Leszek Czarnecki łączy banki. Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły plan fuzji

Leszek Czarnecki łączy banki. Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły plan fuzji
Leszek Czarnecki By Anonimowy fotograf pracujący na zlecenie GETIN Holding - GETIN Holding - Artur Wiza rzecznik, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11815126
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W rezultacie zakończonych analiz związanych z możliwością połączenia Getin Noble Banku (GNB) i Idea Banku (IB), zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały "Plan połączenia" i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF.

Zarządy #GetinNobleBank i #IdeaBank szacują, iż synergie kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny @IdeaBankSA

Połączony bank będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank, jednak podmiotem przejmującym – pod względem formalnym – będzie Idea Bank.

„Połączenie Banku z Idea Bankiem dokonywane zgodnie z Planem połączenia nastąpi w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tzn. poprzez przeniesienie całego majątku banku (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą), (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które Idea Bank przyzna akcjonariuszom banku” – czytamy w komunikacie.

„Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na 0.185 akcji IB za 1 akcję GNB. Uzgodniony parytet wymiany akcji odzwierciedla podwyższenie kapitału GNB o 100 mln PLN, zarejestrowane w dniu 10 stycznia 2019 roku” – podał GNB w prezentacji dla inwestorów.

Potrzebna zgoda KNF

Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych przez prawo w związku z połączeniem, w tym w szczególności zgody Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie, podano także.

Getin podał także, że w celu dokonania połączenia na warunkach określonych w planie połączenia konieczne będzie podjęcie przez walne zgromadzenia Getin Noble Banku oraz Idea Banku uchwał o wyrażeniu zgody na plan połączenia oraz zgody na zmiany statutu Idea Banku przewidziane w Planie połączenia.

Wzmocnienie pozycji kapitałowej

„W opinii zarządów obu banków połączony bank będzie w stanie skuteczniej sprostać wyzwaniom związanym ze wzmocnieniem pozycji kapitałowej m.in.: dzięki efektowi skali, synergiom kosztowym i przychodowym oraz odzyskaniu zdolności emisyjnej. Liczymy również na pozytywne zakończenie procesu pozyskania inwestora, który dokapitalizuje połączony bank w zakresie wystarczającym do spełnienia oczekiwań kapitałowych nadzoru” – powiedział p.o. prezesa Idea Banku Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

„Według przeprowadzonych analiz, korzyści wynikające z wykorzystania zmodernizowanego i wysoce konkurencyjnego modelu bankowości detalicznej Getin Noble Banku wraz z nowoczesną ofertą Idea Banku dla sektora MŚP i mikroprzedsiębiorców, przewyższą koszty związane z fuzją i pozytywnie wpłyną na kondycję finansową połączonego podmiotu” – dodał.

Połączony bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank

Bank podał, że z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych obu instytucji, połączenie banków będzie oznaczało transakcję dokonywaną na porównywalnych współczynnikach rynkowych, co zmniejsza ryzyko utraty przez nich znacznej części korzyści wynikających z fuzji na rzecz Akcjonariuszy drugiego podmiotu.

„Połączony bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank i oprze swój profil biznesowy na modelu uniwersalnego banku relacyjnego skoncentrowanego na obsłudze klientów detalicznych oraz MŚP. Połączony bank będzie wzmacniać wypracowane dotychczas wysokie standardy zarządzania ryzykiem kredytowym oraz kontynuować proces upraszczania i zwiększania transparentności struktury Grupy kapitałowej poprzez eliminację podmiotów zależnych, niepowiązanych z działalnością podstawową” – czytamy także.

Getin Noble podał, że banki jednocześnie prowadzą obecnie intensywne działania w celu pozyskania inwestora finansowego, który dokapitalizuje połączony bank.

„W tym celu doradca finansowy banków prowadzi rozmowy z wyselekcjonowaną grupą funduszy typu private equity mających doświadczenie w inwestowaniu w instytucje finansowe” – czytamy w prezentacji dla inwestorów.

GNB i IB szacują synergie kosztowe docelowo na ok. 180 mln zł rocznie

Getin Noble Bank i Idea Bank szacują, iż synergie kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny, podał GNB. Koszt integracji oszacowano na poziomie 220 mln zł (przed podatkiem) w skali trzech lat.

