KPF: praktyki biznesowe efektywnie monitorowane mają większą wartość

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kpf.04.400x267KPF rozpoczyna akcję informacyjną na temat szczególnej wagi dokumentu: Deklaracji Pośredników Finansowych. Opisuje on szczegółowo zasady postępowania w relacji ze wszystkimi interesariuszami, jakie wyznaczają sobie pośrednicy finansowi.

Bez codziennego zaangażowania uczestników rynku w monitorowanie praktyk biznesowych trudniej byłoby budować zaufanie i podstawy do trwałego wzrostu rynku finansowego. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zaprasza więc wszystkich interesariuszy do współpracy w monitorowaniu praktyk biznesowych, stosowanych w sektorze pośrednictwa finansowego w Polsce.

DEKLARACJA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

Drastyczne obniżenie poziomu zaufania do rynku finansowego w ostatnich kilku latach, również w Polsce, jest silną inspiracją dla KPF do tego, by podjąć jeszcze bardziej konsekwentne działania mające na celu odbudowanie zaufania i utrwalenie pozytywnych tego efektów. Działania te trzeba więc włączyć w kompleksowy proces powiększania zasobności rynku finansowego w kapitał społeczny, moderowany zaufaniem i współpracą. Tak ambitne cele trzeba przed sobą stawiać, skoro – jak pokazują wyniki badań, przeprowadzonych w ubiegłym roku przez Dom Badawczy Maison na zlecenie KPF i ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, prezentowanych podczas dorocznej konferencji NIENIEODPOWIEDZIALNI – instytucje finansowe nisko się lokują w rankingu zaufania. W skali 0 – 100 punktów, banki zdobyły 36,6p., towarzystwa ubezpieczeniowe – 28p., a pośrednicy finansowi tylko 24,8p. Zasady Dobrych Praktyk Pośredników Finansowych, stanowiące integralną część Deklaracji Pośredników Finansowych, zostały wraz z Deklaracją przyjęte w czerwcu br. przez XVI Walne Zebranie Członków KPF, i stanowią wyznacznik standardów postępowania.

Przyjęcie  Deklaracji oraz zawartych w niej zasad dobrych praktyk przez pośredników finansowych, reprezentowanych przez KPF, jest ważne także ze względu na wielkość udziału Członków KPF w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności kredytowych. Dość powiedzieć, iż pośredniczyli oni w imieniu banków w zawarciu – już tylko w roku 2014 – w ponad 15 tysiącach umów kredytu hipotecznego oraz ponad 60 tysiącach umów kredytu gotówkowego. – Jestem głęboko przekonany, że wartość tego dokumentu zostanie potwierdzona przyjęciem opisanych w nim praktyk jako standardu dla całego sektora pośrednictwa finansowego w Polsce. Pomóc mogą w tym szerokie kompetencje Komisji Etyki KPF, które mogą wpływać na praktyki biznesowe zarówno Członków KPF, jak i tych podmiotów, które do KPF nie należą. Polegają one między innymi na monitorowaniu zgodności praktyk biznesowych Członków KPF z Zasadami Dobrych Praktyk z jednej strony, z drugiej zaś na wydawaniu merytorycznych interpretacji praktyk biznesowych, stosowanych przez podmioty, które nie są Członkami naszej Organizacji. W tym drugim przypadku Komisja Etyki KPF może stwierdzić, że jakaś konkretna praktyka biznesowa stanowi nierzetelną praktykę rynkową – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Projekt dokumentu Deklaracji Pośredników Finansowych był przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, w których udział wzięli między innymi: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Ubezpieczonych, Komisja Etyki Bankowej, UOKiK, wiele banków korzystających z tzw. długiego kanału sprzedaży i wiele innych podmiotów, ważnych z punktu widzenia budowy kodeksu etycznego.

ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA NIE TYLKO W RUCHU DROGOWYM

Dla wzmacniania zaufania, podstawowej wartości i podstawy procesu budowy kapitału społecznego, niezbędna jest współpraca. To dlatego KPF wystosowało do kilkuset adresatów, interesariuszy rynku pośrednictwa finansowego, zaproszenie do współpracy w monitorowaniu stosowania zasad dobrych praktyk, zawartych w Deklaracji Pośredników Finansowych. W gronie zaproszonych do współpracy są przede wszystkim dostawcy produktów finansowych, w których sprzedaży uczestniczą pośrednicy, czyli w głównej mierze banki i firmy ubezpieczeniowe. Zaproszenie zostało wysłane do największych organizacji konsumenckich oraz podmiotów uczestniczących w rozstrzyganiu sporów w modelu alternatywnym do sądów.  Zaproszenie skierowano też do organizacji samorządowych skupiających instytucje finansowe, w tym do Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Polskiej Izby Ubezpieczeń. Nie zamierzając wkraczać w doświadczenia i dorobek Związku Firm Doradztwa Finansowego oraz Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, zaproszenia do współpracy skierowano również do tych siostrzanych organizacji.

Tak szeroka akcja informacyjna ma spowodować, by upubliczniony dokument Deklaracji stał się wspólnym dla Komisji Etyki KPF oraz partnerów, którzy zechcą podjąć współpracę, narzędziem oceny praktyk biznesowych pośredników finansowych w Polsce. – Mamy świadomość, że bez efektywnego monitorowania, czy zadeklarowane dobre praktyki są stosowane, trudno mówić o trwałym procesie budowy kapitału społecznego. Dlatego zapraszamy nie tylko do zapoznania się z dokumentem Deklaracji Pośredników Finansowych – zachęca dr Krzysztof Grabowski, Doradca ds. Ładu korporacyjnego KPF, lider i koordynator akcji informacyjnej. – Mam bowiem nadzieję, że dzięki zaangażowaniu naszych partnerów i zaproszonych do współpracy interesariuszy ewentualne odstępstwa od dobrych praktyk będą skutecznie analizowane przez Komisję Etyki przy KPF, z korzyścią dla wszystkich uczestników rynku. Liczę więc na to, że adres mailowy etyka@kpf.pl stanie się ważnym i pożytecznym punktem kontaktowym w monitorowaniu działalności pośredników finansowych – dodaje dr Grabowski. Cały dokument dostępny jest w wersji elektronicznej na www.kpf.pl.

Akcja informacyjna, którą właśnie rozpoczęto, odnosząca się do standardów postępowania i zasad opisanych w Deklaracji Pośredników Finansowych ma to dodatkowe znaczenie, iż jest  elementem konsekwentnie od 10 lat realizowanego programu etycznego KPF, w  którym bardzo istotną rolę odgrywa Komisja Etyki KPF. Jest to aktualnie jeden z niewielu tego typu organów z tak dużym doświadczeniem samorządowym, monitorujący stosowanie się do zasad dobrych praktyk przez pośredników finansowych w Polsce. Działalność Komisji Etyki pomoże nie tylko w egzekwowaniu od firm pośrednictwa finansowego ich nowych obowiązków w zakresie dobrych praktyk. – Liczę na to, iż także dzięki zaangażowaniu naszych partnerów, interesariuszy zaproszonych przez KPF do współpracy z Komisją Etyki, wspólnie zadbamy nie tylko o wyznaczenie wysokich standardów postępowania na rynku pośrednictwa finansowego w Polsce, ale także i przede wszystkim o ich rzetelne stosowanie w praktyce biznesowej – podsumowuje Krzysztof Sołkiewicz, Przewodniczący Komisji Etyki KPF.

Źródło: KPF