Nieruchomosci: Państwo musi zadziałać

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.06.foto.162.150xEksperci ostrzegają, że oferowane na rynku renty hipoteczne za kilka lat mogą być problemem nie tylko dla osób, które dziś zawierają umowy z funduszami hip otecznymi, ale i dla państwa. Już dziś trzeba stworzyć ramy prawne dla bezpiecznego funkcjonowania tego typu produktów. O perspektywach wprowadzenia odwróconej hipoteki z wiceprezesem Związku Banków Polskich, mec. Jerzym Bańką rozmawia Halina Tarasewicz.

Systemy emerytalne mniej lub bardziej doskonałe, nie do końca zabezpieczają finansowo starszych ludzi, któr zy nie są już czynni zawodowo. Część z nich posia – da znacznej wartości majątek w postaci domu czy mieszk ania. W kilk u krajach powstało rozwiązanie nazwane odwró – coną hipoteką. W Polsce od lat się o tym tylko mówi.

– Nie tylko się mówi. Ta kwestia pojawiła się 7-8 lat temu, ale za tym nie poszły konkretne działania. Związek Banków Polskich uznał, że potrzebne są szczegó – łowe rozwiązania. Opracowaliśmy wiele zasad, które mogłyby lec u podstaw ustawy o wprowadzeniu tzw. odwróconej hipoteki. Cztery lata temu ZBP przek azał swoje propozycje do Ministerstwa Finan – sów i tam rozpoczęły się prace. P o konsultacjach przygotowany został projekt ustawy. Dwa lata temu sprawa stanęła na posiedzeniu Rady Ministrów. Jednak na wniosek ówczesnego ministra gospodarki Waldemara Pawlaka sprawa została odło – żona. Zalecono, żeby uzupełnić projekt o rozwiązania dotyczące pojawiających się już wtedy na rynk u nowych produktów określanych jako renta hipoteczna.

Jak się ok azało brak ustawy nie pr zeszkodził różnym firmom w oferowaniu tego produktu.

– Trudno mieć pretensje do przedsiębiorców, którzy, dostrzegłszy niszę na rynk u, wchodzą z produktami, na które jest po – pyt. Pretensje można mieć do instytucji państwowych. To one powinny czuwać nad tym, aby zapewnić to minimum bezpieczeństwa, gwarancji, że nie dojdzie przy takich działaniach do jakiegoś nad – użycia. Niestety instytucje państwowe nie dostrzegały problemu. Pojawiły się bardzo kontrowersyjne reklamy oferujące tego rodzaju produkty. Agresywna reklama wprowadzała w błąd osoby starsze, informując, że zawierając umowę, otrzy – mują zapewnienie o dodatkowej rencie. Ten rynek zaczął się rozwijać. P owstawały nowe podmioty, które przybierały nazwy fundusz hipoteczny. Ostatnio Fundusz Hipoteczny Dom zaczął posłu – giwać się terminem odwrócony kredyt hipoteczny. To jest nadużycie, bo to nie ma żadnego związku z kredytem.

Skoro nie ma ustawy, to na jakiej podstawie prawnej wspomniane firmy zawiera – ją tego typu umowy?

– Działalność prowadzona przez istnieją – ce na naszym rynku fundusze hipoteczne odbywa się na pograniczu prawa, albo wręcz z naruszeniem prawa. Produkt zwany kredyt czy renta hipoteczna udzielany przez te fundusze oparty jest na uregulowaniach zawartych w kodeksie cywilnym, dotyczących umowy dożywo – cia. Produkty te nie mają nic wspólnego z umową dożywocia, oprócz przeniesie – nia własności mieszkania w dniu podpi – sania umowy. Osoba, która zawarła tak ą umowę z funduszem jedynie otrzymuje rentę, bez realnego wsparcia i pomocy. Fundusze, opierając się na przepisach dotyczących umowy doż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI