Młodzi w biznesie i finansach – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!

Młodzi w biznesie i finansach – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wywiad z Małgorzatą Polak - Wiceprezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!

Zdajemy sobie sprawę z tego, że drogi dojścia do własnego biznesu bywają różne #MałgorzataPolak #THINK!

Czym zajmuje się Fundacja Think!?

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! (w skrócie: Fundacja Think!) jest polską organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Naszą misją jest propagowanie idei edukacji przez całe życie. Rozwijamy kompetencje XXI wieku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspieramy ich aktywne i przedsiębiorcze postawy we wszystkich dziedzinach życia.

Wśród podejmowanych działań jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych oraz skutecznych form komunikacji i edukacji w życiu gospodarczym i społecznym, kształtowanie świadomości ekonomicznej, konsumenckiej oraz wspieranie przedsiębiorczości. Działamy także aktywnie na rzecz nowatorskiego wykorzystania istniejących narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w działalności instytucji edukacyjnych, prowadzimy badania i działalność publicystyczną.

Staramy się projektować działania, które nie tylko pogłębiają wiedzę młodych ludzi, ale dodatkowo kształcą praktyczne umiejętności przydatne i niezbędne na rynku pracy: pracy w zespole, komunikacji, współpracy, krytycznego myślenia, pracy metodą projektową i zarządzania projektem. Tego ciągle potrzeba – zwłaszcza młodym – Polakom i rzadko kiedy są to umiejętności kształcone w szkole, czy na uczelni.

Jakie projekty Państwo realizują?

Głównymi obszary specjalizacji Fundacji są: rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, edukacja finansowa i promująca przedsiębiorczość wśród młodzieży i dorosłych, działalność szkoleniowa. Fundacja, ze względu na prowadzone działania, jest podmiotem rozpoznawalnym w ww. obszarach specjalizacji. Wspólnie z partnerem francuskim (Expertise France – francuska agencja ds. pomocy międzynarodowej) i organizacjami z wszystkich krajów członkowskich UE, od 2012 r. rozwijamy projekt edukacji konsumenckiej Komisji Europejskiej – platformę ConsumerClassroom.eu (która zastąpiła projekt Dolceta). Fundacja Think! z Fundacją Kronenberga od 2007 r. realizuje program edukacji finansowej młodzieży szkolnej, studentów oraz wybranych grup społecznych i zawodowych. Od 2016 r. program koncentruje się na rozwoju kompetencji przedsiębiorczych młodzieży w wieku 16-30 lat. W ramach programu wspieramy  młodych ludzi planujących uruchomienie działalności gospodarczej  poprzez organizację warsztatów tematycznych i udzielanie wsparcia konsultacyjnego i doradczego w przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek z ich własnymi pomysłami biznesowymi. W ramach programu Tydzień dla oszczędzania monitorujemy kompetencje finansowe Polaków, rozwijamy grę symulacyjną Pierwszy Milion, organizujemy wydarzenia edukacyjne w szkołach i uczelniach, uruchomiliśmy w październiku 2017 portal Rozwijamy.edu.pl, na którym publikujemy artykuły, wywiady i inne treści pomocne w rozwijaniu kompetencji i podnoszeniu wiedzy potrzebnej w prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych i inspirujące do działań przedsiębiorczych. W ramach projektu organizujemy również szkolenia dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych (głównie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości) szkół ponadgimnazjalnych.

Fundacja, wspólnie z Edunews.pl i Think Global od 2013, organizuje dwa razy w roku jedno z największych i najbardziej cenionych wydarzeń dla nauczycieli – konferencje INSPIR@CJE, które propagują nowoczesne podejście do edukacji szkolnej z wykorzystaniem różnorodnych metod i technologii edukacyjnych.

Fundacja opiekuje się także formalnie społecznością nauczycieli z grupy Superbelfrzy RP, czyli jedną z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych organizacji w środowisku edukacyjnym – i wspólnie podejmuje z Superbelframi wiele inicjatyw edukacyjnych (m.in. wspomniane INSPIR@CJE oraz Program Superbelfer, który jest jednym z działań podejmowanych przez Fundację).

