Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Kontroling | Kategorie kontrolingu uwarunkowane pełnionymi funkcjami

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Kontroling |  Kategorie kontrolingu uwarunkowane pełnionymi funkcjami
Fot. ipopba/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wśród różnych kryteriów klasyfikacji kontrolingu w przedsiębiorstwie na uwzględnienie zasługuje jego podział ze względu na wykonywane funkcje. Wyróżnić można m.in. kontroling marketingowy, projektowy, finansowy, badawczo-rozwojowy, personalny, produkcyjny oraz logistyczny.

Dr Marek Barowicz

Kontroling marketingowy ma za zadanie koordynowanie przepływu informacji marketingowej w firmie (Dźwigoł 2011, s. 76; Kwiatek, Zapłata 2003, s. 51). Jego celem jest wzrost efektywności działań promocyjnych, uwzględniających politykę w zakresie produktu, promocji, ceny i dystrybucji. Instrumentem kontrolingu marketingowego jest audyt, stanowiący kompleksowy przegląd strategii, misji, celów i wyników działalności podmiotu w obszarze otoczenia rynkowego i systemu informacji marketingowej. Ten typ kontrolingu odpowiada za: mierniki finansowe, kształtowanie polityki cenowej, analizę popytu i klientów, kontrolę finansową działań promocyjno-reklamowych, weryfikację pozycji strategicznej firmy, budżetowanie oraz skuteczność narzędzi marketingowych (Sierpińska, Niedbała 2003, s. 350-352). Czynności podejmowane w ramach kontrolingu marketingowego wspierają bieżące oceny skuteczności sprzedaży, efektywne wykorzystanie zasobów firmowych oraz przyczyniają się do eliminacji odchyleń od planu. Umożliwiają one również identyfikację najbardziej rentownych wyrobów oraz kanałów ich dystrybucji (por. Wolak 2016, s.75).

Kontroling projektowy obejmuje zestaw technik gwarantujących wsparcie procesu zarządzania projektami właściwymi informacjami, niezbędnymi na poszczególnych poziomach tego procesu do podejmowania racjonalnych decyzji (Bukłaha 2016, s. 39). Ukierunkowany jest na nadzór nad przejrzystością projektu pod kątem terminów i kosztów, a także koordynację z innymi projektami i celami jednostki. Harmonizacja powinna uwzględniać dostępne zasoby (rzeczowe, finansowe i kadrowe) będące w dyspozycji firmy.

Kontroling projektowy dostarcza informacje niezbędne dla podjęcia decyzji, zapewniającej maksymalne wykorzystanie zasobów. Cele te realizowane są w drodze planowania koniecznych zasobów oraz zapotrzebowania na nie, jak również poprzez wyznaczenie projektów zapewniających najlepsze wykorzystanie udostępnionych środków. Zadaniem kontrolingu jest ustalenie, czy dany projekt jest na tyle opłacalny, aby uzyskać potrzebne zasoby do jego wykonania. W ramach kontrolingu projektowego określany jest zestaw czynności zapewniający wykonanie projektu, ich istotność oraz terminy realizacji, a także planowane są koszty i zasoby oraz szacowane ryzyko (Sierpińska, Niedbała 2003, s. 333-334).

Kontroling finansowy zapewnia płynność finansową, oznaczającą zdolność do bieżącego wywiązywania się przez przedsiębiorstwo ze zobowiązań płatniczych (Dźwigoł 2011, s. 105; Sierpińska 2006, s. 25). Zabezpieczenie płynności ma miejsce w ramach cyklu, obejmującego: planowanie, wykonanie i kontrolę. Cykl ten realizowany jest w ramach zadań cząstkowych kontrolingu finansów, na które składają się: zagwarantowanie struktury płynności, zapewnienie bieżącej płynności, utrzymanie rezerw płynności oraz zapewnienie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych (Sierpińska, Niedbała 2003, s. 357).

Kontroling finansowy pełni rolę systemu integrującego pozostałe rodzaje kontrolingu, realizując równocześnie swoje zadania, wśród których wyróżnić można: tworzenie i aktualizowanie architektury systemu planowania finansowego, konstruowanie wskaźników oceny kondycji finansowej podmiotu, przygotowywanie informacji dla podejmowania decyzji finansowych (Maciejewski, Sokołowski 2009, s. 64).

Działalność badawczo-rozwojowa oznacza systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy oraz w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy (<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK