Najważniejsze informacje na temat FATCA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.25lat.01.400xFATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów wypełnienia obowiązków podatkowych w USA przez osoby fizyczne oraz podmioty podlegające opodatkowaniu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Rzeczpospolita Polska zawarła z USA umowę międzynarodową na mocy której zobowiązała się do przekazywania stosownych danych na temat rachunków osób podlegających lub w stosunku do których są uzasadnione podejrzenia o podleganiu opodatkowaniu na terytorium USA.

W celu implementowania rozwiązań na poziomie prawa krajowego w dniu 9 października 2015 r. została uchwalona ustawa o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Zakres obowiązków nałożonych na Instytucje Finansowe

Wskazane powyżej regulacje nakładają na instytucje finansowe (w tym m.in. banki, zakłady ubezpieczeń) obowiązek identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych (np. rachunku bieżącego, rachunku lokaty). Obowiązkiem instytucji finansowej będzie identyfikacja klientów pod kątem posiadania statusu podatnika USA dla celów FATCA, weryfikacja czy klienci (podmioty np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) są kontrolowani przez podatnika USA oraz przekazywania do Ministerstwa Finansów informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (przekazywane będą m.in. imię i nazwisko, adres, amerykański NIP, wartość lub saldo tego rachunku, kwoty dochodów lub przychodów wypłacane przez instytucję finansową ).

Obowiązki dla klientów

Klienci instytucji finansowych w związku z regulacjami FATCA są zobowiązani do przekazywania informacji i dokumentów wymaganych do poprawnego określenia statusu FATCA klienta przez instytucje finansowe. Banki będą uprawnione do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie.

Negatywne skutki dla klientów w przypadku odmowy udzielenia informacji

Oprócz wskazanych powyżej negatywnych skutków odmowa przekazania informacji bądź przekazanie nieprawdziwych informacji na temat podlegania opodatkowaniu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, będzie wiązało się z obowiązkowym zaraportowaniem przez instytucje finansowe danych na temat osoby do Ministra właściwego ds. finansów publicznych lub podmiotu przez niego uprawnionego (następnie informacje zostaną przekazane do Internal Revenue Services – odpowiednik Urzędu Skarbowego), w wyniku czego osoba rzeczywiście podlegająca opodatkowaniu na terytorium USA może otrzymać decyzję o nieodprowadzeniu podatków. Przekazaniu w ramach raportu podlegać będą imię i nazwisko, adres, amerykański NIP, (a w przypadku jego braku data urodzenia, wartość lub saldo tego rachunku jak również kwoty dochodów lub przychodów wypłacane przez instytucję finansową.

Uprawnienia instytucji finansowych

Instytucje finansowe w ramach wykonywania obowiązków nałożonych powyższymi regulacjami są uprawnione do zbierania oświadczeń od klientów, żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w celu ustalenia podlegania opodatkowaniu na terytorium USA przez osobę lub podmiot a w przypadku osób które posiadają rachunki i nie złożyły oświadczeń do zablokowania rachunku do momentu usunięcia istniejących w tym zakresie wątpliwości.

Banki podczas otwierania nowych rachunków czy weryfikacji tych istniejących, będą prosiły klientów o wypełnienie stosownych oświadczeń bądź w przypadku wątpliwości będą prosiły o przedstawienie dodatkowych dokumentów (np. certyfikat podatkowy). Od ich przedstawienia będzie uzależnione otwarcie rachunku w przypadku rachunków nowych, natomiast w przypadku dotychczas istniejących rachunków brak przedłożenia oświadczeń będzie skutkował odmową realizacji czynności, a w dalszej perspektywie blokadą środków na rachunku.

Źródło: Związek Banków Polskich