Nasza specjalizacja w świecie edukacji i innowacyjne podejście do projektów pozwoliły Fundacji trzy lata z rzędu (2010-2012) rozwijać dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, działania edukacyjne dla młodzieży propagujące zwiększenie zainteresowania rozwojem lokalnym z wykorzystaniem funduszy UE. Promujemy przyjazne i nowoczesne środowiska uczenia się, w latach 2014-2016 realizowaliśmy we współpracy z partnerami europejskimi projekt finansowany ze środków unijnych, dzięki któremu zbadaliśmy środowisko edukacyjne i przedstawiliśmy rekomendacje, które mogą sprzyjać poprawie jakości nauczania w placówkach oświatowych, ponieważ dobrze zaprojektowana przestrzeń inspiruje kreatywne i skuteczne uczenie się.

Innym ważnym dla nas projektem był projekt Eduspaces 21 – w którym dokonaliśmy wspólnie z partnerami – Fundacją CEO, niemieckim HIE-RO i szwedzkim RAU – wszechstronnej analizy przestrzeni w instytucjach edukacyjnych. Projekt finansowany był z programu ERASMUS+, a jego owocem są opublikowane cztery poradniki o przestrzeniach edukacyjnych, które są źródłem inspiracji i porad dla wielu szkół w Polsce. Są one dostępne bezpłatnie przez sklep internetowy www.edustore.eu.

Jakie aktualnie działania prowadzą Państwo w obszarze kompetencji przedsiębiorczych?

Głównym programem w obszarze przedsiębiorczości aktualnie realizowanym przez Fundację jest Program Rozwoju Przedsiębiorczości. Program ten  jest częścią ogólnopolskiej akcji społecznej Tydzień dla Oszczędzania zapoczątkowanej w 2007 we współpracy z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy dzięki środkom grantu United Wayworldwide przekazanym przez Citi Foundation.

Jest on adresowany do młodych ludzi, w wieku 16-30 lat, którzy są zainteresowani rozwojem własnych kompetencji przedsiębiorczych i chcą w bliskiej przyszłości rozpocząć samodzielną pracę zarobkową w formie działalności własnej, działalności gospodarczej lub działalności społecznej np. stowarzyszenia, fundacji. W ramach Programu organizujemy również działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych szkół ponadgimnazjalnych (np. podstawy przedsiębiorczości).

Dzięki przystąpieniu do Programu uczestnik zyskuje dostęp do porad i inspiracji na Rozwijamy.edu.pl oraz do warsztatów i konsultacji.

Zespół tworzący i realizujący Program składa się z edukatorów i praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Tworzymy treści merytoryczne, zakres tematyczny warsztatów oraz konsultacji z myślą o tym, aby miał praktyczne przełożenie na planowane biznesy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że drogi dojścia do własnego biznesu bywają różne. Chcemy  towarzyszyć młodym ludziom w tym procesie, służyć naszymi doświadczeniami i wiedzą. Wspieramy młodych ludzi w rozwoju kompetencji przedsiębiorczych. Wskazujemy jakie aspekty warto wziąć pod uwagę w planowaniu własnego biznesu oraz pokazujemy jak do tego celu wykorzystać sprawdzone narzędzia biznesowe. Tworzymy partnerską i opartą na zaufaniu relację współpracy. Uczestnik programu przy naszej konsultacji opracowuje swój model biznesowy oraz budżet. Następnie przygotowuje plan działań prowadzących do uruchomienia własnego biznesu, a w kolejnym kroku plan sprzedażowy prowadzący do urynkowienia.

