Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Bankowcy dla Edukacji | Pandemia nie zatrzymała działań banków wspierających edukację finansową uczniów, studentów i seniorów

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Bankowcy dla Edukacji | Pandemia nie zatrzymała działań banków wspierających edukację finansową uczniów, studentów i seniorów
Fot.stock.adobe.com/Rymden
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Blisko 40 000 uczniów, studentów i seniorów na ponad 500 otwartych lekcjach i wykładach online na temat finansów, bankowości i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz blisko 70 rodzin i domów dziecka wspartych urządzeniami do zdalnej nauki w ramach akcji "Komputer dla Ucznia" - to bilans działań zrealizowanych od początku pandemii COVID-19 w Polsce, w ramach Programu "Bankowcy dla Edukacji".

Jest to jeden z największych programów edukacji ekonomicznej w Europie, realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości.

Zakończony rok szkolny i dobiegający końca rok akademicki 2019/2020, a w szczególności ich druga połowa, były ogromnym wyzwaniem dla całego systemu szkolnictwa w Polsce. Konieczność wymuszona sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem wymagała błyskawicznego dostosowania się szkół i uczelni, ale także studentów, uczniów i rodziców do nowej rzeczywistości.

W działania w tym obszarze mocno wpisał się także sektor bankowy – i to zarówno w wymiarze indywidualnych akcji edukacyjnych poszczególnych banków, jak również w ramach działań ogólnosektorowych, takich jak Program „Bankowcy dla Edukacji„. Choć sytuacja w kraju uniemożliwiała realizację działań stacjonarnych, m.in. w szkołach, uczelniach czy na konferencjach, to dzięki wykorzystaniu doświadczeń i wypracowanych relacji już w drugiej połowie marca br. działania edukacyjne osiągnęły zdolność operacyjną, umożliwiającą realizację aktywności (również z dotarciem bezpośrednim) za pomocą kanałów zdalnych i platform multimedialnych.

W działania te, wspierane przez ZBP i banki, a koordynowane przez WIB, aktywnie włączyły się inne instytucje. Popularność lekcji, spotkań online czy konkursów dla uczniów to efekt m.in. ponad 400 porozumień nt. współpracy w zakresie edukacji finansowej, podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego. W tym gronie znajdują się reprezentacje praktycznie wszystkich szczebli samorządności – od związków zrzeszających JST, przez urzędy marszałkowskie, powiaty i miasta różnej wielkości, aż po małe gminy wiejskie.

Działania ZBP i WIB na uczelniach, w tym blisko 250 wykładów dla ponad 16 000 studentów wspierał m.in. Parlament Studentów RP, a webinaria dla seniorów z zakresu cyberbezpieczeństwa przygotowano we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej. Przeprowadzono również blisko 60 szkoleń online dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla ponad 1500 uczestników, w tym m.in. nauczycieli, pracowników JST i księgowych. Wykorzystano przy tym specjalnie przygotowane materiały merytoryczne w formie cyfrowej – filmy z zakresu popularyzacji płatności bezgotówkowych i postaw cyberbezpiecznych (we współpracy z Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP i ponad 15 bankami) oraz podcasty edukacyjne z zakresu różnych aspektów funkcjonowania w gospodarce w dobie pandemii (we współpracy z 10 rozgłośniami studenckimi).

Na uwagę zasługuje także inna inicjatywa prospołeczna ZBP, WIB i banków, czyli akcja „Komputer dla Ucznia”, zainicjowana w ostatnich dniach marca br. Jest to program przyznawania dotacji na zakup sprzętu i oprogramowania oraz przekazywanie w pełni sprawnego i funkcjonalnego sprzętu komputerowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w obliczu COVID-19 i związanych z tym ograniczeń, m.in. w zakresie funkcjonowania szkół, szczególnie trudna jest sytuacja w rodzinach i instytucjach sprawujących opiekę zastępczą nad niepełnoletnimi podopiecznymi. Łącznie w ramach akcji zebrano blisko 55 000 zł, a sprzęt komputerowy (laptopy i tablety) trafił do 70 rodzin i domów dziecka.

Podsumowując te działania, eksperci ZBP i WIB wskazują, że podobnie jak w przypadku innych dziedzin życia, tak również edukacja finansowa będzie wymagała przedefiniowania po COVID-19. Wynika to m.in. z kluczowej roli banków dla gospodarki, rozwoju kraju, stabilizacji sytuacji ekonomicznej polskich rodzin czy rozwoju nowoczesnych technologii. Przywołują oni także opinię ekspertów Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Bankowej, którzy podkreślają, że niezwykle ważne w najbliższych miesiącach i latach będą m.in. długookresowa inwestycja w edukację finansową, a nie jedynie spektakularne działania PR, oraz konieczność prowadzenia dialogu i współpracy publicznych instytucji z prywatnymi w zakresie edukacji finansowej.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK