Makrootoczenie: W poszukiwaniu właściwego modelu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Nie trzeba być superwnikliwym obserwatorem naszej gospodarki, by dostrzec wiele negatywnych zjawisk ekonomicznych. I nie chodzi tylko o bezrobocie i spadek kursu złotego.

Sławomir Nahotko

Do tej pory nikt jednak nie pokusił się o opisanie całości zjawisk mających wpływ na równowagę gospodarczą. Czyż można się temu dziwić, skoro nie znalazły się one także w sejmowym wystąpieniu ministra finansów? Brakuje zwłaszcza informacji dotyczących:

 • struktury realizowanych robót publicznych i zamierzeń w tym zakresie. Nie wia-domo, ile przeznaczono tam na nakłady na mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r., ile na budowę autostrad, ile dla samorządów;
 • struktury długu publicznego, w tym „długu gierkowskiego” i prywatyzacyjnego, wewnętrznego i zewnętrznego. Jest to zagadnienie istotne, jak się bowiem okazało, prywatyzację majątku narodowego przeprowadzono tak, że zamiast dochodów po-wstał duży dług państwowy. Z kolei dług gierkowski nadal istnieje, mimo że był już umarzany;
 • dynamiki produkcji i sprzedaży. Nie jest ona znana w różnych jednostkach miar i przekrojach;
 • struktury eksportu i importu, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i ukła-dów imperialnych;
 • inwestycji i oszczędności ludności;
 • dochodów i wydatków budżetu państwa.

Jest luka informacyjna

Nie ustalono celów działań antykryzysowych. Tym smaym nie wiadomo, do czego rząd powinien zmierzać

Nie publikuje się także danych dotyczących mnożnika inwestycyjnego, mnożnika zatrudnienia, a także skłonności do konsumpcji. Informacje te trudno uzyskać z bazy danych Ministerstwa Finansów czy Głównego Urzędu Statystycznego. Występuje więc tzw. luka informacyjna, a rząd, mówiąc o gospodarce, posługuje się takimi pojęciami jak kryzys czy spowolnienie. Rząd, którego minister finansów jest profesorem ekonomii, nawet nie wspomina, że kiedyś już opracowano teoretyczne podstawy interwencjonizmu państwowego. I nie szuka znanych przecież jego środków, do których zalicza się choćby:

 • bezpośrednie finansowanie niektórych inwestycji gospodarczych z kasy państwo-wej – np. budowy autostrad;
 • „ratowanie” upadających przedsiębiorstw przez preferencyjne kredyty, oddłużanie i ewentualne przejmowanie upadłych na własność skarbu państwa;
 • bezpośrednie dotacje do nierentownej produkcji lub usług;
 • skupowanie przez państwo nadmiaru niektórych towarów i ich późniejsze sprze-dawanie w celu utrzymania stałego poziomu cen;
 • aktywność państwa w grze na rynkach finansowych – posiadanie pakietów akcji wybranych przedsiębiorstw oraz emisja własnych papierów wartościowych (np. ob-ligacji);
 • bezpośrednia interwencja w rynek walutowy – polegająca np. na utrzymaniu kursu własnej waluty przez wykupywanie obcych walut na rynku wewnętrznym;
 • wprowadzanie monopolu państwowego w niektórych sektorach gospodarki – np. produkcji mocnych alkoholi
 • regulacja rynku poprzez wprowadzanie systemu koncesjonowania niektórych form działalności gospodarczej w celu obrony słabszych podmiotów przed silniej-szymi;
 • płynną regulację podstawowych stóp procentowych, nie wynikającą z bezpośred-niej podaży pieniądza na rynku, lecz przeciwnie – zapobiegającą potencjalnym, niekorzystnym zjawiskom na rynku;
 • wpompowywanie pieniędzy na rynek poprzez pomoc socjalną (np. zasiłki dla bez-robotnych);
 • stosowanie systemu podatkowego, którego celem jest nie tylko pozyskiwanie środków do budżetu państwa, ale także regulacja rynku – choć...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI