Nowa odsłona „Kursu na Wzrost” pod żaglami TUnŻ Europa SA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

europa.aktualny.250xDo końca listopada trwa trzecia subskrypcja produktu strukturyzowanego "Kurs na Wzrost", opracowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA. Produkt jest dostępny dla klientów w sieci oddziałów Idea Banku, TC Doradcy Finansowi i HB Doradcy Finansowi.

„Kurs na Wzrost” to 2-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Środki zainwestowane w UFK są lokowane w depozyty terminowe, instrument pochodny o dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym oparty o notowania indeksu WIG20 oraz w środki pieniężne.

Produkt „Kurs na Wzrost” jest alternatywą dla lokat bankowych oraz inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, gdyż jego konstrukcja pozwala na ochronę 100% Składki Zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności. Wypłata na koniec okresu odpowiedzialności z instrumentu pochodnego, w który lokowane są środki UFK, zależna jest od notowań indeksu WIG20 pomiędzy ustalonymi datami na końcu i początku okresu odpowiedzialności oraz wartości współczynnika partycypacji mieszczącego się w przedziale: 30% – 50%. Ostateczna wartość współczynnika partycypacji ogłaszana jest w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Minimalna składka, jaką mogą zainwestować klienci, to 3 000 zł.

Warto podkreślić, że każdy klient, przystępujący do ubezpieczenia „Kurs na Wzrost”, zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez TU na Życie Europa SA.