OFE: stopy zwrotu w tym roku będą niższe od rekordowych wyników z 2021 r.

OFE: stopy zwrotu w tym roku będą niższe od rekordowych wyników z 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stopy zwrotu OFE w bieżącym roku będą niższe od rekordowych wyników z 2021 roku, ale rozszerzenie katalogu dostępnych dla nich instrumentów finansowych pozwoliłoby funduszom zwiększyć szanse na wyższy zwrot z inwestycji, wynika z badania IGTE "Panel prezesów PTE".

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, zrzeszająca Powszechne Towarzystwa Emerytalne, instytucje zarządzające OFE, uruchomiła regularne ankiety wśród prezesów towarzystw emerytalnych, by badać ich opinie na temat wybranych zagadnień związanych z działalnością funduszy emerytalnych. Pierwsza edycja badania „Panel prezesów PTE” została poświęcona prognozom dotyczącym wyników inwestycyjnych OFE w 2022 roku.

Czytaj także: KNF: średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 16,417 proc. za ostatnie 3 lata >>>

Zdaniem ośmiu na dziewięciu badanych prezesów PTE (88,9%) najbardziej prawdopodobne jest, że wynik inwestycyjny OFE w 2022 będzie słabszy od rezultatu z 2021 roku. Opinii tej nie podziela jeden z respondentów, który uznał, że trudno przewidzieć, jakie będą stopu zwrotu OFE w 2022 roku.

Kluczowe czynniki mogące negatywnie wpłynąć na wyniki inwestycyjne OFE

Badani zostali również poproszeni o wskazanie trzech kluczowych czynników mogących negatywnie wpłynąć na wyniki inwestycyjne OFE w bieżącym roku. Najczęściej wymienianymi zagrożeniami były eskalacja wojny w Ukrainie (88,9%), wysoki poziom inflacji (77,8%) oraz wysokie ceny paliw (ropa, gaz) na rynkach światowych (44,4%). Rzadziej (po 22,2%) wskazywano na słabość polskiego rynku kapitałowego, umorzenia jednostek w funduszach inwestycyjnych oraz inne czynniki. 11,1% badanych za potencjalne źródło obniżenia stóp zwrotu OFE uznało brak wypłaty środków europejskich na realizację KPO, taki sam odsetek respondentów wybrał odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

W 2021 roku OFE osiągnęły rekordowy wynik, zarobiły dla swoich członków 29,7%. Trudno jednak spodziewać się korespondujących rezultatów w bieżącym roku.

–  Analitycy wskazywali, że 2022 rok na rynkach będzie cechowała podwyższona zmienność. Tymczasem do znanych w końcówce roku wyzwań, takich jak choćby wysoka inflacja, dołączyła wojna w Ukrainie, której konsekwencje dla światowej gospodarki będą głębokie i długotrwałe. W takich warunkach nie powinniśmy mieć wysokich oczekiwań odnośnie poziomu stóp zwrotu funduszy emerytalnych – wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Co pozwoliłby zwiększyć szanse na lepszy wynik inwestycyjny OFE w 2022 r.?

Prezesi PTE określili również, co pozwoliłby zwiększyć szanse na lepszy wynik inwestycyjny OFE w 2022 roku. Każdy z badanych mógł wybrać dwa rozwiązania spośród zaproponowanych. Ponad połowa (55,6%) wskazała, że umożliwienie OFE inwestowania w obligacje skarbowe poprawiłoby szanse na uzyskanie wyższych stóp zwrotu w bieżącym roku. Niewiele mniej (po 44,4%) uznało, że umożliwienie OFE inwestowania w większym stopniu na rynkach zagranicznych w szczególności poprzez zagraniczne ETF, jak również umożliwienie OFE inwestowania w instrumenty pochodne (w szczególności w celu zabezpieczenia ryzyka np. walutowego) i pożyczki papierów wartościowych miałyby podobny pozytywny skutek. Jednocześnie 55,6% respondentów wybrała odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

OFE są wciąż jedną z najatrakcyjniejszych w Polsce form pomnażania kapitału, generują przyzwoite stopy zwrotu. Jednak dopuszczenie szerszej dywersyfikacji portfeli pozwoliłoby im na osiąganie lepszych wyników.

–  Warto rozważyć niewielkie zmiany legislacyjne, które umożliwiłyby pełne wykorzystanie potencjału inwestycyjnego OFE, by ich członkowie mogli zbudować jak największe zasoby kapitałowe z przeznaczeniem na finansowanie swoich emerytur – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

I edycja badania „Panel prezesów PTE” została przeprowadzona w dniach od 5 do 12 kwietnia 2022 roku na próbie dziewięciu prezesów zarządów Powszechnych Towarzystw Emerytalnych zrzeszonych w IGTE.

Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych / IGTE