sposób ustalana jest wysokość takiej opłaty?

Nowe prawo

Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (DzU z 2015 r. poz. 774) miała, w zamyśle ustawodawcy, przeciwdziałać degradacji i wyniszczaniu krajobrazu, poprzez między innymi wprowadzenie odpowiednich regulacji dotyczących tablic i urządzeń reklamowych, szczególnie w dużych miastach. W tym właśnie celu do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzona została nowa forma opłaty dla przedsiębiorców. Mowa o opłacie reklamowej, pobieranej od tablic reklamowych lub innych urządzeń reklamowych, umieszczonych na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Jakie obiekty?

Za sprawą nowelizacji przepisów do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone zostały nowe pojęcia, za ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Mowa o reklamie, tablicy reklamowej, urządzeniu reklamowym oraz szyldzie.

Pod pojęciem reklamy należy rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub też ruchy społeczne. Tablica reklamowa z kolei to przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy (w szczególności baner reklamowy, reklama naklejana na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem). Idąc dalej przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż wspomniana już tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem to według nowych przepisów urządzenie reklamowe, a za szyld uznana zostanie tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe aktualnie się znajdują.

Osoby, które posiadają obiekty reklamowe pasujące do przywołanych powyżej wytycznych ustawodawcy zobowiązane są do ich zdeklarowania oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty do kasy gminy, w obrębie której mieści się nieruchomość z obiektem reklamowym.

Kto zapłaci a kto zwolniony?

Obowiązek uiszczenia opłaty reklamowej nakładany jest na właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy nieruchomości lub obiektów budowlanych, w sytuacji, gdy na ich nieruchomości lub obiekcie budowlanym znajdują się tablice lub urządzenia reklamowe w rozumieniu przedstawionych powyżej przesłanek prawnych. Warto mieć na uwadze, że nie ma znaczenia fakt, czy na danych obiektach rzeczywiście eksponowane są treści reklamowe.

Zwolnienie z opłaty przysługuje jedynie takim tablicom i urządzeniom, które nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Co więcej opłata nie zostanie naliczona dla nośników, które realizują dany obowiązek nałożony prawem, są związane z działalnością informacyjną (przykładowo pełnią funkcję upamiętniającą) lub też jeśli są one związane z działalnością kościoła czy innych związków wyznaniowych.

W kolejnej części poradnika: zasady ustalania wysokości stawki opłaty reklamowej, kwestia opłaty reklamowej w przypadku współwłasności nieruchomości oraz jak ma się podatek od nieruchomości od tablicy i urządzenia reklamowego do opłaty reklamowej.

Saveinvest Sp. z o.o.
www.grunttozysk.pl