Nowoczesne studia podyplomowe – jak uczelnie mogą lepiej kształcić na potrzeby rynku? Które kompetencje są kluczowe?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130423.konwledge.work.01.250x172Panel dyskusyjny ekspertów w nowym projekcie innowacyjnym Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie - Knowlegde@Work.

O tym, że rynek pracy boryka się z jednej strony z bezrobociem, w dużym stopniu także wśród absolwentów studiów, a z drugiej – z coraz bardziej odczuwalnym przez firmy brakiem wyspecjalizowanych kadr, mówi się już od dawna. Na brak pracowników narzekają głównie branże techniczne, brakuje inżynierów, informatyków, także wyspecjalizowanych robotników i techników. Jednak pracodawcy wspólnym głosem – niezależnie od branży – podkreślają także, że niezależnie od przygotowania zawodowego, absolwentom większości szkół i uczelni w największym stopniu brakuje wciąż kompetencji miękkich, społecznych, takich jak kreatywność, praca w zespole, zarządzanie wiedzą czy komunikacja interpersonalna, ale też np. wystarczających umiejętności z zakresu ICT.

Czy uczelnie są przygotowane do tego, aby kształcić najlepiej wykwalifikowanych pracowników, a szczególnie dostarczać wartościową kadrę menedżerską na rynek pracy, który stawia coraz wyższe wymagania? Jak powinny wyglądać modele nowoczesnych studiów dla osób powracających na uczelnie po uzupełnienie wykształcenia? Czy obecne regulacje prawne sprzyjają nowoczesnemu modelowi kształcenia?

Wyzwaniom tym postanowiła stawić czoła Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, rozpoczynając realizację projektu Knowledge@Work. Projekt stawia sobie za cel stworzenie nowoczesnego modelu studiów podyplomowych, odpowiadającego właśnie na te potrzeby rynku pracy, np. poprzez uzupełnienie programów o kluczowe kompetencje, w tym społeczne, modelu elastycznego i atrakcyjnego dla słuchaczy, a także praktycznego i przygotowanego do wdrożenia przez inne uczelnie wyższe w Polsce.

W dniach 26 i 27 kwietnia odbędzie się w Szczecinie panel ekspertów, pełniący rolę platformy wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, gdzie specjaliści z różnych dziedzin, między innymi kształcenia osób dorosłych, wdrażania nowoczesnych technologii w edukacji, a także przedstawiciele świata biznesu podzielą się swymi opiniami co do stanu aktualnego i przyszłości kształcenia przez całe życie.

Więcej informacji o spotkaniu znajduje się tutaj, a o samym projekcie Knowledge@Work tutaj.

Źródło: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

O Projekcie

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego polskich uczelni poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego modelu LLL (lifelong learning) Knowledge@Work.

Realizacja polityki uczenia się przez całe życie wymaga unowocześnienia formuły nauczania osób dorosłych na uczelniach wyższych. Studia podyplomowe na dzień dzisiejszy zdominowane są przez podejście szkolne, w którym edukacja osób dorosłych przypomina, pod względem wzorów organizacyjnych i dydaktyki, edukację uczniów i studentów. Natomiast modele nauczania dla tej grupy muszą być inne – przede wszystkim powinny być oparte na uznaniu zgromadzonego już doświadczenia, autonomiczności i odpowiedzialności osób dorosłych oraz na ścisłym związku uczenia się z pracą zawodową.

Model Knowledge@Work stworzy możliwość integracji kilku form kształcenia ustawicznego w ramach studiów podyplomowych i przyczyni się do zwiększenia ich elastyczności i spersonalizowania programu nauczania. Dodatkowo zwiększy też użyteczność tych studiów dla rynku pracy, dzięki uwzględnieniu w programie 10 kluczowych kompetencji, wymaganych przez pracodawców (•umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym •zarządzanie zespołami •praca w zespole •kreatywność •zarządzanie wiedzą •komunikacja interpersonalna •autoprezentacja •znajomość technologii ICT •ochrona własności intelektualnej •ugruntowane podstawy matematyki).

Projekt innowacyjny testujący „Knowledge@Work – zintegrowany model kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych” jest projektem konkursowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IV – Szkolnictwo wyższe i nauka.