Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w I półroczu 2020 roku spadły o 6,1 proc. rdr

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w I półroczu 2020 roku spadły o 6,1 proc. rdr
Fot. stock.adobe.com/metamorworks
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych spadły (w cenach stałych) o 6,1% r/r i wyniosły 61,5 mld zł w I poł. 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.
W I płr. 2020 r. przychody ogółem przedsiębiorstw niefinansowych były niższe o 5,2% r/r, a koszty ich uzyskania spadły o 4,4% r/r #GUS #statystyki #gospodarka #WynikiFinansowe #PrzedsiębiorstwaNiefinansowe @GUS_STAT

„W I półroczu br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 61,5 mld zł i były (w cenach stałych) o 6,1% niższe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 19%). W pierwszym kwartale br. wzrost do analogicznego okresu ub. r. wyniósł 4,3%. Nieznacznie wyższe niż przed rokiem były nakłady na budynki i budowle (wzrost o 1,6%). Odnotowano spadek nakładów zarówno na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 5,4%) jak i na środki transportu (o 24,6%). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 59,4% z 63%” – czytamy w komunikacie.

Spadek nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 21,3% wobec wzrostu przed rokiem o 28%), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 10,3% wobec wzrostu o 4,9%), informacji i komunikacji (o 9% wobec wzrostu o 16,4%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,4% wobec wzrostu o 30,1%), w górnictwie i wydobywaniu (o 2,3% wobec wzrostu o 20,8%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,1% wobec wzrostu o 33,7%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 1,7% wobec wzrostu przed rokiem o 14,9%), wymienił Urząd.

Czytaj także: Niepewność gospodarcza wzmocniona przez niepewność regulacyjną nie sprzyjają inwestycjom >>>

„Natomiast wzrost nakładów wystąpił w obsłudze rynku nieruchomości (o 18% wobec wzrostu przed rokiem o 27,7%), w budownictwie (o 17,9% wobec spadku o 8,0%) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 9,5% wobec wzrostu przed rokiem o 14,7%)” – czytamy dalej.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 119 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych spadł o 22,8 proc. rdr

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 50,39 mld zł w I poł. 2020 r. i był niższy o 22,8% w skali roku, podał także GUS.

„Wynik finansowy brutto wyniósł 62,6 mld zł wobec 78,5 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 12,2 mld zł (wobec 13,2 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 50,4 mld zł i był niższy o 22,8% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 78,4 mld zł i był niższy o 0,6 mld zł od uzyskanego w I półroczu 2019 roku, a strata netto wyniosła 28 mld zł i zwiększyła się o 14,4 mld zł w skali roku. Zysk netto wykazało 72,3% ogółu przedsiębiorstw (wobec 74,9% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 75,4% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 83,8% przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2020 roku spadek przychodów ogółem (5,2%) był większy niż spadek kosztów ich uzyskania (4,4%). Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe o 6,1% od notowanych w I półroczu 2019 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 19%), podano także.

„Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 63,3 mld zł i był niższy o 9,2% niż w I półroczu 2019 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6,8 mld zł i był wyższy o 2,2 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 7,5 mld zł wobec 4,1 mld zł w I półroczu 2019 roku)” – czytamy dalej.

Czytaj także: Pogorszyły się wyniki finansowe firm, najbardziej cierpi hotelarstwo i gastronomia >>>

Największe pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 16,8 pkt proc.)

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 119 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Źródło: ISBnews