BANK 2020/09

BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Kronika – wrzesień 2020

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nominację dwóch nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Będą nimi Adam Lipiński, obecny wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, który w przeszłości zajmował stanowiska w administracji państwowej oraz Marta Gajęcka, doradca społeczny prezydenta RP i członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, która wcześniej pełniła m.in. funkcję wiceprezesa Europejskiego Banku […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo Depozytów | Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz

W dobie bezprecedensowego kryzysu, z jakim mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, szczególnego wymiaru nabiera funkcjonowanie instytucji stojących na straży ładu i stabilności rynku finansowego, ze szczególnym wskazaniem na system gwarancji depozytów i mechanizmy wsparcia dla banków zagrożonych niewypłacalnością. O konsekwencjach obecnego kryzysu dla funkcjonowania sektora, zdolności adaptacyjnych polskich banków do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań makroekonomicznych i zdolności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do zapewnienia bezpieczeństwa środkom zgromadzonym w sektorze finansowym – z Piotrem Tomaszewskim, prezesem zarządu BFG, rozmawiali Maciej Małek i Karol Jerzy Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Kredyty | Czy bank, udzielając kredytu, może zarobić?

Tak niskich stóp procentowych jeszcze w Polsce nie było. Nic zatem dziwnego, że coraz częściej pojawia się pytanie, czy banki są jeszcze w stanie generować jakikolwiek przychód z działalności kredytowej. Kryzys, spowodowany epidemią COVID-19, zwiększył też ryzyko związane z kredytowaniem przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Jak w tych niesprzyjających warunkach utrzymać wysoką jakość portfela kredytowego?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Krajobraz po pierwszej fali

Pandemia w Europie, przynajmniej teoretycznie, wydaje się być pod kontrolą. W większości krajów, odmiennie niż w USA, Ameryce Południowej czy Afryce, współczynnik reprodukcji wirusa SARS-CoV-2 osiągnął wartość jedności lub poniżej. Jednak nie do końca jest tak różowo – na początku września odnotowano kolejne wzrosty i nowe ogniska epidemiczne. Jak ma się w tej sytuacji gospodarka?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Zapowiedź Raportu | Polska gospodarka i bankowość w okresie pandemii

Ostanie miesiące przynoszą liczne pytania natury gospodarczej i ekonomicznej. Pandemia COVID-19 może stanowić punkt zwrotny w działalności wielu przedsiębiorstw na całym świecie. Można powiedzieć, że dla wybranych gałęzi jest to wręcz nowe rozdanie, zdecydowanie bardziej zmieniające realia gospodarcze niż kryzys lat 2007–2009. Transformacja cyfrowa, komunikacja, transport, usługi zdrowotne to tylko część z palety branż, w których struktury i strategie biznesowe […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wobec nowej równowagi – transatlantycki format z COVIDEM-19 w tle

Rzadko które relacje międzynarodowe budzą współcześnie tak wiele rozczarowań i nadziei jednocześnie
jak stosunki transatlantyckie. Stan permanentnej niepewności co do wektora zmian we wzajemnych kontaktach Ameryka-Europa, trwający z górą ostatnie osiemdziesiąt lat, jest o tyle zastanawiający, że w potocznym odbiorze relacje te należą do dość stabilnych i zasadniczo przyjaznych. Obaj aktorzy wykreowali wszak główną wspólnotę bezpieczeństwa w systemie międzynarodowym zaledwie na podstawie dwóch głównych dokumentów, którymi są Traktat Północnoatlantycki (NATO, 1949) oraz Deklaracja Transatlantycka (TAD, 1990).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Brexit w polskiej optyce

Tradycyjnie przychylny stosunek Polaków do Wielkiej Brytanii może zaskakiwać. Tymczasem, kiedy oceniać go z perspektywy wielkiej polityki, to łatwo zauważyć, że o jego zaistnieniu – datowanym od dawna – przesądzają takie czynniki, jak podobnie stanowczy stosunek obu państw do europejskiego bezpieczeństwa, w tym – współcześnie – do statusu NATO oraz konieczności jego odpowiedniego finansowania. W tej sytuacji oczywiste wydaje się stwierdzenie, że wyjście UK z Unii martwi Polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Koszty Pozaodsetkowe | Wsparcie dla konsumentów czy szarej strefy?

Konsekwencją kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa jest istotne pogorszenie warunków bytowych wielu polskich gospodarstw domowych. W takiej sytuacji konsumenci z reguły szukają zewnętrznych źródeł finansowania, ułatwiających przetrwanie niepewnego czasu. Wprowadzone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej czasowe ograniczenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych kredytów i pożyczek, restrykcyjne w szczególności w przypadku produktów o terminie zapadalności do 30 dni, miało w zamyśle rządu poprawić sytuację tej grupy kredytobiorców i chronić ich przed popadnięciem w spiralę zadłużenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Model domu i pieniądze
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Rynek kredytów mieszkaniowych w cieniu COVID-19

W II kw. br. wpływ epidemii COVID-19 na rynek mieszkaniowy był już wyraźnie widoczny. W obszarze finansowania zakupów kredytem mieszkaniowym zaobserwowano 20-procentowe spadki w ujęciu ilościowym i wartościowym w stosunku do ubiegłego kwartału. Liczba transakcji zakupu na rynku pierwotnym zmniejszyła się o 64%, ale ceny transakcyjne nie spadły. Przeciwnie, na większości dużych rynków mieszkaniowych widoczne były kwartalne wzrosty w granicach kilku procent. Zmiany na rynku cen najmu mieszkań były symboliczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Raport „Portfel Studenta 2020” | Studiowanie coraz droższe, a studenci mniej zamożni

Ponad połowa (54%) ankietowanych osób w wieku 18–24 lata wskazała, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy ich sytuacja materialna pogorszyła się. Badanie przeprowadzono w lipcu br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości. Jednocześnie z corocznych symulacji Związku Banków Polskich wynika, że wzrosły koszty studiowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Technologie – SAS Institute | Wykorzystanie AI w finansach – nie taki diabeł straszny…

Nowoczesne technologie napędzają rozwój biznesu, zapewniając nowatorskie i skuteczne sposoby rozwiązywania problemów biznesowych. Można powiedzieć, że branża finansowa jest najbardziej chłonna pod względem adopcji innowacyjnych rozwiązań, a rosnąca presja ze strony fintechów mobilizuje podmioty finansowe do jeszcze szybszego działania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Technologie – Fortinet | Wyprzedzić cyberprzestępców za pomocą sztucznej inteligencji (AI) i podręczników (playbook)

Dla wielu zespołów cyberbezpieczeństwa zaawansowane maszynowe uczenie się (ML) odgrywa kluczową rolę w obronie przed złożonymi cyberzagrożeniami poprzez analizę strategii i ram ataku. Po rozpoznaniu, podstawowe wzorce odkryte przez ML mogą być przekazane do systemu sztucznej inteligencji (AI), aby przewidzieć następny krok atakujących.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Technologie – Crayon | Skuteczne wdrożenie AI w bankowym łańcuchu wartości

Inwestycja instytucji finansowych w sztuczną inteligencję nadal wymaga ludzkiej interwencji, a konkretnie naukowców zajmujących się danymi. Dobrych data scientists można pozyskać poprzez trudne i mozolne rekrutacje lub wyoutsourcować w firmie consultingowej. W ciągu ostatnich 6 lat zapotrzebowanie na data scientists wzrosło we wszystkich branżach. Sektor finansowy, a zwłaszcza banki, nie są tu wyjątkiem. Od 2017 r. nastąpił znaczny wzrost popytu (według danych Indeed.com i U.S. Bureau of Labor Statistics).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

NBS | Bankowość i Finanse | Zarządzanie | Spożytkować kryzys – od potencjału do siły rynkowej

Kryzys – pojęcie pochodzące z języka greckiego – oznacza stan bądź sytuację zmagania się z zagrożeniem, kiedy pod presją czasu należy podejmować decyzje i działania chroniące przed negatywnymi następstwami aktualnych uwarunkowań. Pokonanie zagrożeń i oddalenie ich negatywnych skutków wymaga przewidywania, analizy ryzyka, rozważenia sposobów postępowania w nagłych wypadkach, podjęcia decyzji, a wreszcie zdecydowanych działań.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

NBS | Bankowość i Finanse | Ekonomia | Nowy model biznesowy to nowa jakość zarządzania

Nie ulega wątpliwości, że zmiana modelu polskiej bankowości lokalnej będzie tematem dominującym na wszystkich najbliższych spotkaniach i kongresach. Covid-19 zafundował wszystkim silny i o niespotykanej dotąd skali eksperyment społeczny i socjoekonomiczny. Kurczowa próba utrzymania tego, co było przed nim, skończy się niechybną katastrofą.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2