Istotnym komponentem Programu są warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości. Podczas warsztatów nauczyciele ćwiczą metodykę realizacji projektów, którą następnie wprowadzają do pracy z uczniami. Pokazujemy również nauczycielom, w jaki sposób angażować uczniów w działania związane z rozwojem postaw przedsiębiorczych. Wartością dodaną warsztatów jest to, że nauczyciele przepracowują metodykę realizacji projektów na wybranych przez siebie pomysłach. Mogą sami doświadczyć wszystkich etapów planowania projektu oraz wzbogacić swój warsztat dydaktyczny o najlepsze praktyki cenione w biznesie.

Czy młodzi Polacy są przedsiębiorczy?

Młodzi Polacy mogą być przedsiębiorczy, jeśli tylko chcą. Jest w nas coś takiego, co skłania wiele osób do działalności na własny rachunek.

Naszym zdaniem podejmowanie własnych przedsiębiorczych działań jest możliwe nie tylko poprzez założenie własnej działalności, ale również poprzez pracę na  na własny rachunek, na umowę zlecenie, o dzieło. Przejawem przedsiębiorczości jest przede wszystkim aktywne działanie, podejmowanie inicjatywy, a to można robić zarówno z pozycji własnej działalności jak i osoby, która pracuje na umowę o pracę czy też zlecenie.

Zajmujemy się rozwojem kompetencji przedsiębiorczych wśród młodych ludzi ponieważ głęboko wierzymy w to, że właściwie każda osoba może, a nawet powinna zasilać rynek swoimi pomysłami i realizować przedsięwzięcia zawodowe, zdobywać klientów, proponować rozwiązania.

Jak zachęcić młodych do zakładania biznesów, prowadzenia działalności gospodarczej?

Fundacja Think! w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości nie zachęca wszystkich młodych ludzi, aby rejestrowali działalność czy zakładali własne biznesy. Potrzebne jest pewne przygotowanie do założenia własnej firmy. Tego nie uczą się w szkołach, nie zawsze też na studiach. Poprzez nasze działania pragniemy dotrzeć do młodych ludzi, którzy mają silne przekonanie i cel związany z uruchomieniem działalności gospodarczej w jakiejś bliższej perspektywie czasowej. Chcemy pokazywać, że jest również inna droga poza poszukiwaniem pracy w korporacjach i przedsiębiorstwach, nie wszyscy znajdą w nich pracę i nie wszyscy odnajdą swoje w nich miejsce. Warto myśleć o własnych przedsięwzięciach biznesowych, budować na własnych umiejętnościach, talentach i kwalifikacjach czy talentach.

Jak można promować edukację finansową wśród młodych?

Nie rodzimy się z wiedzą i umiejętnościami finansowymi, musimy się ich nauczyć w trakcie życia (i to koniecznie jak najwcześniej). Zdaniem ekspertów amerykańskich z korporacji VISA, wiedza finansowa jest najważniejszym fundamentem, na którym rozwijamy inne nasze umiejętności w życiu. Jeśli sukces w życiu zdefiniujemy jako osiągnięcie stanu finansowej stabilności i niezależności, co pozwoli nam realizować różne cele, jakie stawiamy sobie w życiu, to nie możemy zaniechać edukacji finansowej (swojej, ale i swoich bliskich).

Wiedza, jak tworzyć budżet, oszczędzać i mądrze wydawać pieniądze jest kluczowa w życiu każdego z nas. Im wcześniej dzieci zrozumieją znaczenie wiedzy finansowej, pojęć finansowych a także sposobów dokonywania wyliczeń i kalkulacji, tym lepiej. Tu niebagatelną rolę mają do odegrania rodzice, którzy od wczesnych lat mogą przekazywać dzieciom dobre rozumienie kwestii finansowych a także kluczową rolę odgrywają nauczyciele i to od najwcześniejszych lat szkolnych.

