MetLife Invest 2.0 – nowa odsłona ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.wykres.06.400x266MetLife TUnŻiR S.A. wprowadza do swojej oferty produkt MetLife Invest 2.0. Jest to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oraz ubezpieczeniem na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa. Oferta skierowana jest do osób, które cenią stabilność finansową i chcą zadbać o finansowe bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i swoich bliskich.

MetLife Invest 2.0 to połączenie długoterminowego programu indywidualnego gromadzenia i inwestowania oszczędności z ubezpieczeniem na życie. Produkt skierowany jest do klientów, którzy mają na celu gromadzenie kapitału na utrzymanie dotychczasowego standardu życia po przejściu na emeryturę, jak i również zgromadzenie środków pozwalających na realizację planów i marzeń w dalszej lub bliższej przyszłości. W trakcie trwania umowy Ubezpieczony objęty jest ochroną na wypadek śmierci. Natomiast w sytuacji wystąpienia całkowitego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczającego, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, Towarzystwo przejmie opłacanie składek. Tym samym liczba zapisywanych na rachunku podstawowym jednostek będzie rosnąć, a ochrona ubezpieczeniowa będzie kontynuowana. Co więcej, kapitał zapisany w formie jednostek funduszy na rachunku podstawowym umowy MetLife Invest 2.0, może zostać powiększony poprzez dopisanie premii za kontynuację opłacania składek oraz premii pięcioletniej, po spełnieniu określonych w OWU warunkach.

Dodatkowe korzyści

W ramach produktu MetLife Invest 2.0 towarzystwo oddaje do dyspozycji klientów rachunek dodatkowy prowadzony bez opłaty administracyjnej. Na tym rachunku inwestowane są wpłaty doraźne Ubezpieczającego, w minimalnej wysokości 200 zł każda. Również z rachunku dodatkowego – o ile pozwala na to jego aktualna wartość – zostanie w razie konieczności opłacona składka regularna.

Brak opłat za pierwszą wypłatę (wykup) środków z rachunku w każdym roku kalendarzowym (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów podatkowych) oraz brak konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych przy zmianie strategii inwestycyjnej czynią MetLife Invest 2.0 atrakcyjnym produktem. Szczególnie dla tych osób, które oczekują możliwości elastycznego reagowania na sytuację rynkową i chcą inwestować swoje pieniądze w różnych segmentach rynku kapitałowego.

MetLife Invest 2.0 daje klientom możliwość inwestycji w szeroką gamę funduszy inwestycyjnych, których wyboru dokonuje sam Ubezpieczający. Klient ma możliwość realizowania różnych strategii inwestycyjnych odrębnie na każdym z rachunków, podstawowym i dodatkowym. Kolejną zaletą MetLife Invest 2.0 jest elastyczne ubezpieczenie na życie, którego zakres może być rozszerzony przez Ubezpieczającego. Oferowane dodatkowe opcje ochronne pomagają zabezpieczyć realizację celów klientów na każdym etapie życia w niemal każdej sytuacji, również takiej, w której nastąpiła utrata możliwości zarobkowania w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, czy chorobą. Jeżeli nie dojdzie do takiej sytuacji, Towarzystwo zwróci na rachunek podstawowy część kosztu za ochronę udzielaną w ramach dedykowanej dla MetLife Invest 2.0 umowy dodatkowej. – wyjaśnia Przemysław Świder, Dyrektor ds. Marketingu Produktów Indywidualnych w MetLife.

Ryzyko inwestycyjne i odpowiedzialność klientów

Jak w przypadku wszystkich produktów o charakterze inwestycyjnym, ryzyko inwestycyjne ponosi Ubezpieczający. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, strategii inwestycyjnych, braku gwarancji uzyskania zysku z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokości opłat i limitów.

Zdajemy sobie sprawę z ryzyka inwestycyjnego oraz długotrwałego charakteru umowy i wynikających z niej wzajemnych zobowiązań. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci zostali rzetelnie i uczciwie poinformowani o zasadach działania umów ubezpieczenia. Decydując się na ofertę MetLife Invest 2.0 klienci otrzymają nie tylko niezbędną dokumentację, ale również Kartę Produktu stworzoną w oparciu o Rekomendację dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Polskiej Izby Ubezpieczeń.- dodaje Rafał Piotrowski, Dyrektor Działu Rozwoju i Marketingu Produktów w MetLife.

Źródło:MetLife TUnŻiR