NCR Polska Sp. z o.o.: NCR dla banków spółdzielczych

NCR Polska Sp. z o.o.: NCR dla banków spółdzielczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
NCR Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej firmy NCR Corp., która od początku 1997 r. jest firmą publiczną, a jej udziały są przedmiotem obrotu na giełdzie w Nowym Jorku (do końca 1996 r. firma NCR wchodziła w skład koncernu AT&T).

nbs.2017.09.foto.094.b.200xWojtek Sokół
Account Director NCR Polska

NCR Polska jest liderem na rynku tech­nologii samoobsługowych w głównych sektorach gospodarki, gdzie samoobsługa stała się podstawowym mechanizmem kontaktu między usługodawcą a usługo­biorcą. NCR rozpoczął działalność w Polsce 25 lat temu – wcześniej niż którakolwiek z innych firm oferujących bankomaty oraz nowoczesne rozwiązania dla bankowości.

Na początku ubiegłego roku NCR wpro­wadził na polski rynek platformę Connec­tions – nowe oprogramowanie wspiera­jące działalność banków spółdzielczych oraz komercyjnych. Oferuje ona szybkie i efektywne kosztowo wdrożenia jednoli­tych scenariuszy komunikacji z klientem w urządzeniach przenośnych, w placów­kach bankowych oraz poprzez bankomaty.

Platforma Connections umożliwia także zastosowanie interaktywnych me­tod sprzedaży oraz marketingu banko­wego kierowanego do wybranych grup odbiorców za pośrednictwem ekranu ban­komatu. Dzięki Connections banki mogą łatwo zdecydować, jakie treści pokazać konkretnemu użytkownikowi, w którym bankomacie, w jakich dniach tygodnia, a nawet, o której godzinie. Mogą persona­lizować swoje oferty pod kątem konkret­nych segmentów, np. klientów premium lub określonych grup wiekowych, jak rów­nież związać ją na przykład z lokalizacją (usługi dostępne w okolicy bankomatu lub oddziału bankowego). Już niedługo, oprócz oferowania własnych produktów finansowych, banki spółdzielcze będą mogły zaproponować klientom korzysta­jącym z bankomatów zakup usług poza­finansowych, na przykład loterii, biletów komunikacji miejskiej czy kart podarun­kowych do popularnych sklepów.

Wojciech Sokół, dyrektor w polskim oddziale NCR, podkreśla rolę, jaką dzięki Connections mogą spełniać bankomaty w strategii marketingowej banków spół­dzielczych. – W IV kw. 2016 r. w Polsce od­notowano blisko 172 mln transakcji wypłat bankomatowych, co daje średnio około 2500 transakcji w pojedynczym urządzeniu w skali miesiąca. Z perspektywy banku jest to 2500 okazji miesięcznie do zaproponowania klien­tom własnych produktów i oferty firm part­nerskich oraz przedstawienia klientom innych banków konkurencyjnej oferty. Oferowanie klientom usług bankowych w sposób konwen­cjonalny wiąże się dla banku ze znaczącymi wy­datkami na promocję oraz wysokimi kosztami funkcjonowania call center. Klienci (obecni i po­tencjalni) pojawiający się z własnej inicjatywy przy bankomatach, stanowią spory potencjał sprzedażowy. Dodatkowo gwarantując kon­kurencyjne wskaźniki konwersji, przy o wiele niższych kosztach wdrożenia – skonkludował.

Dzięki NCR Connections klienci ban­ków uzyskują możliwość np. przesłania potwierdzenia transakcji na e-mail, aktuali­zacji danych kontaktowych, poznania aktu­alnego salda czy wykonania przelewu za po­średnictwem bankomatu. Connections ofe­ruje przy tym narzędzia do nawigacji przy­stosowane do ekranów dotykowych, takie jak przewijane listy, przesuwanie dotykowe, zwiększanie lub zmniejszanie obiektów.

Oprócz nieustannego dostosowywa­nia rozwiązań informatycznych do zmie­niających się potrzeb sektora bankowości spółdzielczej, NCR inwestuje także czas i fundusze w opracowywanie najnowo­cześniejszych bankomatów, wpłatoma­tów oraz urządzeń dualnych. Efektem tych prac było zaprezentowanie wiosną tego roku najnowszej rodziny bankoma­tów Self Serv wyposażonych w najnowo­cześniejsze rozwiązania sprzętowe oraz wspierające dowolne funkcjonalności, znane do tej pory wyłączenie z bankowo­ści elektronicznej lub aplikacji mobilnej.

Warto jednak dodać, że przedstawione powyżej rozwiązania mogą zostać wdrożo­ne w każdym modelu bankomatu produko­wanym przez NCR oraz w urządzeniach in­nych popularnych producentów, ponieważ platforma ma tzw. charakter multivendor.

Według Wojtka Sokoła, szefa projektu Connections w NCR Polska, platforma oraz najnowocześniejsze na świecie bankomaty NCR wpisują się w naturalny proces rozwo­ju kanałów samoobsługowych w bankowo­ści spółdzielczej. – Na przestrzeni ostatnich kilku lat bankowość spółdzielcza przestała być kojarzona wyłączenie z potrzebą odwiedzenia oddziału. To, co kiedyś można było ustalić wyłącznie z doradcą bankowym, teraz jest dostępne w ramach bankowości internetowej, obsługi call center, aplikacji mobilnej i, wresz­cie, w urządzeniach samoobsługowych. To nieuchronna przyszłość bankowości spółdziel­czej, dla której jakość kontaktów z klientami miała od zawsze kluczowe znaczenie.

nbs.2017.09.foto.095.a.850xWojtek Sokół podkreśla, że możliwość regularnego korzystania z rozwiązań ofe­rowanych przez platformę Connections zachęca wszystkich klientów (w tym tych najbardziej konserwatywnych) do korzy­stania z różnych kanałów cyfrowych ban­ku. – Rozwiązanie NCR wychodzi naprzeciw potrzebom klientów przyzwyczajonych do odwiedzania oddziałów bankowych, którzy z różnych powodów nie przekonali się do tej pory do bankowości elektronicznej lub mobil­nej, a bankomat jest dla nich od lat jedynym urządzeniem, które może zastąpić człowie­ka. Koncepcja NCR jest więc naturalnym, kolejnym krokiem w ewolucji bankowości spółdzielczej w Polsce – wyjaśnia Sokół.

Nie mniej istotne od zakresu dostęp­nych funkcjonalności są prostota tworzenia, wdrażania i modyfikacji usług. Proces im­plementacji i aktualizacji nowych treści jest dostępny za pomocą tylko kilku kliknięć, umożliwiając wdrożenie nowego produktu w przeciągu zaledwie kilku dni, a nie mie­sięcy jak do tej pory. W ramach Connections instytucje finansowe otrzymują możliwość budowania ścieżki obsługi klienta za pomo­cą prostego w obsłudze kreatora zdarzeń i procesów, jak również implementacji oraz modyfikacji nowych produktów i ofert. Platforma zapewnia także łatwość kontroli i raportowania, włącznie z możliwością zba­dania historii użycia każdego urządzenia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z rozwiązaniem Connections oraz rodziną najnowszych bankomatów firmy NCR. Klienci banków detalicznych, które wdro­żyły już rozwiązania NCR Polska chwalą wygodę korzystania z nowoczesnych ban­komatów oraz możliwość skorzystania z usług, które dotychczas były dostępne jedynie w placówkach bankowych.

Zapraszamy do kontaktu: Wojtek Sokół, Account Director NCR Polska

wojtek.sokol@ncr.com, tel. kom. 501 246 395