„Połączenie Getin Noble Banku i Idea Banku wydaje się naturalnym i przede wszystkim uzasadnionym ekonomicznie krokiem w rozwoju obu instytucji. Planowane synergie kosztowe na powtarzalnym poziomie 180 mln zł w skali roku pozwolą połączonemu bankowi nie tylko szybciej odzyskać pełną rentowność, lecz przede wszystkim rozpocząć proces odbudowy wartości dla akcjonariuszy” – powiedział prezes GNB Artur Klimczak, cytowany w komunikacie.

„Wysoki potencjał synergii – skumulowane synergie kosztowe (przed podatkiem) w latach 2019-2021 na poziomie 370 mln zł oraz docelowe synergie kosztowe w wysokości 180 mln zł rocznie (ok. 13% połączonej bazy kosztowej) od 2021 roku” – podał bank w prezentacji.

Możliwe źródła oszczędności

Bank podał, że spodziewane w wyniku połączenia banków synergie wpłyną pozytywnie na wzmocnienie pozycji kapitałowej, obniżenie kosztu finansowania oraz obniżenie kosztów operacyjnych powstałego podmiotu.

Wśród możliwych źródeł oszczędności bank wymienił m.in.: konsolidację central obu banków oraz optymalizację sieci oddziałów (m.in. pokrywające się lokalizacje) jak również integrację infrastruktury i systemów informatycznych.

„Pozytywny, powtarzalny corocznie wpływ synergii kosztowych i operacyjnych został oszacowany na ok. 180 mln zł, przy jednoczesnych kosztach integracji na poziomie 220 mln zł (w skali trzech lat)” – czytamy także.

Bank podał w prezentacji dla inwestorów, że oczekiwana jest stosunkowo prosta integracja, ze względu na wiele podobieństw w modelach operacyjnych i platformach IT obydwu banków.

„Jesteśmy przekonani, iż dzięki podobieństwu systemów IT oraz usprawnieniom procesowym wdrożonym w minionych kwartałach, integracja obu banków przebiegnie płynnie i pozytywnie wpłynie na jakość świadczonych usług” – wskazał także prezes GNB.

W prezentacji podano także, że połączony, a więc większy bank będzie lepiej spozycjonowany do zdobycia kapitału dla pokrycia niedoborów i wsparcia wzrostu, biorąc pod uwagę zwiększoną skalę działania i osiągniętą masę krytyczną.

Według danych na koniec września 2018 roku, w wyniku połączenia powstanie siódmy pod względem wielkości bank w Polsce, dysponujący sumą bilansową blisko 80 mld zł i świadczący usługi dla ponad 2 mln klientów.

GNB i Idea Bank oczekują, że połączony bank osiągnie 8% ROE w 2021 r.

GNB i Idea Bank oczekują, że w 2021 r. połączony bank uzyska zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 8% (przed podatkiem bankowym). Zakładana zmiana struktury produktowej ma doprowadzić do zmniejszenia udziału kredytów hipotecznych w saldzie kredytowym do 37% i zwiększenia udziału kredytów detalicznych (innych niż hipoteczne) do 17% w 2021 r.

W prezentacji podano, że powrót do rentowności ma nastąpić dzięki synergiom kosztowym, obniżeniu kosztów finansowania, optymalizacji kosztu ryzyka i skoncentrowaniu się na produktach o wyższej marży.

„Docelowe poziomy rentowności będą utrzymane w kolejnych latach po wznowieniu płatności podatku bankowego” – czytamy.

W ramach optymalizacji struktury produktowej udział kredytów hipotecznych ma spaść o 4 pkt proc. do 37% w 2021 r., zaś udział kredytów detalicznych, innych niż hipoteczne ma zwiększyć się w tym czasie o 6 pkt proc. do 17%.

Planowane zmiany struktury depozytów mają doprowadzić do zwiększenia udziału rachunków bieżących do 49% w 2021 r. wobec 28% na koniec III kw. 2018 r. (pro forma).

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

Źródło: ISBnews