Nowy ład na rynku instrumentów pochodnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.250x97Rozpoczął się IV Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych. Poświęcony jest "Europejskiemu nowemu ładowi na rynku instrumentów pochodnych" - "European New Deal for Derivatives".

Kongres ten, podobnie jak trzy wcześniejsze, przygotował Związek Banków Polskich. Zawsze podstawowym ich celem była popularyzacja wśród polskich instytucji finansowych i największych przedsiębiorstw działających na naszym rynku transakcji pochodnych oraz zagadnień z nimi związanych. Szczególnie zaś aspektów prawno-regulacyjnych. Corocznie kongresy gromadziły ponad 100 przedstawicieli banków oraz organizacji branżowych mających wpływ nie tylko na polski, ale także na europejski rynek transakcji pochodnych OTC.

Tegoroczny w całości poświęcony zostanie, co już wspomniano, europejskiemu ładowi na rynku transakcji pochodnych. W jego trakcie przedstawionych i omówionych zostanie wiele aktów prawnych (m.in. BRRD, Basel III, EMIR, CRD IV, Dodd-Frank Act) opracowywanych i opublikowanych w ostatnim okresie przez instytucje Unii Europejskiej. Uczestnicy kongresu zostaną także poinformowani o nowych usługach KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych OTC, a także zapoznają się z polską oceną nowych regulacji unijnych, wypracowaną w Narodowym Banku Polskim, Komisji Nadzoru Finansowego czy Ministerstwie Finansów.

W kongresie uczestniczą menedżerowie wysokiego szczebla, zarówno w instytucjach finansowych, jak i przedsiębiorstwach aktywnie zarządzających ryzykiem rynkowym za pomocą transakcji pochodnych, a także pracownicy polskich instytucji regulacyjno-nadzorczych. Konferencję otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

„Rynek transakcji pochodnych w Polsce oraz transakcji denominowanych w PLN na rynku międzynarodowym” – to temat wystąpienia Dobiesława Tymoczki, zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Finansowego w Narodowym Banku Polskim. Mówić będzie o wielkości, strukturze oraz kształcie rynku transakcji pochodnych i jego perspektywach.

Peter Werner, Senior Director ISDA skupi się na „Nowych regulacjach unijnych oraz inicjatywach branżowych i ich wpływie na rynek transakcji pochodnych”. Przedstawi Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD); ISDA Arbitration Guide; a także regulacyjne i dokumentacyjne inicjatywy ISDA.

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych OTC omówi Sławomir Panasiuk, wiceprezes zarządu KDPW S.A. i KDPW_CCP. Szczególną uwagę poświęci centralnemu clearingowi w KDPW_CCP; Repozytorium Transakcji w KDPW; nadawaniu kodów LEI; przygotowaniu KDPW (Repozytorium Transakcji) i KDPW_CCP do wymogów EMIR”. Juan Gutierrez, Managing Director, Head of Currency Program, CLS Bank International, skupi się na „FX Settlement Risk”.

„Aspekty prawne i dokumentację umowną dla usług clearingowych: ISDA/FOA Addendum; FOA Clearing Module; LCH SwapClear documents; definicję instrumentów pochodnych w rozumieniu EMIR” – przedstawią Will Winterton, Senior Associate, Clifford Chance London Office oraz Andrzej Stosio, Partner, Clifford Chance Warszawa.

Piotr Piłat, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, zaprezentuje „Polską perspektywę nowych unijnych regulacji”. „EMIR a Dodd-Frank Act: podstawowe różnice pomiędzy dwoma regulacjami; zasada „equivalent” w ujęciu EMIR i Dodd-Frank Act; Extraterritoriality regulacji ESMA i Dodd-Frank” – to temat wystąpienia Emmy Dwyer, Partner, Allen & Overy London Office, i Bartosza Jagodzińskiego, radcy prawnego, Allen & Overy Warszawa.

Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, członek zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego – EBA, skupi się na „Regulacjach Basel III i Dyrektywie CRD IV i ich konsekwencjach dla zarządzania ryzykiem płynności i ryzykiem kredytowym” Omówi: wpływ zmian na polski sektor bankowy; zmiany regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem płynności; wpływ regulacji na zakres działań polskiego nadzoru finansowego.

Na zakończenie kongresu przewidziano dyskusję.

ala