Już na etapie edukacji wczesnoszkolnej można pokazać dzieciom jak może działać firma, w jaki sposób przygotować budżet przedsięwzięcia.  Na dalszym etapie promowanie edukacji finansowej może odbywać się poprzez zachęcanie do realizacji różnych przedsięwzięć i projektów. Człowiek najlepiej uczy się przez własne doświadczanie. Uczeń przygotowując projekt musi zmierzyć się z zaplanowaniem wszystkich działań,  analizuje możliwości, potrzeby,  zasoby oraz budżet. Uczy się jak zorganizować i pozyskać fundusze. Musi wykazać się ogromną inicjatywą i dobrą organizacją pracy własnej aby przedsięwzięcie powiodło się.  Dlatego też w pracy z nauczycielami tak dużo czasu poświęcamy metodzie projektowej. Zachęcamy ich do wykorzystywania tej metody, ponieważ wierzymy, że doskonale rozwija  kompetencje przedsiębiorcze, w tym również kompetencje finansowe. Kompetencje te są wciąż bardzo cenione i poszukiwane w biznesie. Zaangażowanie młodych ludzi w realizację różnych przedsięwzięć pozwala rozwijać umiejętności, które przydadzą się w biznesie. Z naszych doświadczeń pracy z młodymi ludźmi oraz z nauczycielami wynika, że sam pomysł czy porywająca idea na biznes nie wystarczą. Młodzi ludzie, często cieszą się, że mają pomysł, ale niestety brakuje im wiedzy o tym jak chociażby policzyć podstawowe koszty i zaplanować przychody. Brak takich podstawowych wyliczeń stanowić może dość poważną przeszkodę w uruchomieniu przedsięwzięcia, a czasem nawet spowodować jego niepowodzenie.

Niestety wielu młodych ludzi nie posiada wystarczająco rozwiniętych umiejętności zarządzania własnymi finansami. Niska świadomość finansowa społeczeństwa i wiedza finansowa posiadana przez nielicznych, prowadzą w gruncie rzeczy do pogłębienia nierówności społecznych. Z gospodarowaniem środkami finansowymi podobnie jest jak ze zdrowiem – też od czasu do czasu nasz budżet dopada choroba i wtedy mamy problemy. Aby nie poddać się chorobie, warto poświęcić więcej uwagi profilaktyce finansowej – czyli wykształcić w swoim postępowaniu zbiór zasad i zachowań, które pozwolą ograniczyć ryzyko problemów finansowych w przyszłości. To takie nasze dobrowolne ubezpieczenie – i od każdego z nas zależy oczywiście, czy zdecyduje się je „wykupić”.

Jednym z priorytetowych obszarów działania Fundacji Think! jest właśnie edukacja finansowa. Poprzez projektowane i realizowane projekty i działania edukacyjne stajemy się podnosić kompetencje finansowe młodych i dorosłych Polaków. Zajmujemy się tym obszarem już ponad dekadę – członkowie zespołu Fundacji Think! kierowali wcześniej działalnością edukacyjną Narodowego Banku Polskiego i zrealizowali wiele ogólnopolskich programów z zakresu edukacji finansowej. Mamy za sobą doświadczenia związane z realizacją programu “Tydzień dla oszczędzania” w ramach którego realizowanych było szereg działań podnoszących ogólną wiedzę nt. finansów adresowanych do dzieci i młodzieży a także osób dorosłych. W latach 2015-16 organizowane były w różnych miastach kraju szkolenia dotyczących finansów osobistych dla m.in. studentów, seniorów, prowadzone były również debaty, spotkania i konferencje.

Małgorzata Polak – wiceprezes zarządu Fundacji Think!.  Socjolog, z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu i koordynacji projektów finansowanych ze środków unijnych, zagranicznych i krajowych. Opracowywała m.in. projekty w zakresie edukacji, kultury, aktywizacji społecznej, zawodowej i przedsiębiorczości. Odpowiedzialna za kierowanie Programem Rozwoju Przedsiębiorczości i portalem Rozwijamy.edu.pl

Wywiad jest częścią cyklu projektu „Młodzi w biznesie i finansach” – rozmów z przedstawicielami organizacji oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz edukację finansową wśród młodych ludzi.

Magdalena Bryś