KPF: rynek zarządzania wierzytelnościami w stabilnym trendzie wzrostowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Raport KPF: Wielkość polskiego rynku wierzytelności.

Liczba obsługiwanych wierzytelności przez spółki zarządzające wierzytelnościami, zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w I kwartale 2015 roku po raz pierwszy w historii badania przekroczyła 9 milionów  sztuk. Jednocześnie, po raz pierwszy ich wartość przekroczyła 58 mld PLN. Dane, zawarte w najnowszym raporcie KPF: „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” pokazują, że od końca 2010 roku rynek zarządzania wierzytelnościami znajduje się w stabilnym trendzie wzrostowym.

Wartość obsługiwanych  wierzytelności

O ile liczba wierzytelności, zarządzanych przez firmy, uczestniczące w badaniu, w ciągu 5 lat wzrosła 2,5-krotnie, o tyle ich nominalna wartość w tym okresie zwiększyła się prawie 3-krotnie – z 20,5 mld PLN na koniec 2010 do ponad 58 mld PLN na początku 2015 roku. W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku, kiedy nominalna wartość portfeli osiągnęła blisko 46 mld PLN, wzrost wyniósł 26,7%.

W całym okresie objętym badaniem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, od czwartego kwartału 2010 roku poczynając, średnia wartość jednej obsługiwanej przez Członka KPF wierzytelności wahała się między 5,4 a 6,8 tys. PLN, którą to osiągnięto w szczytowym okresie, przypadający na marzec 2013 roku. Warto odnotować, że o ile w 2014 roku utrzymywała się ona na poziomie 6,6-6,7 tys. PLN, o tyle w I kwartale br. spadła do 6,34 tys. PLN.

Przeciętne tempo wartości obsługiwanych wierzytelności w relacji kwartał do kwartału, przez ostatnie dwa lata, rosło na poziomie 5,7%. Uwzględniając natomiast tylko pierwsze kwartały i zmiany w stosunku rocznym, wzrost wartości wyniósł średnio 28%.

– W badaniu KPF udział biorą liderzy polskiego rynku zarządzania wierzytelnościami, którzy są Członkami KPF. Dynamiczny rozwój tego rynku w ostatnich latach jest w znacznym stopniu moderowany wzrostem zaufania pomiędzy jego głównymi uczestnikami – sektora bankowego, telekomunikacyjnego i sektora firm zarządzających wierzytelnościami. Ryzyko pogorszenia reputacji i zaufania rynkowego do wierzyciela pierwotnego, jakie pojawia się zawsze przy sprzedaży wierzytelności, nie odgrywa dziś praktycznie żadnej istotnej roli – zauważa Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Dominujące znaczenie wierzytelności sekurytyzowanych

Łączna liczba obsługiwanych przez biorących udział w badaniu Członków KPF na początku 2015 wyniosła 9,16 mln sztuk, co w stosunku do poprzedniego kwartału oznacza przyrost na poziomie 7,8%, a w liczbach bezwzględnych przekłada się to na 660 tysięcy sztuk. Jeśli natomiast zestawić tę liczbę z danymi z analogicznego okresu 2014, to dynamika wzrostu zwiększyła się o blisko 1/3 – wówczas w portfelach spółek zarządzających wierzytelnościami znajdowało 6,96 mln sztuk wierzytelności.

Ponad połowa spośród 9,16 mln wierzytelności, znajdowała się w portfelach obsługiwanych na rzecz własnych funduszy sekurytyzacyjnych – w I kwartale br. było ich ponad 4,8 mln sztuk. Jeszcze w marcu 2013 roku liczba wierzytelności, zawierających się w tej kategorii nie przekraczała 2,7 mln – zatem w ciągu dwóch lat nastąpił przyrost o 80%! O skali zmian w tym zakresie świadczy fakt, że w 2010 roku odsetek wierzytelności, zarządzanych na rzecz własnych funduszy oscylował wokół 20% ogółu wierzytelności.

Jakkolwiek pod względem ilościowym zdecydowanie mniej jest wierzytelności, obsługiwanych w imieniu innych funduszy sekurytyzacyjnych, bo 760 tysięcy, jednak zważywszy, że w I kwartale 2014 było ich  zaledwie 60 tysięcy, to okazuje się, że ich liczba wzrosła aż 13-krotnie.

Przedstawiciele firm, biorących udział w badaniu, dokonali oceny koniunktury zarówno w odniesieniu do rynku obrotu wierzytelnościami, jak i windykacji na zlecenie. Zdecydowanie korzystniej praktycy rynku oceniają segment obrotu wierzytelnościami. Porównując koniunkturę do roku ubiegłego, 72,5% z nich określa ją jako „dobrą” lub „raczej dobrą”, a odsetek z optymizmem, spoglądających w przyszłość, jest jeszcze wyższy: 90% respondentów pozytywnie ocenia sytuację w perspektywie najbliższego roku, a prawie 87% – w okresie od 1 roku do trzech lat.

Ważnym czynnikiem wzrostu rynku zarządzania wierzytelnościami było przyjęcie przez Członków KPF, bez wątpienia liderów tego rynku, zasad dobrych praktyk windykacyjnych. Poddanie się monitorowaniu przez Komisję Etyki zwiększyło praktyczną wartość tego działania dla utrwaleniu standardów praktyk windykacyjnych. To uznanie i wdrożenie do praktyki podstawowej dziś zasady filozofii windykacji, iż zobowiązany do spłaty długu to klient, jest gwarancją utrzymania trendu wzrostowego. Mam nadzieję, że świadomość tego faktu w takim samym stopniu stanie się udziałem i filozofią działania wszystkich menedżerów tego sektora – mówi Andrzej Roter.

Badanie, każdorazowo wieńczone raportem „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”, realizowane jest przez KPF co kwartał od 2011 roku. W najnowszym wzięło udział 16 podmiotów, a w tej liczbie liderzy sektora o dominującym udziale w rynku zarządzania wierzytelnościami.

Źródło: KPF