Od 1 grudnia 2015 r. nowe przepisy ułatwią przedsiębiorcom spłatę zadłużenia składkowego w ratach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zus.01.400x259Przedsiębiorco, masz długi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu należnych mu składek? Już od 1 grudnia 2015 r. łatwiej będzie uzyskać zgodę na zawarcie układu ratalnego w ZUS. Od tej daty zniesiony zostanie obowiązek jednorazowej spłaty całości składek na ubezpieczenie emerytalne. Dotychczas był to bezwzględny warunek rozłożenia długu na raty. Z tego samego powodu znacznie łatwiej będzie uzyskać zgodę na odroczenie terminu płatności składek. Nowe rozwiązania mają znacząco przyczynić się do poprawy sytuacji zadłużonych przedsiębiorców poprzez efektywną restrukturyzację zadłużenia na rzecz ZUS.

Nie od dziś przedsiębiorcy oczekują większego wsparcia i udogodnień wspierających rozwój ich biznesów, tak by przy pierwszym potknięciu czy słabszym okresie nie musieli rezygnować z prowadzenia własnej firmy. Dużym obciążeniem jest regulowanie zobowiązań wynikających z ubezpieczeń, podatków czy bieżących rachunków. Łatwo wpaść w spiralę zadłużenia, skutkującą wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Przedsiębiorca w takiej sytuacji zazwyczaj nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby spłacić jednorazowo całość zadłużenia. Jednocześnie w systemie widnieje jako dłużnik, co burzy jego wiarygodność wśród potencjalnych kontrahentów a także uniemożliwia uczestnictwo w przetargach na intratne zamówienia publiczne.

Nowe zasady a korzyści dla przedsiębiorców

Dzięki nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 9 kwietnia 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz. 689), już od 1 grudnia br. przedsiębiorcy zyskają dodatkowe narzędzia wspomagające rozwiązanie trudnych sytuacji. Ubiegając się o rozłożenie zadłużenia z tytułu składek na raty, płatnik nie będzie już musiał dysponować jednorazowo znaczną kwotą, przeznaczoną na spłatę całości zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne za zatrudnionych pracowników. Dotychczas spłata tej części zadłużenia warunkowała zawarcie układu ratalnego z ZUS. Obowiązek jednorazowej spłaty składek emerytalnych za ubezpieczonych zamykał wielu przedsiębiorstwom drogę do zawarcia układu ratalnego. Od 1 grudnia 2015 r. ta sytuacja ulega zmianie – układem ratalnym mogą zostać objęte wszystkie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i FEP.

W sytuacji gdy przedsiębiorca przewiduje trudniejszy okres i przejściową utratę płynności finansowej, wciąż będzie mógł korzystać z możliwości odroczenia terminu płatności składek. Nowością jest zniesienie warunku, jednorazowej spłaty całej sumy składek emerytalnych przed zawarciem umowy o odroczenie terminu płatności.

System ratalny

Aby ubiegać się o rozłożenie zadłużenia składkowego na raty należy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem zawierającym  m.in. informację dotyczącą zaległości, które chcemy rozłożyć na raty oraz propozycję okresu spłaty. Wniosek może być złożony w formie pisemnej (najczęściej), ale również elektronicznej, telefonicznej (dla płatników posiadających profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS) oraz ustnej – do protokołu sporządzonego przez pracownika oddziału ZUS. Układ ratalny daje możliwość spłaty zadłużenia w miesięcznych ratach w okresie uzgodnionym z ZUS. Po złożeniu wniosku o rozłożenie zaległości na raty zawieszone będzie postępowanie egzekucyjne. W kolejnym dniu po złożeniu wniosku ZUS przestanie naliczać odsetki od należności, ale w zamian naliczać będzie opłatę prolongacyjną (stanowiącą  50 proc. stawki odsetek za zwłokę). Rozłożenie zadłużenia na raty ma formę umowy cywilnoprawnej pomiędzy przedsiębiorcą a ZUS.

Składki z odroczonym terminem płatności

Antidotum na ryzyko wpadnięcia w spiralę zadłużenia jest również możliwość uzyskania od ZUS zgody na późniejsze opłacenie składek – czyli odroczenie terminu ich płatności, bez dochodzenia ich w drodze egzekucji. Od 1 grudnia 2015 r. przedmiotem odroczenia będą składki na wszystkie ubezpieczenia, analogicznie jak w przypadku rozłożenia zadłużenia na raty. Zgoda ZUS na przesuniecie terminu zapłaty może dotyczyć tylko należności, które nie są jeszcze wymagalne (nie upłynął termin ich płatności). Również ten rodzaj ulgi udzielany jest w formie umowy pomiędzy przedsiębiorstwem a ZUS. Analogiczne są również najważniejsze korzyści dla przedsiębiorstwa – ZUS nie prowadzi egzekucji należności opłaconych po terminie, a od dnia następnego po dniu zawarcia umowy nie są naliczane odsetki za zwłokę, a jedynie opłata prolongacyjna, która stanowi połowę kwoty należnych odsetek.

Joanna Stolarska,
ekspert INFOR PL,
specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych